Pedagoginio asistavimo praktika

  • Dalyko kodas: EDU 5105
  • Apimtis ECTS kreditais: 10
  • Pavadinimas anglų kalba: Practice of Pedagogical Assistance
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Odeta Norkutė, Vytauto Didžiojo universitetas;
    Dr. Asta Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universitetas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Pedagoginio asistavimo praktika skirta studentams studijų metu įgytas teorines žinias naudingai taikyti praktinėje veikloje bei įgyti pedagoginio darbo praktinių įgūdžių. Šios praktikos metu studentai aktyviai stebi ir dalyvauja ugdymo institucijoje vykstančiose veiklose, asistuoja mentoriui vedant pamokas bei dirbant klasės vadovo darbą, susipažįsta ir analizuoja mokomojo dalyko programą, ugdymo įstaigos organizacinę struktūrą, materialiuosius bei žmogiškuosius išteklius. Šios praktikos metu studentas taip pat susipažįsta su strateginiais praktikos institucijos dokumentais, savarankiškai atlieka praktikos užduotis, planuoja, organizuoja ir analizuoja pedagoginę veiklą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Practice of Pedagogical Assistance is designed for students, who can usefully apply in practice their theoretical knowledge, acquired during their studies and gain practical pedagogical skills. During these practices, students actively monitor and participate in the ongoing activities of the educational institution, assists mentor in classwork and in his work as a class manager, get acquainted with and analyzes educational curriculum, educational institution's organizational structure, material and human resources. During this practice student gets acquainted with strategic documents of the practice institutions, independently carry out practical tasks, plans, organizes and analyzes the pedagogical activities.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bendroji pedagogika, pedagoginė psichologija

Dalyko studijų rezultatai

1. Bendradarbiaujant su mentoriumi susipažinti su mokomojo dalyko programa ir parinkti tinkamus mokymosi išteklius (metodus, medžiagą, priemones), atsižvelgiant į konkrečią mokymosi situaciją.
2. Produktyviai asistuojant praktikos mentoriui dalyvauti mokyklos savivaldos institucijų veikloje ir adekvačiai vertinti bei spręsti problemines situacijas.
3. Apibūdinti mokyklos organizacinę struktūrą ir identifikuoti ir apibūdinti mokymo(-si) ir ugdymo(-si) sąlygas: mokymosi aplinką, turimus žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius.
4. Apibūdinti mokymosi ir bendravimo pedagoginėje aplinkoje kultūrą.
5. Stebėti ir analizuoti vedamas pedagogų pamokas, klasės vadovo veiklą bei pateikti apibendrinimus ir įžvalgas apie šių veiklų tobulinimo galimybes.
6. Analizuoti pedagoginę veiklą ir pateikti įžvalgas apie pedagogo paveikslą.

Dalyko turinys

Profesinės veiklos planavimas. Mokomojo dalyko programos analizė.
Mokymosi išteklių tinkamumas, atsižvelgiant į specialius mokinių mokymosi poreikius (metodai, medžiaga, priemonės).
Bendradarbiavimą ir mokymo(-si) motyvaciją skatinančios ugdymo(-si) aplinkos kūrimo reikalavimai.
Mokyklos organizacinės struktūros ir materialiųjų bei žmogiškųjų išteklių reikšmė ugdymosi sąlygoms.
Mokymo ir mokymosi kultūra.
Mokymosi situacijos ir jų tipologija. Pamokos stebėjimas ir analizė.
Pedagogo paveikslas.

Dalyko studijos valandomis

Konsultacijos 4 val.
Praktika 222 val.
Savarankiškas darbas 40 val.
Iš viso 266 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Mentoriaus vertinimas – 30 proc., tutoriaus įvertinimas – 20 proc., praktikos dokumentai -30 proc. praktikos apibendrinimas – 10 proc. gynimas 10 proc.

Literatūra

1. 2013 Norkutė, O. Pedagoginės praktikos atlikimo metodika (pedagoginio asistavimo praktika).
2. 2011 Marzano, R. J., Waters, T., McNulty, B. A. Veiksminga mokyklų lyderystė : nuo mokslinių tyrimų iki rezultatų. Vilnius : VPU leidykla
3. 2013 Ash, P. B. D'Auria, J. School systems that learn : improving professional practice, overcoming limitations, and diffusing innovation. Thousand Oaks (Calif.) : Corwin
4. 2013 Cordeiro, P. A., Cunningham, W. H. Educational leadership : a bridge to improved practice. Boston (Mass.) [etc.] : Pearson
5. 2013 Roffey-Barentsen, J., Malthouse, R. Reflective practice in education and training. Los Angeles (Calif.) [etc.] : Sage