Politinis procesas ir dalyvavimas (TPVS)

  • Dalyko kodas: TPV 3012
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Political Process and Participation
  • Dalykas atestuotas: 2012
  • Atestacija galioja iki: 2014
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. dr. Algis Krupavičius

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiame kurse yra aptariama: demokratija ir politinis dalyvavimas; pilietinė visuomenė; socialinis kapitalas; politinio dalyvavimo apibrėžimas ir koncepcijos; politinio dalyvavimo teorijos; politinio dalyvavimo formos ir rūšys; balsavimas ir rinkėjų aktyvumas; organizacinis politinio dalyvavimo kontekstas; bendruomeninis dalyvavimo kontekstas; dalyvavimas ir gyvenimo ciklas; vertybės ir politinis dalyvavimas; protesto politika; savanorystė; politinis efektyvumas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course aims to introduce and systemically discuss methodologically diverse literature that examines various questions relating to political engagement. Students will acquire basic knowledge of political participation analysis.

Dalyko studijų rezultatai

1. Gebėti analizuoti pagrindinius politinio dalyvavimo koncepcijas ir problemas, taikant politinio dalyvavimo analizės metodus ir technikas.
2. Praktiškai taikyti politinio dalyvavimo analizės metodus ir technikas, atliekant skirtingų valstybių analizę ir studijuojant esmines politinio dalyvavimo problemas.

Dalyko turinys

1. Rinkėjų elgsena ir rinkėjų dalyvavimas
2. Organizacinis politinio dalyvavimo kontekstas
3. Bendruomenės kontekstas politiniame dalyvavime
4. Dalyvavimas ir gyvenimo ciklas
5. Vertybės ir politinis dalyvavimas
6. Protesto politika
7. Savanorystė
8. Politinis efektyvumas

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30 valandų, rašto darbas – 15 valandų, savarankiškas darbas – 75 valandos.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 proc., rašto darbas – 25 proc., aktyvumas paskaitose – 25 proc.

Literatūra

1. 2009 Almond G. A., Powell G. B. Jr., Dalton R.J., Strom K. (eds.) Comparative Politics Today: A World View Pearson
2. 2000 Putnam R.D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American
Community. Simon and Schuster
3. 1995 Verba S., Schlozman K.L. Brady H. E. Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Harvard University Press
2011 Norris P. Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited Cambridge University Press
4. 1997 Inglehart R., Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and
Political Change in 43 Societies. Princeton University Press
5. 2002 Norris P. Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism.
Cambridge University Press
6. 1976 Pateman C., Participation and Democratic Theory. Cambridge University Press
7. 2012 Rolfe M. Voter Turnout: A Social Theory of Political Participation. Cambridge University Press
Papildoma literatūra.
1. 2000 BermeoN., Nord. Ph. Civil Society Before Democracy: Lessons from Nineteenth Century Europe. Rowman & Littlefield Publishers Inc
2. 2003 Braithwaite V., Levi M. (eds.) Trust and Governance. Russell Sage Foundation
3. 2004 Norris P. Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior. Cambridge University Press
4. 1979 Barnes S. H., Kaase M. et. al Political Action. Mass Participation in Five Western Democracies, Sage Publications
5. 1977 Milbrath, L.,. Goel M. L Political Participation. Rand McNally
6. 2011 Farrell D.M. Electoral Systems: A Comparative Introduction Palgrave Macmillan