Pedagoginės veiklos praktika

  • Dalyko kodas: EDU 5107
  • Apimtis ECTS kreditais: 10
  • Pavadinimas anglų kalba: Pedagogical Activity Practice
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Odeta Norkutė, Vytauto Didžiojo universitetas;
    Dr. Asta Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Pedagoginės veiklos praktika skirta savarankiškai studentų veiklai mokykloje. Praktikos metu studentai savarankiškai ir prižiūrint mentoriui veda savo dėstomo dalyko pamokas, dirba klasės vadovo darbą. Pamokų vedimui pasirenka optimaliausius mokymo metodus, taiko naujas mokymo technologijas ir analizuoja jų tikslingumą sąsajose su individualiais mokinių mokymosi poreikiais. Praktikos metu studentai atlieka savo pedagoginės veiklos analizę, panaudodami profesinės veiklos tyrimo logiką ir pateikia argumentuotas rekomendacijas savo pedagoginės veiklos tobulinimui bei kvalifikacijos kėlimui.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Pedagogical Activity Practice is designed to foster students‘ independant activities in the school. During this practice students independently and under the supervision of mentor leads his lessons in the classroom, works as a class manager. Students select the optimal teaching methods to conduct a lesson, applies new teaching technologies and analyzes their appropriateness of interfaces with individual students' learning needs. During practice, students carry out their pedagogical activity analysis using the professional research methodology, and gives a reasoned recommendations of their educational performance and qualifications improvement.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bendroji pedagogika, Bendroji didaktika, Ugdymo proceso planavimas, Bendroji psichologija, Pedagoginio asistavimo praktika, Pedagoginio bendradarbiavimo praktika.

Dalyko studijų rezultatai

1. Savarankiškai įgyvendinti mokymo planą, atsižvelgiant į specialiuosius mokinių mokymosi poreikius.
2. Pasirinkti ir taikyti mokinių pasiekimų vertinimo strategiją.
3. Parinkti ir taikyti mokymo(-si) metodus, atsižvelgiant į mokymo organizavimo didaktinius reikalavimus ir mokinių specialius mokymosi poreikius.
4. Vertinti mokymo(-si) metodų ir priemonių naudojimo tikslingumą ir jų sąsajas su kitais mokymo(-si) turinio parametrais.
5. Naudojantis adekvačiais tyrimo instrumentais atlikti savo pedagoginės veiklos tyrimą.
6. Atlikti pedagoginės veiklos ugdymo įstaigoje tyrimo duomenų analizę ir interpretaciją.
7. Nustatyti mokymo proceso įgyvendinimo kokybę bei numatyti tobulinimo kelius.
8. Pateikti pagrįstas rekomendacijas ugdymo proceso organizavimo tobulinimui ir savo profesinės kvalifikacijos kėlimui.

Dalyko turinys

Mokymosi proceso organizavimo ir įgyvendinimo metodiniai ir didaktiniai reikalavimai.
Mokinių pasiekimų vertinimo strategijos.
Mokymosi strategijos, priemonės ir metodai, atsižvelgiant į individualius mokinių mokymosi poreikius.
Mokymosi metodų ir priemonių kritinis vertinimas.
Pedagoginės veiklos tyrimas.
Pedagoginės veiklos tyrimo duomenų interpretacija.
Mokymosi proceso kokybės nustatymas ir vertinimas.
Ugdymo proceso kaita ir tobulinimas.

Dalyko studijos valandomis

Konsultacijos 4 val.
Praktika 222 val.
Savarankiškas darbas 40 val.
Iš viso 266 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Mentoriaus vertinimas – 30 proc., tutoriaus įvertinimas – 20 proc., praktikos ataskaitos dokumentai – 30
Praktikos apibendrinimas – 10, praktikos gynimas – 10 proc.

Literatūra

1. 2013 Norkutė, O. Pedagoginės praktikos atlikimo metodika (pedagoginio asistavimo praktika). VDU, el. Versija pateikiama studentams individualiai
2. 2006 Butler, S. M., McMunn, N. D. A Teacher’s Guide to Classroom Assessment : Understanding and Using Assessment to Improve Student Learning. San Francisco (Calif.) : Jossey-Bass VDU Centrinis abonementas
3. 2007 Charlton, B. C. Neformaliojo vertinimo strategijos. Kaip formuluoti klausimus, stebėti mokinius ir planuoti pamokas, kad jos skatintų tinkamai suvokti tekstą. Vilnius : Tyto Alba Soc. mokslų ir Teisės f. b-k (1) KTF abonementas (1) ŠU Centrinė biblioteka Abonementas;
4. 2008 Petty, G. Įrodymais pagrįstas mokymas. Praktinis vadovas.
Vilnius Soc. mokslų ir Teisės f. b-k (7) ISM bibliotekos Vilniaus filialas; LMAVB Knygų skaitykla Pagrindinis fondas
5. 2005 Edited by Boersma, K. Research and the Quality of Science Education [Elektroninis išteklius] /... [et al.]. Dordrecht : Springer https://books.google.lt/books?id=0Xrq__sS9PsC&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false