Andragoginės veiklos pagrindai

  • Dalyko kodas: EDU 5118
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Principles of Andragogical Activity
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc., dr. Giedra Linkaitytė, Vytauto Didžiojo universitetas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiame kurse studentai analizuoja pedagoginės ir andragoginės veiklų ypatumus ir jų derinimo galimybes mokytojo praktikoje. Mokomasi tikslingai planuoti mokytojo andragoginę veiklą remiantis teorinėmis prielaidomis ir taikyti vadybos ir didaktikos princpus realizuojant suaugusiųjų mokymosi planus. Baigiant dalyko studijas savarankiškai parengiamas asmeninis andragoginės kompetencijos plėtotės projektas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During this course students analyze the characteristics of pedagogical and andragogical activities and possibilities for combining them during their teaching practice. The course is aimed at purposeful planning of andragogical activity based on theoretical assumptions and the principals of didactics and management. At the end of the course students independently prepare a project of a personal andragogical competence development.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Išklausyti dalykai: Bendroji pedagogika, Bendroji didaktika, Pedagoginė psichologija

Dalyko studijų rezultatai

1. Suformuluoti mokytojo veikloje svarbius suaugusiųjų švietimo tikslus ir uždavinius.
2. Apibūdinti andragoginei veiklai būdingus vaidmenis.
3. Paaiškinti suaugusiųjų intencijos mokytis svarbą.
4. Atpažinti individualius suaugusiųjų mokymosi ypatumus.
5. Tikslingai panaudoti teorinius principus planuojant andragoginę veiklą.
6. Parengti andragoginės veiklos planą.
7. Parengti asmeninį andragoginės kompetencijos plėtotės planą.

Dalyko turinys

Suaugusiųjų švietimo ir mokymosi principai.
Andragoginė veikla mokytojo praktikoje. Pedagoginės ir andragoginės veiklos derinimas mokytojo praktikoje.
Suaugusiojo besimokančiojo charakteristikos.
Suaugusiųjų mokymo/si modeliavimas.
Mokytojo veiklos praturtinimas andragoginės veiklos elementais.
Andragoginės veiklos planavimas.
Mokytojo profesinio tobulėjimo perspektyvų planavimas. Andragoginės veiklos vertinimas ir įsivertinimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 20 val.
Bendravimas su studentais pasitelkus e-priemones 10 val.
Savarankiškas darbas 50 val.
Iš viso 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 proc. galutinio vertinimo, kolokviumas – 20 proc., tarpinis atsiskaitymas - 30 proc.

Literatūra

1. 2007 Foley G. Suaugusiųjų mokymosi metmenys: suaugusiųjų švietimas globalizacijos laikais. Vilnius: Kronta
2. 2007 Knowles M. S, Holter E. F., Swanson R. A.
Suaugęs besimokantysis: klasikinis požiūris į suaugusiųjų švietimą. Vilnius: Garnelis
3. 2011 Linkaitytė G., Žilinskaitė L., Lapėnienė A. Andragogikos studija: teorijos ir praktikos dermės paieškos. Klaipėda: Klaipėdos banga
4. 2006 Teresevičienė M., Gedvilienė G., Zuzevičiūtė V. Andragogika: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas: VDU leidykla
Papildoma literatūra
1. 2006 Linkaitytė G., Lukšytė D., Lagūnaitė A. Karjeros konsultanto profesinė elgsena: metodinė priemonė. Kaunas: VDU leidykla
2. 2007 Linkaitytė G., Lukšytė D., Montrimaitė L. Karjeros konsultantų rengimas: metodinė priemonė. Kaunas: VDU leidykla
3. 2008 Andragoginė vadyba ir institucinė plėtra: metodinis leidinys (sud. Linkaitytė G., Lukšytė D.). Vilnius: Progretus
4. 2006 Zuzevičiūtė V. Suaugusiųjų mokymosi poreikiai ir jų tyrimai : mokomoji knyga. Kaunas: VDU leidykla