Geografijos mokymo metodika

  • Dalyko kodas: EDU 5128
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Methodology for Teaching Geography
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Asta Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universitetas;
    Akvilė Kamarauskaitė, KTU gimnazija.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studijų metu atskleidžiama geografijos mokomojo dalyko ugdymo turinio planavimo ir organizavimo specifika, šiandieninės mokomojo dalyko ugdymo kaitos tendencijos. Supažindinama su geografijos dalyko programomis, atskleidžiamos šiuolaikinių mokymo(-si) technologijų taikymo galimybės ugdant konkrečius mokinių gebėjimus. Planuojant mokomojo dalyko ugdymo turinį aptariamos mokymo(-si) tikslų, mokymo(-si) metodų ir vertinimo/įsivertinimo sąsajos. Išryškinamas individualizuoto mokymo aspektas, tenkinant specialiuosius mokinių mokymosi poreikius geografijos pamokose. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi studentų gebėjimai planuoti ir organizuoti i mokymo(-si) procesą realizuojant specifinius geografijos dalyko didaktikos principus, taikant šiuolaikines ugdymo technologijas. Studentai skatinami analizuoti, vertinti ir ieškoti inovatyvių sprendimų konkrečiose probleminėse situacijose.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During Methodology for Teaching Geography subject studies specifics of learning subject curriculum planning and organization is revealed; tendencies of learning subject changes in contemporary world are discussed. Students are introduced to geography subject programs; the possibilities to use contemporary teaching and learning technologies for developing concrete learners skills are presented. While planning the curriculum of teaching subject the links between learning objectives, methods and evaluation are discussed. The aspect of individualized learning for meeting specialized learners needs in geography lessons is underlined. During practical classes students’ abilities to model learning process through realizing specific principles of geography subject didactic are developed using contemporary education technologies. Students are encouraged to analyse, evaluate and search for innovative solutions in concrete problematic situations.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Išklausyti dalykai: Bendroji didaktika, Ugdymo proceso planavimas, Pedagoginė psichologija.

Dalyko studijų rezultatai

1. Įvardyti šiuolaikines mokomojo dalyko mokymo kryptis.
2. Atrinkti ir apibūdinti mokymo/si bei vertinimo/įsivertinimo metodus ir priemones realizuojant geografijos dalyko mokymo planą.
3. Parengti geografijos dalyko užduotis ir atsiskaitymo formas, skirtas įvairaus amžiaus tarpsnio mokiniams
4. Parengti geografijos dalyko individualaus mokymo(-si) planą specialiųjų mokymosi poreikių turinčiam mokiniui.
5. Parengti geografijos dalyko užduotis ir atsiskaitymo formas, pritaikytas specialiųjų mokymosi poreikių turinčiam mokiniui.
6. Argumentuotai pateikti sprendimus konkrečioje probleminėje situacijoje, apibūdinat mokymo(-si) priemones ir aplinkas

Dalyko turinys

Bendrieji geografijos dalyko didaktikos pagrindai. Mokomojo dalyko mokymo kryptys ir svarbiausios nuostatos. Švietimo sistemos reforma Lietuvoje ir geografijos dalyko ugdymo kaitos tendencijos.
Geografijos dalyko mokymo programų apžvalga. Šiuolaikinių ugdymo(-si) technologijų (metodų ir priemonių) taikymo geografijos pamokose galimybės.
Vertinimas ir įsivertinimas konkretaus dalyko pamokose.
Geografijos dalyko plano realizavimas: mokymo/si aplinkos kūrimas, mokymo/si metodų ir priemonių atranka.
Geografijos dalyko mokymo specifika skirtingose amžiaus grupėse. Pamokos planavimo tikslas ir pagrindiniai pamokos plano elementai.
Užduočių, kontrolinių darbų rengimas.
Mokymo(-si) individualizavimo samprata ir pagrindiniai principai. Mokymo(-si) planavimas specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams.
Užduočių ir atsiskaitymo formų pritaikymas specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams.
Ugdymo praktikoje kylantys sunkumai ir jų sprendimo patirtys geografijos pamokose. Mokomosios medžiagos atrankos programose ir vadovėliuose problema. Teorijos ir praktikos ryšys ugdant konkrečius mokinių gebėjimus.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 20val.
Savarankiškas darbas 10 val.
Darbas grupėse 50 val.
Iš viso 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 proc. galutinio pažymio, kolokviumas – 20 proc., tarpinis atsiskaitymas - 30 proc.

Literatūra

1. 2006 Lamanauskas V., Vilkonis R. Geografijos mokymas panaudojant internetą: situacijos analizė ir prognozės. // Gamtamokslinis ugdymas. Nr.2 (16) (2006) Šiaulių universitetas
2. 2012-2015 Interaktyvi geografijos mokymosi priemonė 6-8 kl.
Prieiga internete: http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/
Vilnius: UPC, Kaunas: UAB „Šviesa“
3. 2011 Pagrindinio ir viduriniojo ugdymo bendrosios programos.
Prieiga internete: http://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_prog
Vilnius: ŠMM
4. 2014 Česnavičius D., Bevainis L., Kamarauskaitė A., Rimkuvienė J.
Geografijos modulių programos projektas 9–10 (I – II gimnazijos) klasėms.
Prieiga internete: http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pagrindinis/rekomendacijos/
Vilnius: UPC
5. 2011 Dijokienė S., Brazienė A., Martišiūtė L. Geografija: 8 klasės mokytojo knyga (specialiųjų poreikių mokinių ugdymui).
Prieiga internete:
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2011__Geografija_8_klasei,_mokytojo_knyga.pdf.pdf
Kaunas: UAB „Šviesa“
Papildoma literatūra
1. 2011 Zonienė L. Geografija (Rekomendacijos mokytojams, dirbantiems su specialiąja VII klasės geografijos mokymo(-si) priemone specialiųjų mokyklų nežymiai sutrikusio intelekto mokiniams ugdyti).
Prieiga internete: http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2011__Geografija_7_klasei,_rekomandacijos_mokytojui.pdf.pdf
Šiauliai: Lucilijus
2. 2011 Railienė L. Geografijos terminų mokymas didaktinio žaidimo metodu: kai kurie taikymo aspektai. // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje. Šiauliai, MMC "Scientia educologica"