Pedagoginių studijų baigiamasis darbas (B.)

  • Dalyko kodas: BAIGPEDU01
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Final Thesis of Pedagogical Studies
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Odeta Norkutė, Vytauto Didžiojo universitetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Pedagoginių studijų baigiamasis darbas – teoriją ir praktiką integruojantis taikomojo pobūdžio darbas, atliekant savo pedagoginės veiklos tyrimą, kurio metu studentas siekia įgyti gebėjimų padedančių formuluoti ir kompleksiškai spręsti aktualią pedagoginės veiklos problemą, savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimą, panaudojant tinkamus tyrimo metodus bei tyrimo instrumentus, bei interpretuoti tyrimo metu gautus duomenis ir juos pristatyti viešai.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Final Thesis of Pedagogical Studies – applied work, integrating the theory and practice of pedagogical activity research in which a student seeks to gain skills to help formulate and solve the complex problem of current educational activity. Student independently carries out applied research using appropriate research methods and research instruments, interprets the research findings and presents them in public.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bendroji pedagogika, Bendroji didaktika, Bendroji psichologija, Pedagoginio asistavimo praktika, Pedagoginio bendradarbiavimo praktika, Ugdymo proceso planavimas, pasirenkamieji dalykai.

Dalyko studijų rezultatai

1. Pasirinkti pedagoginei veiklai aktualią problemą, suformuluoti darbo temą ir ją atskleisti rengiant baigiamąjį darbą.
2. Parengti pedagoginės veiklos tyrimo projektą akcentuojant tyrimo klausimą, keliamų uždavinių ir tyrimo metodologijos sąsajas.
3. Atlikti pedagoginės veiklos tyrimą panaudojant adekvačius tyrimo metodus ir įvertinti gautus duomenis, atskleidžiant pedagoginės veiklos tobulinimo sritis.
5. Suformuluoti atlikto tyrimo pagrindu išvadas bei rekomendacijas.
6. Parengti baigiamąjį darbą pagal nustatytus reikalavimus ir struktūrą, jį įforminti ir pristatyti viešame darbo gynime.

Dalyko turinys

Pedagoginė problema. Darbo temos formulavimo sąlygos. Tyrimo parametrai.
Pedagoginės veiklos tyrimo projektas.
Pedagoginės veiklos tyrimo atlikimo eiga ir etapai: duomenų surinkimas, analizavimas, interpretavimas.
Išvadų formulavimas.
Baigiamojo darbo apipavidalinimo reikalavimai.

Dalyko studijos valandomis

Konsultacijos 4 val.
Savarankiškas darbas 76 val.
Iš viso 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Darbo gynimas – 100 proc.

Literatūra

1. 2013 School-based Research : a Guide for Education Students. / edited by Wilson, E. Los Angeles (Calif.) [etc.] : Sage
2. 2012 Atkins, L., Wallace, S. Qualitative Research in Education. Thousand Oaks (Calif) [etc.] : Sage
3. 2006 Lichtman, M. Qualitative Research in Education : a User's Guide. Thousand Oaks Calif. etc. : Sage
4. 2006 Bitinas, B. Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas. Vilnius : Kronta leidykla
5. 2007 Briedis, M., Drungilienė, D. Metodinės rekomendacijos mokytojų veiklai vertinti. Prieiga internete http://www.pprc.lt/metodineveikla/metodines_rekomendacijos.pdf
Vilnius : Versus aureus
Papildoma literatūra
1. 2012 Lambert, M. A Beginner's Guide to Doing Your Education Research Project. Los Angeles (Calif.) [etc.] : Sage
2. 2011 Žydžiūnaitė, V. Baigiamojo darbo rengimo metodologija. Klaipėdos valstybinė kolegija
3. 2012 Kokybiniai edukaciniai tyrimai: teorijos, duomenų rinkimas ir analizė. Šiauliai: VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla
4. 2007 Rupšienė, L. Kokybinių tyrimų duomenų rinkimo metodologija. Klaipėdos universiteto leidykla
5. 2007 Connely, P. Quantitative Data Analysis in Education. Routledge, London and New York
6. 2006 Marshall, C., Rossman, G. B. Designing Qualitative Research. London : SAGE Publications
7. 2006 Bortz, J., Döring, N. Forschungsmethoden und Evaluation. Springer Medizin Verlag