Informacinės ir komunikacinės technologijos ugdymo procese

 • Dalyko kodas: EDU 5114
 • Apimtis ECTS kreditais: 3
 • Pavadinimas anglų kalba: Information and Communication Technologies in Education
 • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
 • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
 • Dėstytojas(-ai):

  Doc. dr. Airina Volungevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas
  Prof. dr. Palmira Pečiuliauskienė, Lietuvos Edukologijos universitetas
  Lekt. dr. Tatjana Bakanovienė, Šiaulių universitetas
  Asist. Vytautas Lapėnas, Vytauto Didžiojo universitetas
  Lekt., dr. Ilona Tandzegolskienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalymo metu besimokantieji mokosi atpažinti informacines technologijas pagal didaktinį ugdymo veiklos pobūdį, parengti ugdymo veiklą taikant informacines technologijas internete, bei stebėti mokymosi veiklos įgyvendinimą ir teikti grįžtamąjį ryšį savo besimokantiesiems naudojant technologijas.

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti informacines technologijas pagal didaktinį veiklos pobūdį.
2. Parengti ugdymo veiklą taikant informacines technologijas internete.
3. Stebėti mokymosi veiklos įgyvendinimą ir teikti grįžtamąjį ryšį besimokantiesiems IT priemonėmis.

Dalyko turinys

Informacinės technologijos.
a. Sąvokos ir sampratos
b. Google technologijos
c. Moodle mokymosi aplinka
d. Saityno 2.0 technologijos
e. Informacinių technologijų raida švietime. Motyvacija naudojant IT ugdymo procese.
f. Motyvacija ir kiti veiksniai
g. Poreikiai ir poreikių analizė
h. Didžiosios studentų grupės ir IT
i. Mokytojas 2020. Ugdymo turinio planavimas ir rengimas taikant IT.
j. Ugdymo turino planavimas ir rengimas
k. Ugdymo veiklos realizavimas su IT
l. Trigubas nuoseklumas
m. IT panaudojimo scenarijai. Ugdymo organizavimas taikant IT
n. IT taikymas mokymo(-si) organizavime
o. Interaktyvumas ir sąveika
p. Paramos sistemos
q. Etiketas

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (įskaitant nuotoliniu būdu) 16 val.
Konsultacijos 8 val.
Individualus darbas 56 val.
Iš viso 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas 50 %
Tarpinis atsiskaitymas -individualus darbas 50 %

Literatūra

Privaloma literatūra
1. 2012 M.Teresevičienė. Informacinės technologijos ugdymo procese VšĮ „Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras“
2. 2011 Technologijomis grindžiamo mokymo(-si) turinio kokybės vertinimas. A.Volungevičienė, M.Teresvičienė VDU
3. 2008 Dagienė V., Kurilovas E. Informacinės technologijos švietime. Patirtis ir analizė Matematikos ir informatikos institutas
4. 2007 Giedrimas V., Giedrimienė L. Nuotolinių studijų kursų rengimas Moodle sistemoje: mokomoji knyga Vaga
Papildoma literatūra
1. 2005 Sham Bhangal. Jen deHaan. FlashMX jūsų rankose. Smaltijos
2. 2003 Kraujutaitytė L., Pečkaitis J.S. Nuotolinių studijų organizavimas: Strategijos technologijos. Vaga
3. 2003 Juškevičienė L. Nuotolinių studijų organizavimas: strategijos ir technologijos :monografija Vaga
4. 2003 Jucevičienė, P. Brazdeikis, V. Pedagogo IKT kompetencijos dinamiškos struktūros pagrindimas. Socialiniai mokslai, Nr.2 (39), p. 70- 81
5. 2013 Rosen, L.D., Carrier, L.M., & Cheever, N.A. Facebook and texting made me do it: Media-induced task-switching while studying. Computers in Human Behavior, 29(3), 948-958
6. 2009 3. Minocha, S. A Study of the Effective Use of Social Software to Support Student Learning and Engagement,
JISC, University of Bristol. Available at:
http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/projects/socialsoftware08.aspx
7. 2006 Kurilovas, E. Virtual learning environments: benefits and potentials to support social constructivist pedagogies. In: Proceedings of the 2nd International Conference “Informatics in Secondary Schools: Evolution and Perspectives” (ISSEP). Vilnius, Lithuania, 166–175
8. 2013 Rosen, L.D., Whaling, K., Rab, S., Carrier, L.M., & Cheever, N.A. .Is Facebook Creating “iDisorders”? The Link Between Clinical Symptoms of Psychiatric Disorders and Technology Use, Attitudes and Anxiety. Computers in Human Behavior (available online January 3, 2013. soon to be in press).
9. 2012 Carrier, L.M., Rab, S., Rosen, L.D., Vasquez, L., & Cheever, N.A. Pathways for Learning from 3D Technology, International Journal of Environmental & Science Education, 7(1), 53-69.