Pedagoginė vadyba ir teisė

  • Dalyko kodas: EDU 5117
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Pedagogical Management and Law
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Ilona Tandzegolskienė, Vytauto Didžiojo universitetas
    Lekt. dr. Živilė Navikienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio dalyko studijos padės besimokančiajam įgyti žinių apie švietimo institucijos valdymo strategijas nuolat kintančios/globalios visuomenės ir švietimo aspektu. Apibrėžti vaikų ir šeimos teisinį švietimą (poreikius, problemas, įgyvendinimą) pedagogikos konteksto rėmuose bei suteiks teisinių žinių vaiko apsaugos srityje bei jų perteikimo kitiems gebėjimų Padės studentui suvokti šeimos ir vaiko švietimo, teisių apsaugos įgyvendinimo teorijas, identifikuoti socialines, šeimos, švietimo politikos problemas bei jų priežastis, suvokti švietimo įstaigos vadovo funkcijas ir pedagogo pareigas bei galimybes vykdant teisinį pedagoginį švietimą, bei bendradarbiaujant tarp kolegų, su tėvais ir instituciniu mastu.

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibrėžti švietimo vadybos proceso komponentus (planavimas, vertinimas, tobulinimas).
2. Išryškinti švietimo kaitos tendencijas akcentuojant vadybos ir mokyklos kultūros kaitą.
3. Interpretuoti ugdymo tikrovės faktus remiantis vaikų teisės konvencija bei pagrindiniais Lietuvos teisiniais dokumentais.
4. Įvertinti vaiko teisių apsaugos reiškinius šeimos ir ugdymo įstaigos kontekste.
5. Sukurti efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis pusėmis (pedagogai, tėvai ir vaikai) strategijas.
6. Įvertinus švietimo bendruomenės poreikius ir problemas, jų pagrindu projektuoti švietimo institucijos veiklą bei aktyvinti, mobilizuoti ir koordinuoti švietimo įstaigos personalo darbą.
7. Nustatyti vaikų mokymosi poreikius ir atsižvelgiant į psichologines, pedagogines, socialines, teisines problemas taikyti esamos situacijos sprendimui tinkančias intervencijas.

Dalyko turinys

1. Švietimo institucijos kaip švietimo sistemos dalis samprata. Švietimo kaita. Mokyklos ir vadybos kultūros kaita.
2. Švietimo institucijų valdymas. Strateginis planavimas. Planavimo kaitos tempai. Švietimo institucijų veiklos kokybės vertinimas.
3. Vadovavimas mokyklai. Švietimo institucijos vadovo funkcijos, darbo specifika.
4. Švietimo institucijos darbuotojų atliekamos funkcijos, pareiginės instrukcijos ir darbo specifika.
5. Personalo atranka, priėmimas, kvalifikacijos kėlimas. Pedagogų motyvacija. Inovacijų skatinimas ugdymo institucijose.
6. Vaiko teisės ir jų apsauga šeimoje ir ugdymo įstaigose.
7. Vaikų teises ginantys dokumentai: tarptautinis ir Lietuvos kontekstas.
8. Mokinių poreikių pažinimas. Išskirtinių vaikų (turintys spec. ugdymo poreikius vaikai; gabūs/talentingi vaikai, sveikatos sutrikimų turintys vaikai, emigrantai ir kt.) teisių visuomenėje apsauga.
9. Bendravimo ir bendradarbiavimo tarp pedagogų, tėvų ir vaikų tinklo kūrimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 24 val.
Darbas grupėse 16 val.
Savarankiškas darbas 40 val.
Iš viso 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas 50 %
Tarpinis atsiskaitymas -individualus darbas 30 %
Tarpinis atsiskaitymas – darbas grupėse 20 %

Literatūra

Rekomenduojama literatūra (privaloma)
1. 2010 Pruskus Valdas (sudarytojas). Šiuolaikinė mokykla: jaunimo savijauta, prioritetai ir nuostatos. (193-222 psl.) Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla
2. 2008 Stark Ruth. Socialinis darbas ir vaiko teisės. Straipsnių rinkinys. (16-102 psl.) Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla
3. 2008 Sajienė Laima. Švietimo vadyba. (16-41 psl., 63-83 psl.) Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla
4. 2007 Navickienė Snieguolė, Pranckaitis Rimantas. Mokyklos darbo kokybės vadyba. (11-65 psl.) Vilnius: Pedagogų profesinės raidos centras
5. 2006 Sagatys Gediminas. Vaiko teisė į šeimos ryšius: Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje. (19-78 psl.) Vilnius: Vaga
Rekomenduojama literatūra (papildoma)
1. 2012 Gražulis Vladimiras, Valickas Andrius, Dačiulytė Rūta, Sudnickas Tadas. Darbuotojas organizacijos koordinačių sistemoje: žmogiško potencialo vystymo perspektyvos. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas
2. 2009 Mickevičius Henrikas, Samuolytė Jolanta. Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje: apžvalga. Vilnius: Žmogaus teisių stebėjimo institutas.
3. 2009-2012 Švietimas: politika, vadyba, kokybė =Education: policy, management and quality. Šiauliai : Mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica"
4. 1998 Barvydienė Violeta, Kasiulis, Juozas. Vadovavimo psichologija. Kaunas: Technologija