Ugdymo filosofiniai pagrindai

  • Dalyko kodas: EDU 5115
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Philosophical Foundation of Education
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Lineta Žilinskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas
    Prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė, Vytauto Didžiojo universitetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studijų dalyke studentai išmoks pagrįsti filosofijos reikšmę asmeninės ugdymo praktikos, mokyklos bei Lietuvos
švietimo kontekstuose; atpažinti bei interpretuoti skirtingas ugdymo filosofijos kryptis; apibūdinti filosofinį požiūrį į asmeninę ugdymo praktiką bei, įvertinus jį patirties, Lietuvos švietimo bei ateities perspektyvų kontekste, numatyti asmeninės ugdymo praktikos tobulinimo kryptis.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bendroji pedagogika

Dalyko studijų rezultatai

1. Pagrindžia filosofijos reikšmę ugdymui ugdymo filosofijos ir asmeninės patirties kontekste
2. Išryškina ugdymo filosofijos krypčių esminius požymius bei įvertina šių krypčių aktualumą Lietuvos ugdymo praktikoje
3. Apibūdina asmeninę ugdymo praktiką remiantis ugdymo filosofijos kryptimis ir numatyto jos tobulinimo kryptis

Dalyko turinys

1. Filosofijos samprata. Filosofijos ir ugdymo sąsajos. Skirtingos filosofinių krypčių klasifikavimo galimybės.
2. Ugdymo filosofijos kryptys (idealizmas, realizmas, marksizmas, biheviorizmas, analitinė filosofija, egzistencializmas, pragmatizmas, rytų filosofija, rekonstrukcionizmas): esminiai jų požymiai bei aktualumas Lietuvos švietimo sistemoje.
3. Visuomenės bei švietimo ateities perspektyvos ir jų analizė filosofinių krypčių kontekste.
4. Filosofinio požiūrio reikšmė mokytojo veikloje bei šio požiūrio išryškinimo metodologija.
5. Filosofinio požiūrio į asmeninę ugdymo praktiką tyrimas: tyrimo metodologija, ugdymo praktikos stebėjimas, apibendrinimas, vertinimas bei ugdymo praktikos tobulinimo perspektyvų išryškinimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 24 val.
Individualus darbas 56 val.
Iš viso 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas 50 %
Tarpinis atsiskaitymas -individualus darbas 30 %
Tarpinis atsiskaitymas – darbas grupėse 20 %

Literatūra

Privaloma literatūra
1. 1996 Ozmon H.A., Craver S.M. Filosofiniai ugdymo pagrindai Vilnius, Leidybos centras
2. 1998 Pukelis K. Mokytojų rengimas ir filosofinės studijos. Kaunas, Technologija
3. 2000 Bitinas B. Ugdymo filosofija. Vilnius, Enciklopedija
4. 2006 Duoblienė L. Šiuolaikinė ugdymo filosofija: refleksijos ir dialogo link. Vilnius, Tyto Alba
Rekomenduojama literatūra
5. 1992 Anzenbacher A. Filosofijos įvadas Vilnius: Katalikų pasaulis
6. 1995 Nodding, N. Phylosophy of Education Oxford
7. 1997 McLaughlin T. H. Šiuolaikinė ugdymo filosofija Kaunas: Technologija