Bendroji didaktika

  • Dalyko kodas: EDU 5101
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: General Didactics
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Edukologijos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studijų metu atskleidžiamos esminės didaktikos, kaip mokymo(-si) teorijos, dimensijos, vieta ugdymo mokslų sistemoje, studentai mokomi suvokti šiuolaikines didaktikos problemas bei ieškoti jų sprendimo galimybių. Aptariami bendrojo ugdymo turinio ir proceso metodologiniai klausimai, šiandieninės dalyko didaktinės nuostatos atsižvelgiant į švietimo keliamus reikalavimus mokyklai ir ugdymo procesui. Išryškinamas individualizuoto mokymo(-si) aspektas, aptariami integruoto mokymo realizavimo būdai ir galimybės. Gilinamasi į mokymo(-si) proceso struktūrą, funkcijas, pagrindus, didaktikos principus; mokymo(-si) metodus ir strategijas, formas ir priemones; elektroninio mokymo(-si) technologijas, mokymo(-si) pasiekimų ir pažangos vertinimą ir kokybę.
Dalyko studijų metu studentams bus organizuojamos tikslinės individualios ir grupinės konsultacijos teorinių dalyko studijų bei praktinių darbų atlikimo klausimais.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During studies main dimensions of didactic as learning theory are revealed; place of didactic in the system of education science is described; students learn to conceptualize problems of contemporary didactics and to seek for solutions. Methodological questions, didactic attitudes to pedagogical requirements to school and teaching-learning processes at basic learning curriculum level are discussed. Individualized learning is highlighted; methods and options for integral learning realization are presented. The structure, functions, basics, principles of learning didactics; methods and strategies of learning; forms and means; e-learning technologies; evaluation of learning goals and achievements; quality assurance are studied.
During subject studies purposive individual and group consultations to solve theoretical and practical questions related to study activities would be organized.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bendroji pedagogika, Pedagoginė psichologija.

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibrėžti didaktikos sampratas ir jų reikšmę realizuojant ugdymo(-si) procesus.
2. Apibūdinti mokymo(-si) dermę apibrėžiančio ugdymo(-si) koncepcijas (pvz., atvirasis mokymasis, į veiklą orientuotas mokymasis ir pan.), privalumus bei trūkumus, panašumus ir skirtumus bei tikslingą pasirinkimą.
3. Modeliuoti mokymo(-si) procesus remiantis moderniomis ugdymo strategijomis ir technologijomis.
4. Projektuoti mokymo(-si) procesus, derinant struktūrinius, socialinius ir metodinius didaktikos elementus.
5. Pasirinkti, pritaikyti ir kritiškai vertinti mokymo(-si) veiklų organizavimo principus, metodus ir priemones.
6. Įvertinti mokymą(-si) palaikančios ugdymo(-si) aplinkos sampratą ir jos realizavimo būdus.

Dalyko turinys

Didaktikos sampratos ir jų reikšmė realizuojant ugdymo(-si) procesus.
Mokymo(-si) dermę apibrėžiančio ugdymo(-si) koncepcijos (pvz., atvirasis dėstymas, į veiklą orientuotas mokymasis ir pan.), privalumai bei trūkumai, panašumai ir skirtumai bei tikslingas pasirinkimas.
Mokymo(-si) procesų modeliavimas remiantis moderniomis ugdymo strategijomis ir technologijomis.
Mokymo(-si) procesų projektavimas derinant struktūrinius, socialinius ir metodinius didaktikos elementus.
Mokymo(-si) veiklų organizavimo principai, metodai ir priemonės. Mokymo(-si) veiklų vertinimo metodai ir priemonės.
Mokymą(-si) palaikančios ugdymo(-si) aplinkos samprata ir jos realizavimo būdai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Bendravimas su studentais pasitelkus e-priemones 15 val.
Savarankiškas darbas 62 val.
Iš viso 107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 proc. galutinio pažymio; kolokviumas – 25 proc., tarpinis atsiskaitymas – 25 proc.

Literatūra

1. 2014 Hattie, J. Matomas mokymasis. Mokytojo vadovas. Routledge /Petro ofsetas
2. 2012 Informacinės technologijos ugdymo procese: mokytojo knyga. Sud. M. Teresevičienė. Skaityti 3 skyrių (75 -97 psl. ). Kaunas, VDU
3. 2008 Ko reikia šiuolaikiniam mokytojui? Aktualus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo turinys. [autoriai G. Gedvilienė ir kt.]. Vilnius: Lietuvos pramonės prekybos ir amatų rūmu asociacija
4. 2008 Petty, G. Įrodymais grįstas mokymas. Praktinis vadovas. (Skaityti 4, 5 skyrius). Vilnius: l-kla Tyto Alba
Papildoma literatūra
1. 1998 Arends, R. I. Mokomės mokyti. Vilnius: Margi raštai
2. 1999 Aktyvaus mokymosi metodai : mokytojo knyga. Vilnius: Garnelis
3. 2008 Pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Vilnius: ŠAC
4. 2011 Viduriniojo ugdymo bendrosios programos. Vilnius: ŠMM
5. 2000 Bennett, B. B., Rolheiser-Bennett, C., Stevahn, L. Mokymasis bendradarbiaujant: kur jausmai ir protas susitinka. Vilnius: Garnelis
6. 2005 Campoy, R. W. Case Study Analysis in the Classroom: Becoming a Reflective Teacher. Thousand Oaks (Calif.): Sage
7. 2006 Šiaučiukėnienė, L. ir kt. Šiuolaikinės didaktikos pagrindai. Vadovėlis. Kaunas: Technologija
8. 2012 Gaučaitė, R., Kazlauskienė, A., Masiliauskienė, E., Pocevičienė, R., Rūdytė, K. Motyvavimas ir galimybių suteikimas mokymuisi. Šiauliai: ŠU leidykla
9. 1999 Jensen, E. Tobulas mokymas. Vilnius: AB OVO
10. 1999 Johansen, B. A., Rathe, A. L., Rathe, J. Vaiko galimybės ir mokykla. Vilnius: Margi raštai
11. 2011 Jovaiša, L. Pedagogikos propedeutika. Šiauliai: ŠU leidykla
12. 2007 Jovaiša, L. Enciklopedinis edukologijos žodynas. Vilnius: Gimtasis žodis
13. 2005 Mishra, S., Sharma, R. C. Interactive Multimedia in Education and Training. IGP
14. 2011 Noland, J., Hoover, L. Teacher Supervision and Evaluation: Theory into Practice. Hoboken (N.Y): John Wiley and Sons
15. 2006 Petty, G. Šiuolaikinis mokymas. Vilnius: Tyto alba
16. 2007 Reconceptualizing Teaching Practice: Self-Study in Teacher Education. Edited by M. L. Hamilton.,.. [et.al.]. London: Falmer Press