Muzikos teorija ir solfedžio

  • Dalyko kodas: BMD 1027
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Music Theory and Solfeggio
  • Dėstytojas(-ai):

    Lekt. Sigitas Mickis

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Tai muzikos pedagogikos bakalauro studijų programos dalykas, skirtas muzikinio rašto žinių bei muzikinės klausos lavinimui. Tai pirmasis lygis dalyko, trunkančio keturis semestrus, kuriame studijų turinys susideda iš polifonijos (nuo grigališkojo choralo iki griežtojo stiliaus) teorijos ir praktikos, santykinės klausos bei ritmo pratybų. Studijų metų įgyjama pradinės vokalinės polifonijos rašymo, siaurų intervalų bei ritmo pulso atpažinimo patirtys.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This music education undergraduate curriculum for music language knowledge and musical ear training. This is the first level of the subject, lasting four semesters of study, the curriculum consists of a polyphony writing (from Gregorian chant to strict style) theory and practice, relative pitch and rhythm exercises. During the study basic experience of vocal polyphony writing, recognition of pitch of narrow intervals and rhythmic pulse are acquired.

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir užrašyti muzikinius intervalus bei trigarsius akordus rašant klausos diktantą.
2. Atpažinti vidinio pulso dalinimus ritmo diktante.
3. Sukurti muzikinio rašto užduotis pagal vakarų muzikos kūrybos principus.

Dalyko turinys

1. Santykinės klausos poreikis. Neutralūs intervalai (gr.4 ir gr.5)
2. Harmonijos intervalai (maž. ir min. 3)
3. Trigarsis akordas (maž. ir min.)
4. Eigos intervalai (maž. ir min. 2)
5. Akordų apvertimai
6. Vidinis pulsas (unisonu ir su pauzėmis). Pulso dalinimai iki nonolių
7. Ritmavimas kartu su metronomu
8. Grigališkasis choralas. Psalmių tonai
9. Organumas
10. D. Britanijos stiliai: diskantas, gimelis.
11. Griežtasis stilius
12. Ars antiqua motetas
13. Ars nova izoritminis motetas
14. Fuxo kontrapunkto mokymas
15. Renesanso vokalinė polifonija (apžvalga)

Dalyko studijos valandomis

Individualios paskaitos (P) 45 val.
Seminarai (S) 15 val.
Savarankiškas darbas 90 val.
Iš viso 150 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Namų darbas (grupinis darbas - ruošimasis ritmo bei tonų darinių diktantams, muzikinio rašto užduočių pratyboms) – 20 proc.
Kolokviumas (ritmo bei tonų darinių skyrimas diktantų metu, muzikinio rašto užduočių kūrimas raštu) – 30 proc.
Egzaminas (ritmo bei tonų darinių skyrimas diktantų metu, muzikinio rašto užduočių kūrimas raštu) – 50 proc.

Literatūra

1. 2003 Muzikos kalba. Viduramžiai. Renesansas. Lietuvos mokslų akademijos leidykla
2. 2005 Lewis A.C. Rhythm. What it is and how to improve your sense of it. Rhythmsource press, San Francisco
3. 2012 David Lucas Burge. Ear training library. www.perfectpitch.com
4. 1990 Narmour E. The Analysis and Cognition of Basic Melodic Structures. University of Chicago Press
Papildoma literatūra
1. 1949 Hindemith P. Elementary training for musicians. Schott & co., London.