Projektinė veikla

  • Dalyko kodas: EDU 5119
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Project Activity
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc., dr. Lina Kaminskienė, Vytauto Didžiojo universitetas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai formuojasi sampratą apie integruojantį projektų pobūdį, analizuoja projektus sisteminiu požiūriu. Analizuojama projektų struktūra, etapai, jų charakteristikos, reikalavimai projektui, sėkmingo projekto kriterijai. Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu gilinamasi į projektinės veiklos specifinius ypatumus, aptariami projektinės veiklos principai. Susipažįstama su projekto planavimo, organizavimo ir vadovavimo projektui veiklos ypatumais. Užsiėmimų metu, taikant projekto valdymo technologiją, studentai aptaria projekto idėją, mokosi apibrėžti ir pagrįsti problemą, modeliuoti projekto eigą, atskirus jo etapus, gilinasi į edukacinių projektų planavimo ypatumus, ugdosi gebėjimus rengti projekto dokumentą, analizuoti ir vertinti projektus, aptaria paramos projektams galimybes, susipažįsta su socialinėmis programomis, ES parama ir jos reikalavimais, ugdosi projektų organizavimo patirtį realizuodami ir įgyvendindami projektą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is intended to develop students’ skills in developing an application for a project, which requires integration and application of project management and research work knowledge. During lectures, seminars, consultations, individual work students will go through all steps of a project development, starting from the identification of a project idea in the field of social, physical sciences or humanities, leading to development of the project problem-tree, development of the project activities and the budget required to achieve the set tasks. Students will also learn about types of projects results and their valorization possibilities.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Pedagogikos pagrindai; Bendroji dalyko didaktika; Pedagoginė psichologija; Pedagoginė asistavimo praktika.

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibūdinti projekto specifinius ypatumus, nusakyti projekto valdymo procesus, apibrėžti projektinės veiklos raiškas ir jų kokybės kriterijus.
2. Parengti projekto dokumentą, planuoti, pagrįsti ir vertinti projektines veiklas.
3. Gebėti įgyvendinti projekto veiklas, jas koordinuoti, kontroliuoti, vertinti.
4. Sudaryti projekto komandą konkrečiai problemai spręsti, konstruktyviai bendradarbiauti su kitais ugdymo proceso dalyviais, projekto partneriais.
5. Identifikuoti socioedukacinės aplinkos problemas, ir jas spręsti taikant įvairaus tipo projektus.

Dalyko turinys

Socialinio projekto specifiniai ypatumai. Projekto valdymo procesai.
Projekto dokumentacijos rengimas: planavimas, veiklų pagrindimas ir vertinimas, projekto rodiklių išskyrimas ir apibrėžimas.
Projekto įgyvendinimas: veiklos organizavimas, koordinavimas, kontrolė, vertinimas.
Projekto valdymo komandos darbas. Projekto planavimo veiklos. Projekto organizacinė struktūra, vadovas ir komanda.
Projektinės veiklos raiška ir jos kokybės kriterijai. ES parama socialiniams ir švietimo projektams.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 20 val.
Bendravimas su studentais pasitelkus e-priemones 10 val.
Savarankiškas darbas 50 val.
Iš viso 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 proc. galutinio vertinmo, kolokviumas – 20 proc., tarpinis atsiskaitymas - 30 proc.

Literatūra

1. 2010 Branom Mendel Everett. The project method in education. Boston (Mass.): The Gorham press
2. 2005 Kučinskienė R., Kučinskas V. Socialinių projektų rengimas ir Valdymas. Klaipėda:
KU leidykla
3. 2007 Lessel W. Projektų valdymas. Veiksmingas projektų planavimas ir sėkmingas jų įgyvendinimas. Vilnius:
Alma littera
4. 2010 Pocevičienė R., Lukavičienė V., Augienė D. Praktinės projektų valdymo metodo taikymo galimybės. Šiauliai: ŠU leidykla
5. 2009 Projekto valdymo ciklas – penki etapai Jūsų projekto kokybei pagerinti. Europos Taryba
6. 2000 Teresevičienė M., Adomaitienė J. Projektai mokymo(si) procese. Kaunas:
VDU leidykla
7. 2007 Zuzevičiūtė V., Žvinienė V. Projektų rengimas ir valdymas. Vilnius: VPU
leidykla
Papildoma literatūra
1. 2007 Briner W, Hastings C., Geddes. Projektų lyderis. Vilnius : Vaga
2. 2006 Clements J. P. Effective project management. Australia: Thomson
3. 2007 ES struktūrinės paramos ELEMENTORIUS. 2007-2013 m. Svarbiausi dalykai apie ES paramą pareiškėjams ir projektų vykdytojams.
4. 2003 „T-KIT“ projektų valdymas. Mokymų vadovas. -
5. 2008 Projekto valdymo ciklo metodikos taikymo socialinės integracijos projektuose vadovas.
6. 2010 Richardson G. L. Project management theory and practice. Boca Raton (Fla.): Auerbach Publications
7 2010 Ramanauskienė J. Inovacijų ir projektų vadyba. Mokomoji knyga. Kaunas: Akademija
8. 2009 Turner J. Rodney.
The handbook of project-based management: leading strategic change in organizations. New York (N.Y.): McGraw-Hill
9. 2004 Познер Л., Эпплгард М. Управление проектами/ Пер.с.англ. Москва:НИРРО