Japonų kalba 3 lygis

  • Dalyko kodas: JAP 0313
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Japanese, Level 3
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso metu studentai išmoks 150 naujų kanji, tobulins gramatines žinias ir komunikacinius įgūdžius. Pagrindinės gramatikos temos- yarimorai konstrukcijos, laiko jungiamieji žodeliai -to, -toki, -tekara, -maeni, -nagara bei pagrindinės pagarbiosios ir kukliosios kalbos konstrukcijos. Baigę šį kursą, studentai gebės teisingai pritaikyti mandagiosios kalbos keigo konstrukcijas pagal hierarchinę japonų tarpusavio santykių sistemą. Studijų forma: paskaitos, namų darbai, virtuali MOODLE aplinka.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course aims to teach 150 new kanji, to further develop basic grammar skills and communication models so that students acquire fluency in daily life conversation. The main grammatical topics include yarimorai constructions, tense conjunctions -to, -toki, -tekara, -maeni, -nagara and introduction of honorific and humble speech expressions along with Japanese hierarchical system of human relations, which is an important part of Japanese culture. The form of studies includes lectures, homework and virtual MOODLE environment.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Japonų kalba 2 lygis

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti taisyklingas yarimorai konstrukcijas ir pagrindinio lygio gramatines formas.
Sklandžiai bendrauti japoniškai kasdienėmis temomis, suprasti kasdienės kalbos tekstus
Išmanyti japonų kalbos kultūrinius ypatumus (mandagiosios kalbos vartojimo), reikalingus sėkmingam tarpkultūriniam bendravimui su japonais
Taikyti praktiškai japonų kalbos ir kultūros žinias atliekant trumpo tyrimo pristatymą japonų kalba.
Įsisavinti 150 naujų kanji.

Dalyko turinys

1. Galimybiniai veiksmažodžiai; japoniški viešbučiai (paslaugų išvardijimas/klausimas/užsakymas)
2. Kitos galimybės išraiškos; keliavimo būdai (argumentų už ir prieš įvardijimas ir palyginimas)
3. Bandymas –temiru; arbaito Japonijoje
4. Noro išraiškos; parduotuvės, japoniška Valentino diena
5. Yarimorai konstrukcijos (I dalis); gyvenimas japonų šeimoje
6. Yarimorai konstrukcijos (II dalis); japoniškos pasakos (I)
7. Laiko jungiameji žodeliai –to, -toki; prisiminimų nusakymas
8. Laiko sekos jungiamieji žodeliai –maeni, -tekara, -nagara;
japoniški valgiai ir jų receptai
9. Paslaugos prašymo frazės
10. Girdėtos kalbos perpasakojimas
11. Tranzityviniai/netranzityviniai veiksmažodžiai (I dalis); įvairių būsenų nusakymas
12. Tranzityviniai/netranzityviniai veiksmažodžiai (II dalis); lankymasis svečiuose pas japonus
13. Veiksmo pabaiga/netikėtumas -teshimau; japoniškos pasakos (II)
14. Mandagiosios kalbos rūšys
15. Pagarbioji kalba; mandagus pokalbis, pranešimas
16. Kuklioji kalba; mandagus prisistatymas

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2004 Eri Banno, Yutaka Ohno et al. Shokyū Nihongo. Genki II. Tokyo: The Japan Times Ltd.
2. 2010 Yoshimura, Yasushi. Essential Japanese Kanji 1110, Level 1. CosCom Language Service, Inc.
3. 2006 Japanese Graded Readers. Vol.3. Tokyo: Ask Ltd
4. 1999 Kadowaki, K., & Nishiuma, K. Minna no Nihongo: Yasashii sakubun. Tokyo: 3A Corporation.
Papildoma literatūra
1. 2013 Bunka Shōkyū Nihongo (II). Tokyo: Bunka Institute of Language