Hebrajų kalba 1 lygis

  • Dalyko kodas: HBKN0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 5
  • Pavadinimas anglų kalba: Hebrew Level 1
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Jūratė Andriuškevičienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas skirtas studentams, norintiems susipažinti su Senojo Testamento kalba ir jos teologine samprata. Programą sudaro šios temos: hebrajų kalbos apžvalga Senajame Testamente, fonetika ir grafika. Daiktavardžio linksniavimo sistema. Būdvardžio linksniavimas, laipsniavimas, derinimas su daiktavardžiais. Įvardžių skyriai ir linksniavimas. Prielinksnis. Tekstų morfologinė analizė. Vertimas į lietuvių kalbą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to introduce students to the language of the Old Testament and its theological conception. Studies include the following themes: Peculiarities of The Old Testament Hebrew, Phonetics and phonology, System of noun and adjective declension and degrees of comparison, Preposition, Review of verb categories and the system of verb conjugation, Morphological analysis of texts, Translation into Lithuanian.

Dalyko studijų rezultatai

Skaityti ir rašyti hebrajų kalbos priebalsinius ženklus: Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zajin, Chet, Tet, Jod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ajin, Pe, Sade, Qof, Reš, Sin, Šin, Tav.
Skaityti ir rašyti hebrajų kalbos balsinius ženklus: Qames, Qames hatup, Patah, Hatep patah, Sere, Segol, Hatep segol, Hireq, Hireq-yod, Holem, Holem-vav, Qibbus, Šureq.
Šəva: compositum, simplex (quiescens, mobile).
Skaityti Senojo Testamento fragmentą: Pr 1, 1-10.
Linksniuoti daiktavardžius, būdvardžius ir įvardžius.
Naudoti prielinksnius.
Naudotis Senosios hebrajų kalbos analitiniu žodynu, versti tekstą iš Senosios hebrajų kalbos į lietuvių kalbą apibrėžiant gramatines formas (Pr 1, 1-31; 3, 1-24).
Paaiškinti žodžių etimologinę sandarą bei jų sudarymo principus (Pr 1, 1-31; 3, 1-24).
Skaityti Senąja hebrajų kalba teksto fragmentus, versti į lietuvių kalbą (Pr 1, 1-31; 3, 1-24; Iš 20, 1-26; Įst 6, 1-25; Ps 1; Iz 6, 1-13).

Dalyko turinys

Hebrajų kalbos istorinė apžvalga. Fonetika ir grafika.
Daiktavardžio linksniavimo sistema. Būdvardžio linksniavimas, laipsniavimas, derinimas su daiktavardžiais. Įvardžių skyriai ir linksniavimas. Prielinksnis.
Tekstų morfologinė analizė.
Tekstų etimologinė analizė.
Senojo Testamento tekstai: Pr 1, 1-31; 3, 1-24; Iš 20, 1-26; Įst 6, 1-25; Ps 1; Iz 6, 1-13.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 45 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 70 ak. val.
Iš viso 130 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20% galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas – 30% galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2001 Deiana G. Spreafico A. Wprowadzenie do Hebrajszczyzny biblijnej. Towarzystwo Biblijne w Polsce
2. 2003 Jouon P. Muraoka T. A Grammar of Biblical Hebrew. Editrice Pontificio Istituto Biblico
3. 2008 Koehler L. Baumgartner W. Stamm J. J. Wielki słownik Hebrajsko-Polski i Aramejsko-Polski Starego Testamentu. Oficyna Wydawnicza “Vocatio“
4. 2011 Lambdin T. O. Wprowadzenie do Hebrajskiego biblijnego. Wydawnictwo KUL
Papildoma literatūra
1. 2001 Brown F. Hebrew and English Lexicon. Hendrickson Publishers
2. 2000 Briks P. Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu. Oficyna Wydawnicza „Vocatio“