Pedagoginės veiklos tyrimai

  • Dalyko kodas: EDU 5104
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Pedagogical Activity Research
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Asta Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Pedagoginės veiklos tyrimo studijų dalykas, kurio metu studentas siekia įgyti gebėjimų padedančių formuluoti ir kompleksiškai spręsti aktualią pedagoginės veiklos problemą, savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimą, panaudojant tinkamus tyrimo metodus bei tyrimo instrumentus, bei interpretuoti tyrimo metu gautus duomenis ir juos pristatyti.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course of Pedagogical Activity Research reveals the potentiality of action research, as a core assumptions of professional activity improvement. It develops learners' abilities to formulate and solve the complex relevant pedagogical problem, independently plan and carry out applied research using appropriate research methods and research instruments, to interpret and present the research findings. Students are encouraged to seek innovative ideas for a possible solution to the problem, to give a critical reflection and anticipation of possible consequences.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Išklausyti dalykai: Bendroji pedagogika, Bendroji didaktika, Ugdymo(-si) proceso planavimas

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibūdinti pedagoginės veiklos tyrimo esmę, žingsnius bei tyrimų metodologijos principus.
2. Identifikuoti probleminę pedagoginės veiklos situaciją ir parengti projektą jos tobulinimui.
3. Apibūdinti informacijos rinkimo ir analizės metodus, tyrimo dalyvių atrankos strategijas ir jas tinkamai parinkti ir taikyti organizuojant pedagoginės veiklos tyrimą.
4. Žinoti ir laikytis tyrimo etikos principus, atliekant tyrimą.
5. Atlikti pedagoginės veiklos analizę ir argumentuotai pagrįsti jos veiklos kaitos galimybes.

Dalyko turinys

Tyrimas kaip profesinės veiklos tobulinimo prielaida.
Pedagoginės veiklos tyrimo samprata ir tipologija.
Pedagoginės veiklos tyrimo žingsniai. Tyrimo parametrai. Problema ir jos identifikavimas. Tyrimo dalyvių atrankos strategijos. Informacijos rinkimo metodai. Tyrimo instrumento rengimo procesas.
Pagrindiniai etikos principai.
Duomenų analizės metodai. Tyrimo duomenų interpretacija.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Bendravimas su studentais pasitelkus e-priemones 15 val.
Savarankiškas darbas 63 val.
Iš viso 108 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 proc., baigiamojo pažymio, kolokviumas – 30 proc., tarpinis atsiskaitymas – 20 proc.

Literatūra

1. 2013 McAteer M. Action Research in Education. Thousand Oaks (Calif.) [etc.]: Sage
2. 2013 Baumfield V., Hall E.& Wall K. Action Research in Education: Learning through Practitioner Enquiry. Los Angeles (Calif.) [etc.]: Sage
3. 2012 Jovaiša T. R. Profesinės veiklos tyrimas: mokslo studija. Vilnius: Edukologija
4. 2011 Žydžiūnaitė V. Baigiamojo darbo rengimo metodologija: mokomoji knyga. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija
5. 2007 Kardelis K. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai: vadovėlis. Kaunas: Judex
Papildoma literatūra
6. 2008 Bitinas B., Rupšienė L., Žydžiūnaitė V. Kokybinių tyrimų metodologija: vadovėlis vadybos ir administravimo studentams. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė
7. 2003 Tidikis R. Socialinių mokslų tyrimų metodologija: vadovėlis. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto leidybos centras
8. 1999 Charles C. M. Pedagoginio tyrimo įvadas. Vilnius: Alma littera