Kūrybiškumo ugdymo strategijos

  • Dalyko kodas: EDU 5108
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Creativity Development Strategies
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc., dr. Giedra Marija Linkaitytė, Vytauto Didžiojo universitetas;
    doc., dr. Ala Petrulytė, Lietuvos Edukologijos universitetas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studijų dalykas supažindina su kūrybos psichologijos sąvokomis bei dėsningumais, susistemina žinias istoriniame bei naujausių tyrimų ir projektų kontekste apie kūrybiškumo modelius bei požiūrius į kūrybiškumo ugdymą, strategijas bei metodus, suteikia žinių apie asmenybės kūrybiškumo ir individualių skirtumų sąsajas, jų pažinimą, vertinimą bei ugdymo galimybes mokymo(si) kontekste.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Study subject introduces with concepts and laws of psychology of creativity; systemize knowledge in historical, new research and projects contexts about models of creativity and points of views to creativity development, strategies and methods, gain knowledge about links of personality‘s creativity and individual differences, recognition, evaluation and learning possibilities in education context.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Išklausyti dalykai: Bendroji ir socialinė psichologija, Pedagoginė psichologija

Dalyko studijų rezultatai

1. Geba pažinti, analizuoti ir vertinti mokinių bei mokytojų kūrybiškumą, bei taikyti žinias edukacinėje praktikoje.
2. Geba pažinti savo bei mokinių kūrybiškumą, atsižvelgiant į individualius skirtumus, poreikius bei ugdymo(si) aplinką.
3. Geba taikyti kūrybiškumo psichologijos žinias mokinių bendradarbiavimo ir darbo komandoje įgūdžių ugdymo edukacinėje praktikoje.
4. Geba taikyti kūrybiškumo ugdymo strategijas bei metodus edukacinėje bendruomenėje.

Dalyko turinys

Kūrybiškumo objektas (kūrybiškumo samprata, sąvokos ir aspektai, kūrybiškumo teorijos ir modeliai (Guilford, Torrance, Urban, Sternberg , Maslow, Rogers ir kt.), kūrybos proceso dinamika, raida, kūrybiškumą slopinantys ir skatinantys veiksniai, pažinimas ir ugdymo(si) galimybės).
Asmenybės individualūs skirtumai ir kūrybiškumas ugdyme (asmenybės individualių skirtumų samprata, istorija ir šiuolaikiniai tyrimai).
Asmenybės ir individualumo santykis; motyvacijos, asmenybės temperamento, charakterio ir sugebėjimų individualūs skirtumai; sugebėjimai, kognityviniai ir mokymosi stiliai, jų sąveika.
Mokinių ir savo kūrybiškumo ypatybių bei galių pažinimas, vertinimas, kūrybiškumo ugdymo strategijos ir ugdymas(is) bendruomenėje. Kūrybiškumo projektų edukacijoje geroji patirtis Lietuvoje ir užsienyje.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 20 val.
Bendravimas su studentais pasitelkus e-priemones 10 val.
Savarankiškas darbas 50 val.
Iš viso 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 proc. galutinio vertinimo, kolokviumas – 20 proc., tarpinis atsiskaitymas - 30 proc.

Literatūra

1. 2004 Petrulytė A., Beresnevičienė D, Samašonok K. Mokinių kūrybiškumas ir mokymosi sėkmė. Ugdymo psichologija. Nr. 11–12, p. 53–60.
Prieiga internete: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2004~1367178820659/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
Vilnius: VPU leidykla
2. 2006 Grakauskaitė-Karkockienė D. Kūrybiškumo samprata įvairiose psichologinėse teorijose. Ugdymo psichologija. Nr. 16, p. 30–38. Vilnius: VPU leidykla
3. 2008 De Bono E. Mąstyk kitaip! Šešių kepurių metodas. Vilnius: Alma littera
4. 2009 Kūrybingumo (ne)ugdymas mokykloje. Švietimo problemos analizė. Nr.3(31).
Prieiga internete: http://www.sac.smm.lt/images/file/Sv_problema3.pdf
Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras
5. 2010 Petrulytė A. Pedagogo kūrybiškumo ugdymo aktualijos. Žvirblių takas.
Nr. 1. Vilnius: UAB „Gimtasis žodis“
6. 2011 Petrulytė A. Creativity, value orientations and well-being among primary and secondary school teachers. Radoša personība. Creative personality. T. IX
Part I, p. 48-54. Riga: Varti
7. 2013 Mokinių mąstymo gebėjimų ugdymas. Švietimo problemos analizė. Nr.12(98).
Prieiga internete: http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2014/01/mokiniu-mastymo-gebejimai_maketas.pdf
Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras
Papildoma literatūra
8. 2001 Petrulytė A. Kūrybiškumo ugdymas mokant. Vilnius: Presvika
9. 2003 Grakauskaitė-Karkockienė D.
Kūrybos psichologija. Vilnius: Valstybinis leidybos centras
10. 1996 Bižys N., Linkaitytė G., Valiuškevičiūtė A. Pamokos mokytojui. Vilnius: Margi raštai