Kūno kultūros mokymo metodika

 • Dalyko kodas: EDU 5131
 • Apimtis ECTS kreditais: 3
 • Pavadinimas anglų kalba: Methodology for Teaching Physical Education
 • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
 • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
 • Dėstytojas(-ai):

  Dr. Asta Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universitetas.
  Vilma Sereckienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla.
  Inga Ramonienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studijų metu atskleidžiama kūno kultūros dalyko planavimo ir organizavimo specifika, šiandieninės mokomojo dalyko ugdymo kaitos tendencijos. Supažindinama su kūno kultūros programomis, įvairių sporto šakų taikymo galimybėmis ugdant konkrečius mokinių gebėjimus. Aptariamos mokymo(-si)
tikslų, mokymo(-si) metodų ir vertinimo/įsivertinimo sąsajos. Išryškinamas individualizuoto mokymo aspektas rengiant skirtingas užduotis parengiamosios ir specialiosios grupių mokiniams. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi studentų gebėjimai organizuoti mokymo(-si) procesą, realizuojant specifinius kūno kultūros dalyko didaktikos principus. Studentai skatinami analizuoti, vertinti ir ieškoti inovatyvių sprendimų konkrečiose mokymosi situacijose.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During subject studies specifics of Methodology for Teaching Physical Education curriculum planning and organization is revealed; tendencies of the learning subject changes in contemporary world are discussed. Students are introduced to Physical Education learning programs; the possibilities to use different sport types for developing concrete learners skills are presented. While planning the curriculum of teaching subject the links between learning objectives, methods and evaluation are discussed. The aspect of individualized learning in preparing specialized learning tasks for the learners of preparatory and special groups is underlined. During practical classes students’ abilities to model learning process through realizing specific principles of Physical subject didactic are developed. Students are encouraged to analyze, evaluate and search for innovative solutions in concrete problematic situations.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Išklausyti dalykai: Bendroji didaktika, Ugdymo proceso planavimas, Pedagoginė psichologija

Dalyko studijų rezultatai

1. Įvardyti šiuolaikinės kūno kultūros pamokos organizavimo principus.
2. Įvardyti teorinės, netradicinės, klasikinės ir integruotos kūno kultūros pamokos skirtumus.
3. Susipažinus su mokyklos kūno kultūros dalyko programa bei pamokų teminiu planavimu atrinkti ir apibūdinti pagrindinius mokymo(-si) bei vertinimo/įsivertinimo metodus, taikomus kūno kultūros pamokose.
4. Parengti skirtingas užduotis parengiamosios ir specialiosios grupės mokiniams bei jas pritaikyti dirbant su šių grupių mokiniais.
5. Parengti inovatyvų neformalios sportinės veiklos renginio planą.

Dalyko turinys

Kūno kultūros programų apžvalga: tikslas, uždaviniai, struktūra.
Mokinių pasiekimai, turinio apimtis ir vertinimas kūno kultūros pamokoje.
Kūno kultūros programos įgyvendinimo galimybės: integravimo, mokymosi aplinkos kūrimo perspektyva. Įvairių sporto šakų pritaikymas kūno kultūros pamokose.
Kūno kultūros pamokos planavimo tikslas ir pagrindiniai pamokos plano elementai.
Kūno kultūros pamokos plano realizavimas: mokymosi aplinkos kūrimas, mokymo(-si) metodų ir priemonių atranka, pažangos ir pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas.
Mokymo(-si) individualizavimo, diferencijavimo ir integravimo sampratos šiuolaikinėje pamokoje.
Fizinio pajėgumo testų, užduočių rengimas.
Užduočių ir atsiskaitymo formų pritaikymas parengiamosios ir specialiosios sveikatos grupės mokiniams.
Neformalios sportinės veiklos organizavimas: varžybos, projektai, sporto šventės.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 20 val.
Bendravimas su studentais pasitelkus e-priemones 10 val.
Savarankiškas darbas 50 val.
Iš viso 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 proc. galutinio vertinimo, kolokviumas – 20 proc., tarpinis atsiskaitymas - 30 proc.

Literatūra

1. 1998 Aktyvaus mokymosi metodai: mokytojo knyga. Vilnius: Garnelis
2. 2011 Pagrindinio ir viduriniojo ugdymo bendrosios programos.
Prieiga internete: http://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_prog
Vilnius: ŠMM
3. 2000 Bennett, B. B., Rolheiser-Bennett, C., Stevahn, L.
Mokymasis bendradarbiaujant: kur jausmai ir protas susitinka. Vilnius: Garnelis
4. 2008 Ko reikia šiuolaikiniam mokytojui? Aktualus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo turinys: mokomoji knyga mokytojams. Vilnius: Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų
asociacija
5. 2014 Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas kūno kultūros pamokose: studijų knyga.
Prieiga internete: http://partneryste.yolasite.com/resources/Mokini%C5%B3%20pa%C5%BEangos%20ir%20pasiekim%C5%B3%20vertinimas%20k%C5%ABno%20kult%C5%ABros%20pamokose.pdf
Kaunas: Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija
6. 2000 Saugūs mankštos pratimai (sud. Baublienė R.). Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras
7. 2002 Stonkus S., Zuoza A. K., Jankus V., Pacenka R.
Žaidimai: teorija ir didaktika: krepšinis, tinklinis [vadovėlis aukštųjų mokyklų kūno kultūros specialybių studentams]. Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija
8. 2014 Vilūnienė A., Trinkūnienė L. Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka: žaidimai: studijų knyga. Kaunas: Lietuvos sporto universitetas
Papildoma literatūra
1. 1996 Anderson B., Pearl B., Burke E. Kaip būti sveikam: mankštos ir treniruočių programos vyrams ir moterims. Vilnius: Avicena
2. 2003 Eurofitas: fizinio pajėgumo testai ir metodika, Lietuvos studentų fizinio pajėgumo rezultatai [metodinė knyga sporto specialistams, pedagogams, medicinos darbuotojams, sportuotojams]. Vilnius: Lietuvos sporto informacijos centras
3. 1998 Fizinis aktyvumas. Kaunas: Atviras Lietuvos fondas
4. 2001 Skurvydas A.
Fizinių ypatybių lavinimo teorija ir metodika: mokomoji priemonė. Kaunas: LKKA
5. 2006 Šiaučiukėnienė L., Visockienė O., Talijūnienė P.
Šiuolaikinės didaktikos pagrindai: vadovėlis. Kaunas: Technologija