Pedagoginio bendradarbiavimo praktika

  • Dalyko kodas: EDU 5106
  • Apimtis ECTS kreditais: 10
  • Pavadinimas anglų kalba: Pedagogical Cooperation Practice
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Odeta Norkutė, Vytauto Didžiojo universitetas;
    Dr. Asta Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Pedagoginio bendradarbiavimo praktika skirta studentų pedagoginei veiklai mokykloje. Jos metu studentai aktyviai bendradarbiauja su mentoriumi visose ugdymo proceso veiklose: analizuoja bendrąsias programas, mokymo planų struktūros įvairovę, parengia savo dėstomo dalyko mokymo planą ir praktiškai jį išbando atsižvelgdamas žmogiškuosius ir materialiuosius mokymosi išteklius, mokinių specialiuosius mokymosi poreikius. Šios praktikos metu didelis dėmesys skiriamas neformalaus (nepamokinio) renginio planavimui ir organizavimui mokykloje bendradarbiaujant ne tik su mentoriumi, bet ir kitais pedagoginio proceso dalyviais.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Pedagogical Cooperation Practice is designed for students pedagogical activities in the school. During this practice students actively collaborate with the mentor in all activities of the educational process: analyzes the general programes, the diversity of educational plans, develops the curriculum of their subject taught and test it in practice, regarding human and material learning resources, and students' specific learning needs. This practice will give a focus to the informal event planning and organization (outside school hours) of the school in cooperation not only with a mentor, but also with other participants of educational process.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bendroji pedagogika, Bendroji didaktika, Pedagoginė psichologija, Ugdymo(-si) proceso planavimas, Mokomojo dalyko metodika

Dalyko studijų rezultatai

1. Identifikuoti ir apibūdinti mokymo(-si) ir ugdymo(-si) sąlygas: mokymosi aplinką, turimus žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius ir priemones.
2. Suprojektuoti mokymo turinį, remiantis ugdymo turinio projektavimo kriterijais.
3. Pateikti dalyko mokymo plano įgyvendinimo analizę.
4. Remiantis parengtu dalyko mokymo planu, atsižvelgiant į mokinių specialius poreikius, pasirinkti optimalius mokymo išteklius (priemones, metodus, aplinką) ir išbandyti juos praktiškai.
5. Įvardinti konkrečios mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos ypatumus.
6. Suplanuoti ir įgyvendinti konkretaus dalyko mokymo ir mokymosi procesą, remiantis didaktinėmis nuostatomis.
7. Suplanuoti, įgyvendinti ir išanalizuoti nepamokinio renginio procesą, remiantis didaktinėmis nuostatomis.

Dalyko turinys

Mokymosi ir ugdymosi sąlygos.
Materialiųjų ir žmogiškųjų mokymo(-si) ir ugdymo(-si) išteklių analizė.
Mokymo turinio planavimas.
Mokymo plano įgyvendinimo analizė.
Mokymo išteklių optimizavimas.
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos.
Dalyko mokymo(-si) proceso įgyvendinimas.
Nepamokiniai renginiai.

Dalyko studijos valandomis

Konsultacijos 4 val.
Praktika 222 val.
Savarankiškas darbas 40 val.
Iš viso 266 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Mentoriaus vertinimas – 30 proc., tutoriaus įvertinimas – 20 proc., praktikos ataskaitos dokumentai – 30 proc., praktikos apibendrinimas – 10 proc., praktikos gynimas – 10 proc.

Literatūra

1. 2013 Norkutė, O. Pedagoginės praktikos atlikimo metodika (pedagoginio asistavimo praktika).
2. 2008 Hargreaves, A.Mokymas žinių visuomenėje : švietimas nesaugumo amžiuje.
Vilnius : Homo liber
3. 2014 Indrašienė, V., Žibėnienė, G. Pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas.
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas
4. 2012 Eakle, A.J. Curriculum and instruction. Los Angeles (Calif.) [etc.] : Sage
5. 2006 Butler, S. M. A teacher's guide to classroom assessment : understanding and using assessment to improve student learning. San Francisco (Calif.) : Jossey-Bass
6. 2004 Morgan, Ch. The student assessment handbook. London ; New York (N.Y.): Routledge Falmer