Korėjiečių kalba 2 lygis

  • Dalyko kodas: KOR 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Korean Level 2
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Jūratė Andriuškevičienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Semestro eigoje studentai susipažins su naujomis gramatinėmis formomis, sudaromomis su įvairiomis galūnėmis (palyginimo, gebėjimo, noro, privalėjimo). Studentai įtvirtins trumpųjų (paprastųjų, neformaliųjų) visų kalbos dalių esamojo ir būtojo laiko formų sudarymą ir taikymą. Bus naudojamos naujos konstrukcijos. Baigę šį dalyką studentai gebės suprasti, rašyti ir kalbėti paprastais sakiniais reikalingais kasdienėje korėjiečių kalboje.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During the semester students will be introduced to new grammatical forms of comparison, ability, wishing and obligation. Students will master the usage of short (plain, informal) verb and adjective constructions in present and past tenses, as well as basic conjunctions. After the completion of this course, students will be able to speak, understand and write simple sentences, needed in Korean daily communication.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

1 lygmens korėjiečių kalbos kompetencija, A2 lygmens anglų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti trumpąsias veiksmažodžių formas ir pagrindines priesagas.
Sudaryti šalutinius sakinius naudojant įvairius jungtukus.
Sudaryti ir vartoti palyginimo, gebėjimo, noro ir privalėjimo formų konstrukcijas.
Skaityti paprastus tekstus ir atsakyti į klausimus korėjiečių kalba.
Suprasti paprastus garso įrašus, raštu bei žodžiu taisyklingai juos atpasakoti.
Suprasti bendrus korėjiečių kultūros, papročių, tarpasmeninių santykių aspektus kasdienėje kalboje.
Vartoti pagrindinėms viešojo gyvenimo situacijoms būdingas tradiciškai nusistovėjusias kalbines struktūras.

Dalyko turinys

Trumpųjų (paprastųjų) formų sudarymas.
Neformalus bendravimas.
Trumpųjų formų taikymas.
Skaitvardžiai ir jų priesagos.
Jungtukų naudojimas sakinyje.
Sąlygos sakiniai.
Palyginimo formos.
Noro išreiškimas.
Veiksmažodžių formų įvairovė: gebėjimo formos.
Mandagioji laiško rašymas.
Neformalių tekstų rašymas.
Korėjietiškų pasakų klausymas.
Atpasakojimų- teksto santraukų specifika.
Vyresniųjų - jaunesniųjų santykiai Korėjoje.
Bendravimas įstaigoje.
Formaliosios ir neformaliosios korėjiečių kalbos skirtumai.
Žodžių trumpinimas.
Pokalbis telefonu.
Išvaizdos nusakymas ir profesija.
Oras.
Ligos ir ligoninė.
Hobiai.
Transportas.
Drabužiai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2006 Easy Korean for foreigners II. Munjin Media
2. 2007 Active Korean II. Munjin Media