Anglų kalba C1: tarpkultūrinė komunikacija (mišrus nuotolinis)

  • Dalyko kodas: ANK 0505
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: ENGLISH C1: FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. dr. Nemira Mačianskienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas plėtoti studentų anglų kalbos komunikacinę kompetenciją pažengusiųjų lygmenyje tarpkultūrinių aspektų analizės pagrindu per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Dalyko turinį sudaro įvairių tarpkultūrinės komunikacijos temų analizė, aptarimai, daug dėmesio skiriant gebėjimų pateikti Lietuvos įvaizdį, identiteto bei kultūros aktualijas anglų kalba ugdymui. Įgyjami kalbėjimo viešai auditorijai, dalyvavimo akademinėje diskusijoje, paskaitų konspektavimo įgūdžiai. Dalykas grindžiamas efektyvaus tarpkultūrinio bendravimo principais, ugdant toleranciją ir pagarbą nuomonių įvairovei. Studentai rengia ir pristato pranešimus pasirinkta tema, organizuoja diskusijas ir jas apibendrina, vertina. Taikoma mišri studijų forma: darbas auditorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje, SANAKO multimedija laboratorijoje bei savarankiškas darbas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to develop students’ English language communicative competence at the pre-advanced level on the basis of intercultural communication analysis. Students study intercultural issues developing their receptive (listening and reading comprehension), productive and interactive (oral and written) as well as mediation skills. The course content focuses on analysis and discussion of various intercultural communication aspects; students research and discuss historical, social and cultural issues of their own country, preparing for efficient and successful cross-cultural communication encounters. The students acquire public speaking, participation in academic discussion, note-taking skills. The course is based on efficient intercultural communication principles, develops tolerance and respect for diversity. The form of studies includes blended learning integrating class work, work in pairs, groups, self-study tasks, work in SANAKO lab and in virtual MOODLE environment.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B2 lygmens anglų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Bendrauti žodžiu detaliai apibūdinant ir pristatant problemą, sieti potemes, plėtoti mintis, argumentuoti ir daryti tinkamas išvadas bei apibendrinimus.
Laisvai ir spontaniškai reikšti mintis, turėti sukauptą platų žodyną.
Kalbėti auditorijai ir pateikti aiškų, struktūruotą pranešimą tarpkultūrine ar savo studijuojamos specialybės tema, argumentuojant savo požiūrį ir pateikiant tinkamų pavyzdžių.
Sekti ir dalyvauti grupės diskusijoje net ir abstrakčiomis, sudėtingomis ar nežinomomis temomis.
Vartoti platų spektrą idiomų ir posakių, suvokiant registro kaitą.
Konspektuoti pagrindines dalykinės paskaitos mintis, argumentus ir pateikiamus pavyzdžius, išlaikant paskaitos struktūrą, naudojant sutrumpinimus ir simbolius, nenutolstant nuo originalo.

Dalyko turinys

Kultūrinės dimensijos pagal G. Hofstede.
Kultūrinis šokas, adaptacija.
Tarpkultūrinės komunikacijos principai, rūšys, modeliai, problemos ir iššūkiai.
Kultūros įtaka komunikacijai. Kalbėjimo tarpkultūrinėje aplinkoje taisyklės.
Kultūriniai skirtumai ir panašumai.
Lietuvos įvaizdis ir lietuviško identiteto bruožai.
Lietuvos istorija, tradicijos, lietuvių kalbos ypatumai.
Studijos Lietuvoje ir užsienyje.
Etnocentrizmas. Stereotipai.
Pasaulio kultūros ir jų klasifikacija.
Kalbėjimas viešai auditorijai.
Dalyvavimo akademinėje ir profesinėje diskusijoje: principai ir žodynas.
Paskaitų konspektavimo principai ir praktika.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - darbai raštu, 20% - darbai žodžiu, 10% - aktyvus dalyvavimas klasės diskusijose ir virtualiuose forumuose).

Literatūra

1. 2009 Mačianskienė, N. English for Intercultural Communication. Kaunas: VDU
2. 2010 Lebauer, R. S. Learn to Listen, Listen to Learn: Academic Listening and Note-Taking. White Plains, N.Y.: Longman
3. 2011 Dignen, B. Communicating Across Cultures Cambridge Business Skills
Papildoma literatūra
4. 2009 Corbet, J. Intercultural Language Activities Cambridge UP
5. 2013 Utley, D. Intercultural Resource Pack: Intercultural communication resources for language teachers Cambridge UP