Tikybos mokymo metodika

  • Dalyko kodas: EDU 5139
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Methodology for Teaching Religious Studies
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof., dr. Eugenijus Danilevičius, Vytauto Didžiojo universitetas;
    Dr. Asta Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universitetas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko studijų metu atskleidžiama specifika, šiandieninės mokomojo dalyko ugdymo kaitos tendencijos. Supažindinama su mokomojo dalyko programomis, atskleidžiamos šiuolaikinių mokymo(-si) technologijų taikymo galimybės ugdant konkrečius mokinių gebėjimus. Planuojant mokomojo dalyko ugdymo turinį aptariamos mokymo(-si) tikslų, mokymo(-si) metodų ir vertinimo/įsivertinimo sąsajos. Išryškinamas individualizuoto mokymo aspektas, tenkinant specialiuosius mokinių mokymosi poreikius. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi studentų gebėjimai modeliuoti mokymo(-si) procesą realizuojant specifinius dalyko didaktikos principus, taikant šiuolaikines ugdymo technologijas. Studentai skatinami analizuoti, vertinti ir ieškoti inovatyvių sprendimų konkrečiose probleminėse situacijose.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During Methodology for Teaching Religious Studies subject studies specifics of concrete learning subject curriculum planning and organization is revealed; tendencies of learning subject changes in contemporary world are discussed. Students are introduced to learning Religious Studies subject programs; the possibilities to use contemporary teaching and learning technologies for developing concrete learners skills are presented. While planning the curriculum of teaching Religious Studies subject the links between learning objectives, methods and evaluation are discussed. The aspect of individualized learning for meeting specialized learners needs is underlined. During practical classes students’ abilities to model learning process through realizing specific principles of subject didactic are developed using contemporary education technologies. Students are encouraged to analyze, evaluate and search for innovative solutions in concrete problematic situations.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bendroji didaktika, Ugdymo proceso planavimas, Pedagoginė psichologija

Dalyko studijų rezultatai

1. Įvardyti šiuolaikines tikybos dalyko mokymo kryptis.
2. Atrinkti ir apibūdinti mokymo(-si) bei vertinimo/įsivertinimo metodus ir priemones realizuojant tikybos dalyko mokymo planą.
3. Parengti tikybos dalyko užduotis ir atsiskaitymo formas, skirtas įvairaus amžiaus tarpsnio ir mokymosi koncentro mokiniams.
4. Parengti tikybos dalyko individualaus mokymo(-si) planą specifinių mokymosi poreikių turinčiam mokiniui(-ams).
5. Parengti tikybos dalyko užduotis ir atsiskaitymo formas, pritaikytas specifinių mokymosi poreikių turinčiam mokiniui(-ams).
6. Argumentuotai pateikti sprendimus konkrečioje probleminėje situacijoje, apibūdinat mokymo(-si) priemones ir aplinkas.

Dalyko turinys

Bendrieji tikybos dalyko didaktikos pagrindai. Mokomojo dalyko mokymo kryptys ir svarbiausios nuostatos. Švietimo sistemos reforma Lietuvoje ir mokomojo dalyko ugdymo kaitos tendencijos.
Tikybos dalyko mokymo programų apžvalga. Šiuolaikinių ugdymo(-si) technologijų (metodų ir priemonių) taikymo tikybos dalyko pamokose galimybės.
Mokomosios medžiagos atrankos programose ir vadovėliuose problema. Teorijos ir praktikos ryšys ugdant konkrečius gebėjimus. Tikybos dalyko specifika skirtingose amžiaus grupėse. Pamokos planavimo tikslas ir pagrindiniai pamokos plano elementai. Vertinimas ir įsivertinimas tikybos dalyko pamokose.
Tikybos dalyko plano realizavimas: mokymo(-si) aplinkos kūrimas, mokymo(-si) metodų ir priemonių atranka. Mokymo(-si) individualizavimo samprata ir pagrindiniai principai. Mokymo(-si) planavimas specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams.
Užduočių, kontrolinių darbų rengimas. Užduočių ir atsiskaitymo formų pritaikymas specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams.
Mokomojo dalyko ugdymo praktikoje kylantys sunkumai ir jų sprendimo patirtys.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 20 val.
Bendravimas su studentais pasitelkus e-priemones 10 val.
Savarankiškas darbas 50 val.
Iš viso 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 proc. galutinio įvertinimo, kolokviumas – 20 proc., tarpinis atsiskaitymas - 30 proc.

Literatūra

1. 2010 Rugevičiūtė, R. G. Egzistenciniu mąstymu grindžiamas tikybos mokymas.
Pedagogika
2. 2011 Viduriniojo ugdymo bendrosios programos. Vilnius: ŠMM
3. 2013 Šiaučiukėnienė, L. Mokymo diferencijavimas edukacinės paradigmos kaitoje: mokslo monografija Kaunas : Technologija
4. 2012 Gaučaitė, R., Kazlauskienė, A., Masiliauskienė, E., Pocevičienė, R., Rūdytė, K. Motyvavimas ir galimybių suteikimas mokymuisi. Šiauliai: ŠU leidykla
5. 2008 Petty, G. Įrodymais pagrįstas mokymas. Vilnius: Tyto alba
Papildoma literatūra
1. 2006 Petty, G. Šiuolaikinis mokymas. Vilnius: Tyto alba
2. 2000 Bennett, B. B., Rolheiser-Bennett, C., Stevahn, L.
Mokymasis bendradarbiaujant: kur jausmai ir protas susitinka. Vilnius: Garnelis
3. 2006 Šiaučiukėnienė, L. ir kt. Šiuolaikinės didaktikos pagrindai. Vadovėlis. Kaunas: Technologija