Specialioji pedagogika ir psichologija

  • Dalyko kodas: EDU 5144
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Special Education and Psychology
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Lekt. dr. Asta Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Teorinių studijų metu nagrinėjami specialiosios pedagogikos ir psichologijos principai, pagrindinės sąvokos, ryšiai su kitais mokslais, aptariamos naujausias specialiosios pedagogikos ir psichologijos teorijos, tyrimų ir diagnostiniai metodai. Studentai įgyja žinių apie integruotą ir inkliuzinį ugdymą, susipažįsta su vaikų raidos sutrikimo fenomenu: priežastimis, klasifikacija, SUP identifikavimu ir tenkinimu bendrojo ugdymo įstaigose, aptaria specialiąsias ugdymo priemones, kompensacinę techniką. Studentai analizuoja dokumentus, reglamentuojančius specialiąją pedagoginę pagalbą, ugdymo dalyvių (ugdytinių, tėvų, pedagogų) poreikių tenkinimo galimybes.
Ugdomos kompetencijos vertinti moksleivių specialiuosius ugdymo(si) poreikius, rengti rekomendacijas specialiųjų poreikių turinčiam ugdytiniui, jį ugdančiam pedagogui bei tėvams; rengti individualios pagalbos planą SUP turinčiam ugdytiniui, besimokančiam bendrojo ugdymo įstaigoje; gebėti pritaikyti bendrąsias ugdymo programas, rengti bei adaptuoti mokomąsias priemones, taikyti alternatyvius (specialius) ugdymo/si metodus. Atlikdami praktines dalyko studijų užduotis, studentai aptaria ir analizuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo/si praktinius atvejus bei mokymo/si situacijas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During theoretical part of the study program main principles, concepts of special pedagogy and psychology, its relations with other sciences are analysed, its latest theoretical, research and diagnostic methods are discussed. Students recieve knowledge about integral and inclusive education, get acquainted with the phenomenon of children’s developmental disorder: reasons, classification, identification of special educational needs and how to meet them, discuss special educational means, compensation technique. Students analyse documents that regulate special pedagogical support and possibilities for meeting the needs of all participants (pupils, parents, teachers).
During this study program students develop following competencies: evaluation of special educational needs of pupils; preparation of recommendations for pupil with special needs, for his/her parents and teachers; preparation of individual support plan for pupil with special educational needs who study in the institution of general education; abilities to adapt general education program, develop and adapt educational means, apply alternative (special) educational methods. During practical tasks students discuss and analize practical cases about education of pupils with special educational needs and teaching/learning situations.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bendroji pedagogika, Bendroji didaktika, Ugdymo proceso valdymas, Pedagoginio asistavimo praktika

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibrėžti vadovavimo, konsultavimo ir pagalbos mokiniams vaidmenis, įtraukaus ir integruoto ugdymo sampratas
2. Susipažinti su vaikų raidos sutrikimo fenomenu: priežastimis, klasifikacija, SUP identifikavimu ir tenkinimu bendrojo ugdymo įstaigose
3. Identifikuoti mokinio emocinius sunkumus; specialiuosius ugdymo(si) poreikius
4. Pritaikyti bendrąsias ugdymo programas, rengti bei adaptuoti mokomąsias priemones, taikyti alternatyvius (specialius) ugdymo/si metodus, ugdant SUP turinčius vaikus
5. Kurti ugdymo/si prielaidas specialiuosius ugdymosi poreikius turinčiam vaikui bendraujant ir bendradarbiaujant su kolegomis, pagalbiniu personalu, tėvais, su pagalbą vaikui ir šeimai teikiančiomis organizacijomis ir kitais specialistais.

Dalyko turinys

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos objektas, principai, pagrindinės sąvokos.
Socialinis, kultūrinis ir teisinis specialiosios pedagogikos kontekstas.
Integruotas ir įtraukusis ugdymas.
Specialiųjų poreikių asmenų sutrikimų grupės ir jų charakteristikos.
Specialiųjų poreikių įtaka vaiko asmenybės ir socialinei raidai.
SUP įvertinimas ir tenkinimas bendrojo ugdymo įstaigose: pedagoginiai kriterijai
Ugdymo programų pritaikymas, individualaus ugdymo plano rengimo specifika ir ypatumai. Ugdymo metodai ir strategijos. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, žinių ir pasiekimų vertinimas.
Specialiosios mokymo priemonės ir vadovėliai, kompensacinė technika
Ugdymo dalyvių komandinis darbas mokykloje: mokinys, tėvai, mokytojai, specialistai.
Vaiko gerovės komisijos formavimas ir bendradarbiavimo formos.
Klasės auklėtojo, mokytojo vaidmuo kuriant palankią mokymosi aplinką klasėje.
Bendradarbiavimas su specialiųjų poreikių mokinio šeima.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Bendravimas su studentais pasitelkus e-priemones 15 val.
Savarankiškas darbas (30) darbas komandose (32) 62 val.
Iš viso 107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 proc., kolokviumas – 25 proc., tarpinis atsiskaitymas - 25 proc.

Literatūra

2011 Ališauskas A., Ališauskienė S., Gerulaitis D., Kaffemanienė I., Melienė R., Miltenienė L. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimas: Lietuvos patirtis užsienio šalių kontekste. Mokslo studija. Šiauliai: ŠU leidykla
2007 Ališauskas A. Vaiko psichopedagoginis vertinimas: pokyčių perspektyva. Šiauliai: ŠU leidykla
2004 Ališauskienė S., Miltenienė L. Bendradarbiavimas tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius. Šiauliai: ŠU leidykla
2003 Hallahan D. P., Kauffman J. M. Ypatingieji mokiniai. Specialiojo ugdymo įvadas. Vilnius: Alma littera
2007 Kišonienė R., Dudzinskienė R. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo turinio individualizavimas.
Prieiga internete:
http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas_pagrindinis_ugdymas_spec/Knyga_apie_individualizav.pdf Vilnius: ViaRecta
Papildoma literatūra
2011 Raktiniai inkliuzinio ugdymo kokybės skatinimo principai. Praktinės rekomendacijos.
Prieiga internete: http://www.european-agency.org/publications/ereports/key-principles-for-promoting-quality-in-inclusive-education-1/keyprinciples-rec-LT.pdf
Odense, Danija: Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra.
2003 Specialiojo ugdymo pagrindai. Sud. J. Ambrukaitis. Šiauliai: ŠU leidykla
2009 –2012 Specialųjį ugdymą reglamentuojantys dokumentai.
Prieiga internete:
https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/specialusis-ugdymasis-mokymosi-ir-svietimo-pagalba
Vilnius: ŠMM
2001 Smith, D. B. Introduction to Special Education. Teaching in an Age of Opportunity. A Pearson Education Company, MA, USA