Pedagoginė psichologija (EDU 5102)

  • Dalyko kodas: EDU 5102
  • Apimtis ECTS kreditais: 5
  • Pavadinimas anglų kalba: Educational Psychology
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Albina Kepalaitė Vytauto Didžiojo universitetas;
    Dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė, Vytauto Didžiojo universitetas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai įsisavina pagrindines pedagoginės psichologijos sąvokas, analizuoja pagrindinius mokymo-mokymosi-išmokimo procesų psichologinius dėsningumus. Klausytojai analizuoja individualius besimokančiųjų skirtumus, besimokančiųjų mokymo(si) sunkumus bei jų įveikimo būdus, nagrinėja sėkmingo mokymosi veiksnius. Kursą sudaro paskaitos, seminarai, grupinės diskusijos. Praktinių užsiėmimų metu studentai taiko teorines žinias praktiškai, ugdosi refleksiją ir savirefleksiją, mokosi analizuoti problemines mokymo(si) bei auklėjimo situacijas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Students learn main concepts and problems of education psychology. Audience analyzes individual differences of learners, compare theoretical foundations of learning, analyze learning difficulties and the means to overcome these difficulties, use the principles of critical thinking. The course consists of lectures, seminars, group discussions. During practical classes students use theoretical knowledge, develop practical reflections and self-reflections, and learn to analyze problem learning and education situations.

Dalyko studijų rezultatai

1. Atskleisti pagrindines pedagoginės psichologijos sąvokas, struktūrą, problemas, istorijos bruožus, psichologines ugdymo(si) aplinkos charakteristikas, psichologinės ugdymo dalyvių sveikatos dėsningumus.
2. Atskleisti mokymo(si) motyvacijos teorijas, analizuojant mokymo(si) situacijas.
3. Planuoti netinkamo elgesio klasėje korekciją, remiantis klasės valdymo principais bei grupinės dinamikos elementais.
4. Analizuoti pedagogines situacijas, taikant ugdymo ir saviugdos psichologinius dėsningumus.
5. Projektuoti mokymo(si) veiklą, taikant supratimą apie mokymo(si) sistemas ir mokymo(si) technologijas.
6. Apibūdinti mokytojo vaidmenis, funkcijas, individualų pedagoginės veiklos stilių, pedagogo sąmonės ir savimonės ypatumus.

Dalyko turinys

Pedagoginės psichologijos objektas, struktūra. Pedagoginės psichologijos problemos ir uždaviniai. Pedagoginės psichologijos tyrimo metodai. Pedagoginės psichologijos istorijos bruožai. Pagrindinės pedagoginės psichologijos sąvokos: Raidos, brendimo ir išmokimo santykis. Psichologinės ugdymo(si) aplinkos charakteristikos. Psichologinė ugdymo dalyvių sveikata.
Mokymosi motyvacija. Vidinė ir išorinė motyvacija. Motyvacijos reikšmė elgesiui ir išmokimui. Mokymosi motyvacijos rūšys. Gerų rezultatų motyvacija. Gerų rezultatų priežasčių įsivaizdavimas ir jausmai. Motyvacinės sutartys. Motyvacijos stiprinimo būdai. Vertinimas kaip savikontrolės ir savęs vertinimo pagrindas. Pedagoginio vertinimo problema. Neteisingo vertinimo problemų sprendimo būdai.
Vadovavimo klasei principai. Netinkamo elgesio tikslai, atpažinimo būdai, korekcija (einamu momentu, ilgalaikė, padrąsinimai, loginės ir natūralios pasekmės). Grupinės dinamikos elementai. Sąveikos su klase ypatumai pagal mokinių brandumo lygį.
Mokymo(si) veiklos samprata, struktūra. Individualūs skirtumai mokymo(si) veikloje. Mokymo(si) skirtumai lyties, amžiaus atžvilgiu. Psichologinės pažangumo/nepažangumo priežastys.
Pagrindinės mokymo/si sistemos ir technologijos. Kritinio mąstymo ugdymas. Reflektyvumas ir jo lygiai pagal Mezirow (kritinė refleksija, refleksija, supratimas, įprastiniai veiksmai). Kolbo mokymosi per patirtį spiralė. Psichologinė pamokos analizė.
Mokytojo asmenybė ir veiklos stiliai, vaidmenys, profesionalumo lygiai. Neprisitaikiusio mokytojo požymiai, asmenybės savybės, profesiniai įgūdžiai. Profesinė pedagogo sąmonė ir savimonė.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Bendravimas su studentais pasitelkus e-priemones 15 val.
Savarankiškas darbas 88 val.
Iš viso 133 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 proc. galutinio įvertinimo, kolokviumas – 20 proc., tarpinis atsiskaitymas - 30 proc.

Literatūra

1. 2014 Ormrod J. E. Educational psychology: developing learners. Boston (Mass.) [etc.] : Pearson
2. 2011 Santrock J. W. Educational psychology. New York : McGraw-Hill
3. 2006 Petty G. Šiuolaikinis mokymas. Vilnius : Tyto Alba
4. 1996 Bižys N. Pamokos mokytojui. Vilnius : Margi Raštai
5. 1996 Butkienė G., Kepalaitė A. Mokymasis ir asmenybės brendimas. Vilnius: Margi Raštai
Papildoma literatūra
1. 1998 Arends R. I. Mokomės mokyti. Vilnius : Margi raštai
2. 2007 Enhancing teaching and learning through assessment. Dodrecht : Springer
3. 2006 Klizaitė J. ir kt. Pedagoginės psichologinės situacijos. Vilnius : Ciklonas
4. 2012 Minton S. J. Using psychology in the classroom. Sage Publications, pp. 192. Dodrecht : Springer
5. 2006 Černius V. J. Žmogaus vystymosi kelias. Nuo vaikystės iki brandos. Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras