Ugdymas heterogeninėse grupėse

  • Dalyko kodas: EDU 5116
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Education in Heterogeneous Groups
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. dr. Alvyra Galkienė, Lietuvos edukologijos universitetas,
    Prof. dr. Genutė Gedvilienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas skirtas ugdymo organizavimo heterogeniškose grupėse kompetencijai išugdyti. Heterogeniškomis grupėmis suvokiamos tokios grupės, kuriose ugdomi skirtingas mokymosi galimybes, socialinę, kultūrinę, kalbinę ir kt. patirtį turintys ugdytiniai. Studijuojami asmens kitoniškumo socioedukaciniai pagrindai, neįgalumą turinčių asmenų padėties visuomenėje kaita istoriniame kontekste. Nagrinėjama įtraukiojo ugdymo samprata ir jo organizavimo strategijos. Gvildenami tarpasmeninių santykių formavimo heterogeniškoje grupėje klausimai. Studijų metu atliekama daug praktinių užduočių, nagrinėjami konkretūs ugdymo situacijų atvejai, rengiami ugdymo plano, dalykų programų pritaikymo ir pamokos organizavimo planai.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Pedagogika. Pageidautina ir specialioji pedagogika bei psichologija

Dalyko studijų rezultatai

1. Įvardinti ugdymo heterogeninėse grupėse esmines dimensijas ir teisinį jos pagrindą.
2. Apibūdinti ugdymo turinio diferencijavimo specialiųjų poreikių pagrindu principus.
3. Pristatyti pamokų organizavimo heterogeniškoje klasėje būdus.
4. Pateikti ir pagrįsti tarpasmeninės sąveikos heterogeniškoje bendruomenėje formavimo būdų įvairovę.
5. Parengti individualų ugdymo planą, individualizuotą ir pritaikytą dalykų programas, atsižvelgiant į mokinio specialiųjų poreikių pobūdį.
6. Parengti pamokos heterogeniškoje klasėje planą.
7. Burti pedagogų, specialistų, tėvų komandas mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo bendrose klasėse veiksmingumo didinimui.
8. Sudaryti heterogeniškos grupės neformalios veikos planą.

Dalyko turinys

1. Asmens kitoniškumas. Socialinė - edukacinė kitoniškumo samprata. Negalios etika – socialinė ir biologinė dimensijos.
Asmens orumo ir lygiavertiškumo reglamentavimas. Teisės aktai, ginantys žmogaus orumą ir lygiavertiškumą (Visuotinė žmogaus teisių deklaracija; Jungtinių Tautų Vaiko teisių deklaracija; Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija). Asmens lygiavertiškumo užtikrinimo prielaidos Lietuvos švietimo įstatyme.
2. Neįgaliųjų socialinės - edukacinės situacijos visuomenėje kaita nuo atskirties įtraukties link: istorinis aspektas.
Įtaraukusis ugdymas: samprata, konstruktas, pedagoginė sąveika.
3. Pagalbos samprata, etika, reikšmė lygiaverčiams santykiams Specialiųjų poreikių samprata. Specialiosios ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikėjai, jų funkcijos, koordinavimas. Pagalbos ribos. Žmogiškoji ir techninė pagalba heterogeniškoje ugdytinių grupėje.
4. Heterogeniškos bendruomenės ugdymas. Asmens poreikiai bendruomenės vertybių hierarchijoje. Asmens kitoniškumo inkorporavimas į bendruomenės vertybių sistemą. Pagarba ir pasitikėjimu grindžiamų tarpasmeninių santykių formavimas heterogeniškoje bendruomenėje.
5. Heterogeniškos ugdymo(si) aplinkos formavimas. Ugdymo turinio (ugdymo plano, dalykų programų) ir mokinio mokymosi galimybių dermė. Ugdymo programų individualizavimo lygmuo ir tipai.
6. Pedagoginių atvejų nagrinėjimas. Individualaus ugdymo plano sudarymas. Individualizuotos ir pritaikytos programos rengimas.
7. Pamoka heterogeniškoje klasėje. Pamokos planavimas bendradarbiaujant specialistams. Ugdymo turinio diferencijavimas ir veiklų integravimas per pamoką. Pamokų organizavimo būdai, vadovaujant vienam pedagogui, pedagogui ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikėjui, derinat ugdymą klasėje ir kitoje ugdymo aplinkoje. Motyvuojantis mokinių pasiekimų vertinimas pamokoje, taikant heterogeniškų grupių ugdymo strategijas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 14 val.
Praktiniai darbai 10 val.
Savarankiškas darbas 56 val.
Iš viso 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas 50 %
Tarpinis atsiskaitymas – darbas grupėse 15 %
Tarpinis atsiskaitymas – darbas grupėse 15 %
Tarpinis atsiskaitymas – darbas grupėse 20 %

Literatūra

Pagrindinė literatūra
1. 2007 Ališauskas A. Vaiko psichopedagoginis vertinimas: pokyčių perspektyva: mokomoji knyga. Šiaulių universitetas
2. 2005 Galkienė A. Heterogeninių grupių didaktika: specialieji poreikiai bendrojo lavinimo mokykloje. Šiaulių universitetas
3. 2006 Kaip keisti mokymo praktiką: ugdymo turinio diferencijavimas atsižvelgiant į moksleivių įvairovę (Vert. K. Sprindžiūnaitė) Žara
4. 2000 Daniels, Ellen R. Atvirų visiems vaikams grupių kūrimas :specialiųjų poreikių vaikų integravimas. Gimtasis žodis
Papildoma literatūra
5. 2009 Armstrong, A. Ch, Spandagou, I., Armstrong, D. Inclusive Education: International Policy and Practice. Los Angeles: SAGE. eBook
6. 2008 East, Viv . Vienu žvilgsniu: praktinis vaiko specialiųjų poreikių tenkinimo vadovas. Tyto alba
7. 2003 Galkienė, A. Pedagoginė sąveika integruoto ugdymo sąlygomis: monografija. Šiaulių universitetas
8. 2011 Mokytojų rengimas inkliuziniam švietimui Europoje – iššūkiai ir galimybės. Odense, Danija: Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra. www.european-agency.org
9. 2005 Inkliuzinis ugdymas ir veikla klasėje vidurinėje mokykloje. Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra. http://www.european-agency.org/country-information/lithuania/publications-lt
10. 2007 Stukas, H., Valenta A. Laumių vaikai. Brailio spauda