Muzikos mokymo metodika

  • Dalyko kodas: EDU 5134
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Methodology for Teaching Music
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Asta Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universitetas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Muzikos dalyko studijų metu atskleidžiama specifika, šiandieninės muzikos dalyko ugdymo kaitos tendencijos. Supažindinama su muzikos dalyko programomis, atskleidžiamos šiuolaikinių mokymo/si technologijų taikymo galimybės ugdant konkrečius mokinių gebėjimus. Planuojant muzikos dalyko ugdymo turinį aptariamos mokymo(-si) tikslų, mokymo(-si) metodų ir vertinimo/įsivertinimo sąsajos. Išryškinamas individualizuoto mokymo aspektas, tenkinant specialiuosius mokinių mokymosi poreikius. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi studentų gebėjimai modeliuoti mokymo(-si) procesą realizuojant specifinius dalyko didaktikos principus, taikant šiuolaikines ugdymo technologijas. Studentai skatinami analizuoti, vertinti ir ieškoti inovatyvių sprendimų konkrečiose probleminėse situacijose.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During music subject studies specifics of concrete learning subject curriculum planning and organization is revealed; tendencies of learning music subject changes in contemporary world are discussed. Students are introduced to learning music subject programs; the possibilities to use contemporary teaching and learning technologies for developing concrete learners skills are presented. While planning the curriculum of teaching music subject the links between learning objectives, methods and evaluation are discussed. The aspect of individualized learning for meeting specialized learners needs is underlined. During practical classes students’ abilities to model learning process through realizing specific principles of subject didactic are developed using contemporary education technologies. Students are encouraged to analyze, evaluate and search for innovative solutions in concrete problematic situations.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bendroji didaktika, Ugdymo proceso planavimas, Pedagoginė psichologija

Dalyko studijų rezultatai

1. Įvardyti šiuolaikines muzikos dalyko mokymo kryptis.
2.Atrinkti ir apibūdinti mokymo(-si) bei vertinimo/įsivertinimo metodus ir priemones realizuojant konkretaus muzikos dalyko mokymo planą.
3. Parengti muzikos dalyko užduotis ir atsiskaitymo formas, skirtas įvairaus amžiaus tarpsnio ir mokymosi koncentro mokiniams.
4. Parengti muzikos dalyko individualaus mokymo(-si) planą specifinių mokymosi poreikių turinčiam mokiniui(-ams).
5. Parengti muzikos dalyko užduotis ir atsiskaitymo formas, pritaikytas specifinių mokymosi poreikių turinčiam mokiniui(-ams).
6. Argumentuotai pateikti sprendimus konkrečioje probleminėje situacijoje, apibūdinat mokymo(-si) priemones ir aplinkas.

Dalyko turinys

Bendrieji muzikos dalyko didaktikos pagrindai. Muzikos dalyko mokymo kryptys ir svarbiausios nuostatos. Švietimo sistemos reforma Lietuvoje ir muzikos dalyko ugdymo kaitos tendencijos.
Muzikos dalyko mokymo programų apžvalga. Šiuolaikinių ugdymo(-si) technologijų (metodų ir priemonių) taikymo muzikos dalyko pamokose galimybės.
Mokomosios medžiagos atrankos programose ir vadovėliuose problema. Teorijos ir praktikos ryšys ugdant konkrečius gebėjimus. Muzikos dalyko specifika skirtingose amžiaus grupėse. Pamokos planavimo tikslas ir pagrindiniai pamokos plano elementai. Vertinimas ir įsivertinimas muzikos dalyko pamokose.
Muzikos dalyko plano realizavimas: mokymo/si aplinkos kūrimas, mokymo/si metodų ir priemonių atranka. Mokymo(-si) individualizavimo samprata ir pagrindiniai principai. Mokymo(-si) planavimas specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams.
Užduočių, kontrolinių darbų rengimas. Užduočių ir atsiskaitymo formų pritaikymas specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams.
Muzikos dalyko ugdymo praktikoje kylantys sunkumai ir jų sprendimo patirtys.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 20 val.
Bendravimas su studentais pasitelkus e-priemones 10 val.
Savarankiškas darbas 50 val.
Iš viso 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 proc. galutinio pažymio, kolokviumas – 20 proc., tarpinis atsiskaitymas - 30 proc.

Literatūra

1. 2011 Viduriniojo ugdymo bendrosios programos. Vilnius: ŠMM
2. 2013 Šiaučiukėnienė, L. Mokymo diferencijavimas edukacinės paradigmos kaitoje: mokslo monografija. Kaunas : Technologija
3. 2012 Gaučaitė, R., Kazlauskienė, A., Masiliauskienė, E., Pocevičienė, R., Rūdytė, K. Motyvavimas ir galimybių suteikimas mokymuisi. Šiauliai: ŠU leidykla
4. 2008 Petty, G. Įrodymais pagrįstas mokymas. Vilnius: Tyto alba
Papildoma literatūra
1. 2006 Petty, G. Šiuolaikinis mokymas. Vilnius: Tyto alba
2. 2000 Bennett, B. B., Rolheiser-Bennett, C., Stevahn, L.
Mokymasis bendradarbiaujant: kur jausmai ir protas susitinka. Vilnius: Garnelis
3. 2006 Šiaučiukėnienė, L. ir kt.
Šiuolaikinės didaktikos pagrindai. Vadovėlis. Kaunas: Technologija
4. 1999 Jensen, E. Tobulas mokymas. Vilnius: AB OVO