Akademinė anglų kalba C1/C2

  • Dalyko kodas: ANK 0608
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Academic English C1/C2
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė D. Pundziuvienė, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Skirta studentams, norintiems pasirengti akademinėms studijoms anglų kalba bei visiems norintiems patobulinti akademinės anglų kalbos komunikacinę kalbinę kompetenciją. Besimokantieji plėtoja įvairius akademinės anglų kalbos gebėjimus: konspektuoti paskaitas anglų kalba, kritiškai vertinti akademinius tekstus, diskutuoti įvairiomis švietimo, studentų akademinio mobilumo, socialinėmis temomis, lyginti švietimo sistemas ir kultūrinius skirtumus akademinėje aplinkoje Lietuvoje ir anglakalbėse šalyse. Studentai plėtoja tiriamosios veiklos kompetenciją (pristatyti mokslinio tipo pranešimus bei parengti atlikto tyrimo santrauką su mokslo darbui būdingais struktūriniais elementais). Vyksta auditoriniai seminarai, mokoma/si virtualioje MOODLE erdvėje (diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), dirbama kompiuterizuotoje SANAKO kalbų mokymo/si laboratorijoje, atliekamos savarankiško darbo užduotys.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to help students adapt to the challenge of academic study in English. It covers all key vocabulary likely to be encountered in academic textbooks, articles, lectures and seminars as well as academic skills such as listening to lectures in English, note-taking, critical thinking, avoiding plagiarism, effective and confident communication in academic environment and making presentations. The course also helps students deal with reading scientific research articles and prepare for their first academic research paper in English. Students develop awareness of academic culture, life and studies at English-speaking universities. The forms of studies include classroom seminars, self-study tasks, work in SANAKO lab and in virtual MOODLE environment (e.g. on-line tasks, discussion forums, interactive exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B2/C1 lygmens anglų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti C1/C2 lygmenį atitinkančias gramatines ir lingvistines struktūras, akademinės kalbos aktyvųjį žodyną.
Suprasti, analizuoti ir kritiškai vertinti akademinės kalbos tekstus ir mokslinius straipsnius.
Diskutuoti įvairiomis švietimo, švietimo politikos, studentų akademinio mobilumo ir socialinėmis temomis, lyginti ir kritiškai vertinti švietimo sistemas Lietuvoje ir anglakalbėse šalyse, kultūrinius skirtumus akademinėje aplinkoje.
Rengti akademinės kalbos tekstų santraukas moksliniu stiliumi.
Pristatyti mokslinio tipo pranešimus pasirinkta tematika, naudojant taisyklingą akademinę kalbą, inicijuojant ir palaikant diskusiją su dėstytoju bei kolegomis.
Suprasti pagrindinius mokslinio teksto kūrimo ir rašymo principus.
Sukurti tyrimo instrumentą (klausimyną) ir atlikti apklausą.
Parašyti mokslinės literatūros šaltinių pasirinkta tema apžvalgą.
Analizuoti ir argumentuoti pasirinktos tematikos atlikto tyrimo rezultatus bei daryti išvadas.
Taisyklingai perfrazuoti, cituoti ir parengti literatūros sąrašą, naudojant Harvardo citavimo sistemą.
Parengti atlikto tyrimo santrauką su mokslo darbui būdingais struktūriniais elementais (įvadu, šaltinių apibendrinimu, aprašytu tyrimu ir išvadomis).

Dalyko turinys

Mokslas ir švietimas.
Švietimo sistema anglakalbėse šalyse.
Studijos Lietuvoje ir užsienyje.
Motyvacinio laiško studijoms užsienyje rašymas.
Akademiniai mainai.
Kultūrinis šokas.
Kultūriniai skirtumai akademinėje aplinkoje.
Efektyvios mokymosi aplinkos kūrimo principai.
Įvairūs dėstymo stiliai, paskaitos konspektavimas, dalyvavimas kūrybinėje komandinėje veikloje.
Studentų miestelio ypatumai.
Diskriminacija universitete.
Mokslinės kalbos ypatumai: gramatinių konstrukcijų panaudojimas.
Skyrybos ypatumai akademiniame tekste.
Rašytinių tekstų stilių ypatumai.
Statistinės ir lyginamosios analizės rašymas.
Mokslinio tipo pranešimai.
Debatai.
Tyrimo instrumento sukūrimas.
Pagrindiniai mokslinio teksto kūrimo ir rašymo principai.
Akademinės kalbos tekstų santraukų arba jų įvertinimų rengimas žodžiu ir raštu.
Perfrazavimas, citavimas, literatūros sąrašo parengimas.
Plagijavimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - darbai raštu, 20% - darbai žodžiu, 10% - aktyvus dalyvavimas klasės diskusijose ir virtualiuose forumuose).

Literatūra

1. 2012 Hewings, M. Cambridge Academic English. Student‘s Book (C1/C2) Cambridge: Cambridge University Press
2. 2006 Hamp-Lyons, L., Heasley, B. Study Writing. A course in writing skills for academic purposes (C1/C2). Cambridge: Cambridge University Press
3. 2008 McCarthy, M., O‘Dell, F. Academic Vocabulary in Use (C1). Cambridge: Cambridge University Press
4. Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje
Papildoma literatūra
1. 2011 Lane, S. Instant Academic Skills. (C1). Cambridge: Cambridge University Press
2. 2011 Guse, J. Communicative Activities for EAP. Cambridge: Cambridge University Press
3. 2011 Cox, K., Hill, D. EAP now! English for Academic Purposes. 2nd edition. Harlow Pearson Education