Anglų kalba C1

  • Dalyko kodas: ANK 0503
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: English C1
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. dr. Nemira Mačianskienė ir lektorė Aušra Jankauskaitė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas tobulinti studentų bendrinės ir akademinės anglų kalbos komunikacinę kompetenciją pažengusiųjų lygmenyje per integruotas recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšių veiklas. Dalyko turinį sudaro autentiškų tekstų skaitymas ir klausymas, vaizdo įrašų stebėjimas ir analizė, diskusijos aktualiomis temomis, pranešimų studentų pasirinktomis temomis rengimas, pristatymas ir stebėjimas, vertinimas ir diskusija, pažengusiųjų lygmens gramatikos ir žodyno įsisavinimas. Taikoma mišri studijų forma: darbas auditorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. Taikomi įvairūs aktyvaus mokymosi metodai: darbas grupėse, porose, vaidmenų žaidimai, simuliacijos, diskusijos, tekstų analizė, projektų metodas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to develop students’ general and academic English language communicative competence at advanced level through activities integrating receptive (listening and reading), productive and interactive (speaking and writing), and mediation (translation) language skills. The contents of the course is based on study of authentic texts to improve advanced listening and reading skills, watching and analysing video recordings, discussions on relevant general and academic topics, preparation, delivery, observation and assessment of presentations on self-chosen topics, advanced level grammatical and lexical competence development. The course is delivered in blended study form integrating face-to-face learning with work in virtual MOODLE environment. Various active learning methods are applied: group work, pair work, role-plays, simulations, discussions, text analysis, project method.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B2 lygmens anglų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius, specializuotus akademinius straipsnius ar grožinės literatūros tekstus, suvokdamas skirtingus stilius, potekstę, nuostatas, analizuoti teksto ir kalbos ypatumus, pateikti kritinę argumentuotą nuomonę apie perskaitytą tekstą.
Suprasti išplėtotą kalbą abstrakčiomis ir sudėtingomis temomis, atpažinti platų spektrą posakių ir idiomų, suprasti konkrečią informaciją klausydamasis ne itin gerai girdimų viešųjų skelbimų, suprasti sudėtingą techninę informaciją, platų spektrą garso įrašų, radijo/ TV laidų ar filmų, pasitikslinti kai kurias detales, jei pašnekovo tartis neįprasta.
Kalbėti gramatiškai taisyklingai, aiškiai, sklandžiai ir laisvai, tinkamai parinkdamas kalbines priemones akademiniais, visuomeniniais ir profesiniais tikslais. Demonstruoti atitinkamus kalbėjimo įgūdžius dirbant komandoje, dalyvaujant diskusijoje ar kalbant auditorijai.
Parašyti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų tekstą sudėtingomis temomis, laikydamasis stiliaus ir formos reikalavimų, tinkamai vartodamas organizacinius modelius, jungiklius ir siejimo priemones; gebėti kritiškai analizuoti, išplėtoti požiūrį ir paremti argumentais bei pavyzdžiais, apibendrinti grafinę ir vaizdinę informaciją.
Taisyklingai vartoti sudėtingas gramatines konstrukcijas sakytiniame ir rašytiniame kontekste.
Taisyklingai vartoti leksines ir leksines-semantines konstrukcijas, gebėti perfrazuoti, vartoti frazeologizmus ir šnekamosios kalbos posakius.
Kaitalioti intonaciją ir taisyklingai dėlioti loginius sakinių kirčius, kad geriau atskleistų reikšmės atspalvius.

Dalyko turinys

Teminis:
Iššūkiai, pasiekimai.
Bendruomenės, lankytinos vietos.
Pasakojimai, istorijos.
Progresas, išradimai.
Sėkmė. Darbas. Finansiniai sprendimai ir filantropija. Profesiniai santykiai.
Galia. Karizma.
Problemos. Vizija.
Gramatinis ir leksinis:
Atliktinis laikų sistemos aspektas bendrinėje ir akademinėje kalboje.
Tęstinių laikų formų vartojimas bendrinėje ir akademinėje kalboje.
Būsimojo laiko raiškos formos, būsimojo veiksmo tikimybės laipsniai.
Neveikiamosios rūšies konstrukcijų vartojimas, sukuriant „atstumo“ efektą bendrinėje ir akademinėje kalboje.
Netiesioginės kalbos ypatumai.
Inversija bendrinėje kalboje.
Idiomos ir jų vartojimas.
Žodžių daryba, priešdėlių ir priesagų vaidmuo.
Įvairių kalbos dalių junginiai su prielinksniais, kiti žodžių junginiai ir jų vartojimas.
Dažnai painiojami žodžiai ir jų reikšmių ypatumai.
Citavimas, šaltinio perfrazavimas, nuorodos į šaltinius.
Metaforos ir jų vartojimas.
Diskurso žymekliai.
Jungiamosios priemonės ir jų vartojimas bendrinėje bei akademinėje kalboje.
Bendrųjų ir perkeliamųjų įgūdžių plėtojimo:
Tikslų kėlimas, planavimas, laiko valdymas.
Žodyno plėtros strategijos. Sprendimų priėmimas. Bendradarbiavimas. Pasitikėjimas savimi. Derinimasis prie situacijos, lankstumas. Medijų taikymas. Organizuotumas.
Kūrybiškumas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - darbai raštu, 20% - darbai žodžiu, 10% - aktyvus dalyvavimas klasės diskusijose ir virtualiuose forumuose).

Literatūra

1. 2012 Wilson, J., Claire, A. New Total English. Students’ Book. Advanced//C1. Pearson Education Ltd.
2. 2012 Wilson, J., Claire, A. New Total English. Students’ Book. Advanced//C1. DVD-ROM. Pearson Education Ltd.
3. 2012 Wilson, J., Claire, A. New Total English. Workbook. Advanced//C1. Pearson Education Ltd
Papildoma literatūra
1. 2014 Mokomoji medžiaga virtualioje MOODLE aplinkoje VDU
2. Internetiniai šaltiniai