Pedagoginė praktika: muzikos pamoka III

  • Dalyko kodas: BMD 4012
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Pedagogic Practice: Music Lesson III
  • Dalykas atestuotas: 2010 12
  • Atestacija galioja iki: 2012 12
  • Dėstytojas(-ai):

    Asist. Jolanta Bernotaitienė, asist. Natalija Gačečiladzė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Pedagoginei praktikai: muzikos pamoka, skiriami trečio kurso du semestrai ir ketvirto kurso vienas semestras. Praktikos metu studentai savarankiškai veda pamokas mokyklose, dalyvauja seminaruose, organizuojamuose universitete, stebi kolegų darbą ir jį vertina. Praktika atliekama skirtingose klasėse, tam kad studentai įgytų gebėjimus dirbti su skirtingo amžiaus tarpsnio mokiniais. Praktikos metu studentai kartu su mokiniais organizuoja įvairias muzikines šventes ir popietes, rengia savo asmeninio profesinio tobulėjimo planą, kaupia metodinių priemonių ir pamokų planų aplanką, dalyvauja tėvų susirinkimuose.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Pedagogic practice: music lesson involves two terms of the third course and one term of the fourth course. During practice students give lessons at schools on their own. They also take part in seminars, organized at university and observe as well as evaluate their colleagues‘ work. Practice is performed in different classes so that students could gain skills to work with schoolchildren of various age groups. At the time of practice students organize musical festivals and afternoons. In addition, they make their personal professional development plan and collect the portfolio of methodological means as well as lesson plans. Finally, students participate in parental meetings.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Atlikta ir įvertinta stebimoji ir asistentinė praktika

Dalyko studijų rezultatai

Parengti pamokų planai ir pravestos pamokos Individualių muzikos mokymo programų ir projektų parengimas. Nuoseklus darbas su klase visą trimestrą. Nuolatinis ir efektyvus santykis su kolegomis, ugdytiniais ir jų tėvais. Sukauptas profesinė kompetenciją įrodantis dokumentų aplankas. Sukauptas pamokų ir užklasinių renginių planų, gairių, metodikų aplankas. Įvertinti mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai. Parengtas mokyklos kultūrinių/ muzikinių renginių planas. Kartu su mokiniais suorganizuota muzikinė popietė (liaudies šventės, religinės šventės, mokinių pasirinktos šventės temomis). Gebėjimas realiai vertinti pasiektus rezultatus. Gebėjimas glaustai, išsamiai ir aiškiai pristatyti gautus rezultatus, remiantis jais, formuoti tolesnes pedagogines ir asmenines veiklas. Kritiškai ir kūrybingai vertins nuomonę apie save. Surinkta ir susisteminta mokomoji medžiaga, metodinių priemonių rengimas. Gebėjimas parengti asmeninio profesinio tobulėjimo planą. Gebėjimas rasti pamokos ar kitos veiklos planų Internete užsienio kalba. Gebėjimas sulieti įvairių kultūrų tradicijas vienoje veikloje (religinėje popietėje). Gebėjimas organizuoti, planuoti ir pravesti pilietines šventes ir popietes, aiškiai pristatyti jų esmę ir poreikį.

Dalyko turinys

IV metai I semestras (IX- XII klasės) Lietuvos mokyklose. Pasaulinės muzikinio ugdymo sistemos. Muzikinio ugdymo sistemų koncepcijų taikymas Bendrosios muzikinio ugdymo programos 9-10 klasėms. Turinio imtis, gebėjimų bei pasiekimų vertinimo gairės Muzikinės kompetencijos plėtimo bei gilinimo galimybės panaudojant informacinius šaltinius (internetinė paieška, muzikinės programos, virtualios svetainės) Integruota menų programa 9-10 klasei. Projekto metodas muzikos pamokoje Vyresnių klasių mokinių muzikinės raiškos organizavimo ypatumai Muzikinių žinių perteikimo būdai panaudojant efektyvius metodus, IKT Kursinių darbų, analizuojančių muzikines pedagogines problemas, pristatymas. Kursinių darbų, analizuojančių muzikines pedagogines problemas, pristatymas Šiuolaikinių didaktinių žinių taikymas vyresniųjų klasių muzikos pamokose. Aktyvieji mokymo(si) metodai Individualios muzikinio ugdymo programos rengimas Muzikinės kompetencijos plėtimo bei gilinimo galimybės panaudojant informacinius šaltinius (internetinė paieška, muzikinės programos, virtualios svetainės) Bendrosios muzikinio ugdymo programos IX – XII klasėms. Turinio apimtis gebėjimų bei pasiekimų vertinimas Mokymosi pasiekimų vertinimas Pamokų formų įvairovė. Mokymasis netradicinėse aplinkose. Edukacinių programų kūrimas IKT integravimas į muzikinio ugdymo turinį. IKT muzikinių programų taikymas pamokose Muzikos projekto, kaip baigiamojo menų egzamino rengimas

Dalyko studijos valandomis

Seminarai- 15 val. Rengimasis pamokoms, esant galimybei, patyrusių mokytojų veiklos stebėjimas, konsultacijos, portfolijo pildymas, pamokų planų rengimas- 57 val., Savarankiškas pamokų vedimas- 108 val. Iš viso 180 val. (per semestrą)

Studijų rezultatų vertinimas

Praktikos portfolijo (aplanko) kaupimas ir pristatymas semestro pabaigoje, dalyvavimas seminaruose, muzikos pamokos aprašo pristatymas

Literatūra

1. 1985 E. Balčytis. Muzikos mokymo IV – VIII klasėje pagrindai. Kaunas, Šviesa 2. 2000 E.Balčytis. Muzika. Vadovėlis V klasei. Kaunas, Šviesa 3. 2000 E.Balčytis. Muzika. Vadovėlis VI klasei. Kaunas, Šviesa 4. 2000 E. Balčytis., J. Lygutas, Muzika Vadovėlis VII klasei. Kaunas, Šviesa 5. 2000 E. Balčytis., J. Lygutas, Muzika Vadovėlis VIII klasei. Kaunas, Šviesa 6. 2000 E. Balčytis. Muzika IX klasei Kaunas, Šviesa 7. 1997 -1998 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos. Muzika I –X klasėms. Vilnius, 1997m., „Bendrojo lavinimo išsilavinimo standartai“, Muzika I –X klasėms. Vilnius 8. 2001 L. Navickienė. Emocinio imitavimo metodas muzikos pamokoje. Vilnius, Kronta 9. 1998. A. Piličiauskas Muzikos pažinimas. Vilnius, LAMUC 10. 1998 Z. Rinkevičius Muzikos pedagogika Klaipėda 11. 2003 E.Velyčka. Mano muzika. 1-2 kl. c Kaunas Šviesa 12. 2003 E.Velyčka. Muzika 3-4 kl. Kaunas Šviesa