Ugdymo(si) sistemos

 • Dalyko kodas: EDU 5113
 • Apimtis ECTS kreditais: 3
 • Pavadinimas anglų kalba: Systems of Education
 • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
 • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
 • Dėstytojas(-ai):

  Doc. dr. Dalia Survutaitė, Lietuvos Edukologijos universitetas
  Lekt. dr. Birutė Šilėnienė, Šiaulių universitetas
  Prof. dr. Genutė Gedvilienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurse atskleidžiamas teorinis ir praktinis ugdymo patyrimas įvairiais istorijos laikotarpiais, jo tęstinumas ir reikšmė šiandieninės ugdymo sampratos formavimuisi. Nagrinėjamos įvairios ugdymo sistemos, atskleidžiama jų esmė, teorinis pagrindas, ypatumai ir raida. Formuojama ugdymo proceso, kaip sisteminio ugdymo reiškinio, samprata. Nagrinėjamos žymesnės ugdymo teorijos ir jų poveikis ugdymo praktikai bei ugdymo sistemų kaitai. Akcentuojamos užsienio ir Lietuvos pedagogų iškeltos humanistinės savo vertės bei populiarumo nepraradusios ugdymo idėjos ir sistemos.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bendroji pedagogika, Bendroji dalyko didaktika, Pedagoginė psichologija

Dalyko studijų rezultatai

1. Nurodyti pagrindinius ugdymo sistemų ypatumus.
2. Apibūdinti reikšmingiausias ugdymo ir pedagoginės minties raidos kryptis.
3. Analizuoti ugdymo sistemų kaitos veiksnius, eigą ir rezultatus.
4. Kritiškai vertinti teorinę ir praktinę ugdymo sistemų reikšmę.
5. Analizuoti ir kritiškai vertinti šiandieninės ugdymo inovacijas, jų ištakas, teorinį pagrindą ir raiškos tendencijas.

Dalyko turinys

Ugdymo sistemų samprata, tikslas, uždaviniai, metodologija ir ryšys su kitais mokslais.
Ugdymo kilmės problema. Pagrindiniai ugdymo tikslai ir bruožai priešistorės laikotarpiu. Mokyklos institucijos atsiradimas ir jos vaidmuo skirtinguose istoriniuose laikotarpiuose ir kultūrose.
Harmoningos asmenybės ugdymo idėja senovės Graikijoje. Spartos ir Atėnų polių ugdymo sistemos. Praktiškojo ugdymo kryptis senovės Romoje.
Ugdymas viduramžiais. Krikščionybės poveikis ugdymui. Viduramžių ugdymo institucijos ir jų ugdymo turinys. Scholastikos poveikis viduramžių ugdymui. Krikščionybės įvedimas Lietuvoje ir pirmosios mokyklos.
Ugdymas Ankstyvaisiais naujaisiais laikais. Humanizmo poveikis pedagoginės teorijos ir praktikos plėtrai. J. A. Komenskio vientiso ugdymo sistema, didaktikos nuostatos ir jų reikšmė. Lietuvos įsijungimas į Vakarų Europos švietimo sistemą. Jėzuitai ir Vilniaus universiteto įsteigimas. Lietuvos švietėjai humanistai apie mokymą ir ugdymą.
Apšvietos epochos pedagoginė mintis ir ugdymo sistemos. Žymiausi švietėjai ir jų ugdymo teorijos. Dž. Loko asmenybės ugdymo sistema. Ž. Ž. Ruso laisvojo ugdymo teorija. J. H. Pestalocio ugdymo sistema ir elementariojo ugdymo teorija. Vakarų Europos švietimo sistemų pokyčiai. Apšvietos epochos idėjos Lietuvoje. Edukacinės komisijos veikla ir pokyčiai švietimo sistemoje.
XIX a. pedagoginė mintis ir ugdymo sistemos. Pedagoginės kryptys Vakarų Europoje XIX a. A. Dystervėgo demokratinė pedagogika ir didaktika. J. Herbarto autoritarinė pedagogika ir didaktinė sistema. Švietimas ir nacionalinė valstybė. Švietimas Lietuvoje Rusijos imperijos okupacijos metais. Lietuvių pedagogikos formavimasis XIX a. Tautinio atgimimo veikėjai ir jų požiūris į ugdymą.
Ugdymo paradigmų kaitos amžius. XIX a. pabaigos – XX a. pedagoginės minties krizė. XX a. pedagoginės teorijos, jų esmė ir poveikis šiandieninei ugdymo sampratai. Humanistinė ugdymo paradigma ir Vakarų Europos švietimo sistemų pokyčiai.
Nacionalinės švietimo sistemos kūrimas Lietuvoje 1918–1940 metais. Švietimo pertvarkymai ir jų rezultatai. Mokyklų tinklo formavimas ir ugdymo turinio kūrimas. Mokytojų rengimas. Pedagogikos mokslo formavimasis ir pagrindinės pedagoginės kryptys. S. Šalkauskio, A. Maceinos tautinio ugdymo idėjos ir jų įtaka šiuolaikinės pedagoginės minties bei praktikos raidai.
Švietimas Lietuvoje okupacijų metais. Švietimo sistemos pertvarkymai ir ugdymo ideologizavimas. Autoritarinė pedagogika ir jos poveikis ugdymo praktikai. Išeivijos pedagogika. Lietuvių švietimo problemos emigracijoje.
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas ir švietimo sistemos kaita. Švietimo sistemos modelio paieškos. Lietuvos švietimo reforma, pagrindinės pertvarkos kryptys ir pasiekti rezultatai. Bendrojo ugdymo mokyklos ugdymo turinio ir mokymo organizavimo pokyčiai. Švietimo strateginės kryptys 2012–2020 metams.
Europos Sąjungos ir kitų valstybių švietimo sistemos. Svarbiausi iššūkiai šiuolaikiniam švietimui. Švietimas ir visuomenės pokyčiai. Švietimo sistemų modeliai ir jų bruožai. Švietimo sistemų lyginamoji analizė. Kokybės vadybos, lyderystės, darnaus vystymosi siekiai.

Dalyko studijos valandomis

Kontaktinis darbas 24 val.
Savarankiškas darbas 56 val.
Iš viso 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas 50 proc.
Tarpinis atsiskaitymas 20 proc.
Tarpinis atsiskaitymas 30 proc.

Literatūra

Pagrindinė literatūra
1. 1983 Lietuvos mokyklos ir pedagoginės minties istorijos bruožai. Vilnius Mokslas
2. 1997 Lyginamoji edukologija. Kaunas Technologija
3. 2001 Rajeckas V. Švietimas: raida, dabartis. Vilnius VPU leidykla
4. 2008 Ušeckienė L. XX a. pedagogikos kryptys ir švietimo sistemos. Šiauliai Šiaulių universiteto leidykla
5. 2001 Vaitkevičius J. Istorinė (lyginamoji) didaktika. Vilnius VPU leidykla
6. 2003 Žilionis J. Ugdymo sistemos: ikiinstitucinis ugdymas, antika, viduramžiai, renesansas. Vilnius VPU leidykla
Rekomenduojama papildoma literatūra
1. 2008 Bruzgelevičienė R. Lietuvos švietimo kūrimas 1988-1997. Vilnius UAB Sapnų spaustuvė
2. 1988 Dystervėgas A. Pedagoginiai raštai. Kaunas Šviesa
3. 2000 Kaubrys S. Lietuvos mokykla 1918 -1939 m.: galios gimtis Vilnius Statistikos tyrimai
4. 1986 Komenskis J. A. Pedagoginiai raštai. Kaunas Šviesa
5. 1992 J.A. Komenskio idėjos ir Lietuvos mokykla. Sud. V. Rajeckas. Vilnius VPU leidykla
6. 2002 Danis Lawton, Peter Gordon. A History of Western Educational Ideas. London Woburn Press
7. 1997 Lietuvos pedagogikos istorijos chrestomatija. Sud. Karčiauskienė M., K. Pečkus, Vilnius VPU leidykla
8. 1990 Maceina A. Pedagoginiai raštai. Kaunas Šviesa
9. 1997 Pečkus K. JAV lituanistinio švietimo ir lietuvių egzodo pedagogikos istorijos bruožai. Vilnius Leidybos centras
10. 1989 Pestalocis J. H. Pedagoginiai raštai. Kaunas Šviesa
11. 1991 Šalkauskis S. Pedagoginiai raštai. Kaunas Šviesa
12. 1991/1992 Šalkauskis S. Rinktiniai raštai. Pedagoginės studijos. Vilnius Leidybos centras