Norvegų kalba, A1

  • Dalyko kodas: NOR 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Norwegian, A1
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. dr. Ugnius Mikučionis, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso tikslas suteikti studentams norvegų kalbos kompetenciją, kuri įgalins juos bendrauti norvegų kalba nesudėtingose situacijose ir sudaryti sąlygas įgyti pagrindinių norvegų k. gramatikos žinių (svarbiausių morfologijos ir sintaksės taisyklių). Studentai išmoksta skaityti nesudėtingus tekstus su žodyno pagalba ir savarankiškai kurti rašytinius tekstus vartodami nesudėtingą kalbą. Studijos vyksta įvairiomis formomis: seminarai, savarankiško darbo užduotus ir darbas SANAKO laboratorijoje bei MOODLE terpėje (darbas prisijungus prie interneto, sinchroninis bei asinchroninis bendravimas tiesioginėmis žinutėmis bei diskusijų forumuose, interaktyvūs testai ir pratimai). Studentai išmoksta taisyklingai bendrauti ir žodžiu, ir raštu nesudėtingose situacijose ir pasirengia norvegų kalbos antrojo lygio studijoms.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to enable students to communicate in Norwegian in simple situations and to provide them with the basic knowledge of the Norwegian grammar (main morphological and syntactic rules) corresponding to level A1. Students learn to read simple texts with the aid of dictionary and to produce their own written texts using simple language. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises). The students learn to communicate correctly both in spoken and written forms in simple situations and get prepared to study Norwegian in level A2.

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai tarti norvegų kalbos garsus.
Taisyklingai sudaryti tiesio-ginius, klausiamuosius bei liepiamuosius sakinius;
taisyklingai kaityti daikta-vardžius, būdvardžius (išskyrus laipsniavimą), veiksmažodžius (išskyrus neveikiamąją rūšį) ir įvardžius, taisyklingai ir logiškai vartoti kaitomąsias daiktavardžių, būdvardžių, veiksmažodžių ir įvardžių formas;
taisyklingai, sklandžiai ir rišliai bendrauti norvegų kalba nesudėtingose situacijose;
taisyklingai rašyti nesudėtingus buitinio stiliaus tekstus;
su žodyno pagalba skaityti nesudėtingus arba adaptuotus buitinio stiliaus tekstus.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimas. Prisistatymas. Mandagumo frazės. Pasakojimas apie save, savo šeimą ir šalį. Laiškas draugui. Mokymasis universitete. Laisvalaikis. Pomėgiai. Dienotvarkė. Orai. Situacijos parduotuvėje, svečiuose, pobūvyje, namuose. Transportas, keliavimas. Emocijų apibūdinimai. Norvegų folkloro personažai.
Lingvistinis turinys. norvegų kalbos rašytiniai variantai bokmål ir nynorsk, jų paplitimas ir populiarumas Norvegijoje. Tarimo taisyklės. Asmeniniai įvardžiai. Veiksmažodžių bendratis, esamasis laikas ir liepiamoji nuosaka. Daiktavardžių formos (vienaskaita, daugiskaita; žymimoji, nežymimoji forma). Kiekiniai skaitvardžiai. Savybiniai įvardžiai. Būdvardžių formos, jų derinimas. Veiksmažodžių būtieji laikai – perfektas bei preteritas, jų forma ir vartojimas. Žodžių tvarka vientisiniuose sakiniuose.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 2010 Ellingsen, Elisabett & Mac Donald, Kirsti. Norsk på 1-2-3 Oslo
2. 1998 Golden, Anne, MacDonald, Kirsti & Ryen, Else. Norsk som fremmedspråk. Grammatikk Oslo
3. 2002 Klouman, Sverre. Learn Norwegian Oslo
4. 1999 Ellingsen, Elisabeth & MacDonald, Kirsti. På vei. Norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige elever Oslo
5. 2006 Mikučionis, U. Norvegų–lietuvių kalbų žodynas. Kaunas
6. 2004 Mikučionis, U. Norvegų kalba. Gramatikos konspektas ir žodynėlis Kaunas
7. 2012 Mickūnaitė-Griškevičienė A. Norvegų kalbos gramatika. Vilnius