Bendroji ir socialinė psichologija

 • Dalyko kodas: EDU 5112
 • Apimtis ECTS kreditais: 3
 • Pavadinimas anglų kalba: General and Social Psychology
 • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
 • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
 • Dėstytojas(-ai):

  Doc. dr. Ala Petrulytė, Lietuvos Edukologijos universitetas
  Doc. dr. Remigijus Bubnys, Šiaulių universitetas
  Doc. dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Bendrosios ir socialinės psichologijos modulis supažindina su pagrindinėmis psichologijos sąvokomis, teoriniais požiūriais ir moksliniais tyrimais. Modulis suteikia žinių apie pažinimo procesų dėsningumus, asmenybės ypatumus bei individualius skirtumus, socialinės elgsenos dėsningumus bei tarpusavio sąveikos ypatumus įvairiose bendruomenėse. Studijų praktinių užsiėmimų metu klausytojams sudaromos sąlygos pažinti save ir kitus bei pritaikyti įgytas žinias problemų sprendimui edukacinėje bendruomenėje.

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir paaiškinti psichologinius reiškinius įvairiose žmogaus elgsenos apraiškose bei pritaikyti jų principus bei dėsningumus edukacinėje bendruomenėje.
2. Taikyti bendrosios ir socialinės psichologijos žinias, bendraujant su skirtingų poreikių besimokančiais.
3. Patobulinti savo bendravimo įgūdžius ir pasirengti veiksmingam bendradarbiavimui edukacinėje bendruomenėje.

Dalyko turinys

1. Įvadas į psichologiją.
Psichologijos mokslo objektas ir tyrimo metodai.
Šiuolaikinės psichologijos šakos ir kryptys.
Psichikos samprata, funkcijos, struktūra.
Sąmonė ir pasąmonė.
Psichiniai procesai, būsenos ir asmenybės savybės.
2. Psichologijos pagrindai.
Pažinimo procesų sistema: jutimai, suvokimas, dėmesys,
atmintis, mąstymas ir kalba, vaizduotė.
Emocijos ir jausmai, jų svarbiausi dėsningumai ir ypatybės.
Asmenybės samprata, struktūra, požiūrių į asmenybę įvairovė.
Individualios asmenybės savybės (temperamento ir charakterio ypatybės, sugebėjimai, motyvacija) ir individualūs skirtumai.
3. Socialinė psichologija.
Aš vaizdas ir savęs vertinimas bendravime.
Socialinio suvokimo dėsningumai ir "percepcijos klaidos".
Socialinis vaidmuo, nuostatos, stereotipai ir elgsena.
Asmenybė ir tarpasmeniniai santykiai grupėje, grupių rūšys, raida.
Bendravimo komponentai, priemonės, veiksniai, konstruktyvūs konfliktų sprendimo būdai edukacinėje bendruomenėje.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 12 val.
Praktiniai darbai 12 val.
Savarankiškas darbas 56 val.
Iš viso 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Tarpinis atsiskaitymas – studentų dalyvavimo pratybose įvertinimas 10%
Tarpinis atsiskaitymas – parengto ir pristatyto Esė įvertinimas 40%
Egzaminas raštu 50%

Literatūra

Pagrindinė literatūra
1. 2008 Myers S. D. Psichologija. Vilnius, 2 - 65, 147 - 210, 285 - 394 pp. Poligrafija ir informatika.
2. 2007 Psichologija šiandien. Kaunas, 6 - 265, 300- 386 pp. KTU: Technologija.
3. 2008 Petrulytė A. Bendravimo psichologija. Vilnius, 43 p. VPU
Papildoma literatūra
1. 2006 Martišius V. Kognityvinė psichologija. 1 dalis. Suvokimas ir atmintis. Kaunas. VDU leidykla
2. 2007 Rimkutė E. Mąstymas ir kalba. Vilnius. Vilniaus Universiteto leidykla
3. 2007 Bendravimo psichologija. Ats. Red. J Almonaitienė, Kaunas. KTU leidykla
4. 2008 Legkauskas V. Socialinė psichologija. Vilnius. Vaga
5. 2010 Petrulytė A., Balnionytė R. Socialinės ir bendravimo psichologijos praktikumas: metodinė mokymo priemonė, Vilnius. Presvika
6. 2008 Myers D.G. Socialinė psichologija, Kaunas. Poligrafija ir informatika