Latvių kalba A1

  • Dalyko kodas: LAT 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Latvian A1
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Violeta Butkienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai įgyja pradedančiųjų žemesniojo (A1) latvių kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės temos: pagrindinės kalbos dalys; leksiniai vienetai ir struktūros, naudojamos bendraujant kasdieninėmis temomis; latvių kalbos garsų, žodžių tarimo bei intonacijos ypatumai. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedija laboratorijoje su Euro Talk „Talk Now Latvian“ ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to enable students to communicate in Latvian in simple situations, to provide them with the knowledge of the basics of the Latvian grammar (the basic phonetic, morphological and syntactic rules), to teach them to read simple texts with the aid of a dictionary and to enable them to produce their own simple written texts. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises). Students acquire the proficiency necessary to communicate in Latvian (both in spoken and written forms) in simple situations.

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti A1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
Skaityti ir suprasti nesudėtingus tekstus, dialogus, elektroninius laiškus, paprastus informacinio pobūdžio tekstus.
Suprasti maždaug 3 minučių trukmės adaptuotus garso įrašus ir vaizdo įrašus, nesudėtingas instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis.

Dalyko turinys

Tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas.
Prisistatymas. Mandagumo frazės. Pasakojimas apie save, savo šeimą. Namai, patalpos, baldai.
Drabužiai, avalynė, papuošalai. Parduotuvės, pirkiniai.
Maisto produktai.
Žmogaus kūno dalys, sveikata. Darbas, profesijos, išsilavinimas. Pomėgiai, kelionės, atostogos.
Muzika.
Laiškas draugui.
Dienotvarkė. Orai. Laikas.
Emocijų apibūdinimas ir kt.
Dabartinės latvių kalbos susiformavimas.
Latvių kalbos fonetikos ypatybės. Daiktavardžių linksniavimas. Daiktavardžių priesagos. Neįvardžiuotinių ir įvardžiuotinių būdvardžių linksniavimas ir laipsniavimas.
Prieveiksmiai, jų laipsniavimas. Kiekiniai ir kelintiniai skaitvardžiai, jų linksniavimas.
Sangrąžinių, asmeninių, parodomųjų, savybinių įvardžių linksniavimas ir vartojimas. Veiksmažodžių asmenavimas. Prielinksniai ir jų valdomi linksniai. Latvių kalbos leksikos savitumai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 2008 Butkus A. Latvių kalba. Gramatika ir pratimai ir http://donelaitis.vdu.lt/lkk/pdf/Latviu_kalba_intern.pdf Kaunas: Aesti
2. 2002 Butkus A. Lietuvių-latvių kalbų vadovas.ir http://www.lt-lv-forum.org/files/Celv_sujungtas.pdf ]http://www.lt-lv-forum.org/files/Celv_sujungtas.pdf Kaunas: Aesti
Papildoma literatūra
2. 2003 Butkus A. Latvių-lietuvių kalbų žodynas ir http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&r=10621063 Kaunas: Aesti
3. 2011 Butkus A. Lietuvių-latvių, latvių-lietuvių kalbų žodynas Kaunas: Aesti