Reklamos pagrindai

  • Dalyko kodas: NMM 4012
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Basics of Advertising
  • Dalykas atestuotas: 2017-06-02
  • Atestacija galioja iki: 2020-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc., dr. Ina Pukelytė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas yra skirtas reklamos pagrindų išdėstymui. Pristatomi reklamos ekonominiai, socialiniai, teisiniai aspektai, istorinis kontekstas, reklamos strateginio planavimo modeliai ir jos vieta rinkodaros ir viešųjų ryšių kontekste, analizuojami vizualiosios reklamos pavyzdžiai. Siekiama išmokyti studentus reklamą vertinti, analizuoti bei pritaikyti bendrame sociokultūriniame ir ekonominiame kontekste. Dalyką sudaro paskaitos, seminarai, savarankiški darbai, diskusijos.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The purpose of this course is to introduce students to the basics of advertising. Economic, social and legal advertising aspects are exposed, as well as those of its strategical planning. The role of advertising in marketing and public relations context is analysed. The course aims to teach students to evaluate, to analyse and to adapt advertising models in the general socio-cultural and economical context. Classes will combine lectures, seminars, personal works and discussions.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Audiovizualinė kultūra ir industrija, Naujųjų medijų meno pagrindai,
Kompiuterinės grafikos pagrindai.

Dalyko studijų rezultatai

1. Analizuoti reklamos rinką, jos produktus.
2. Išmanyti istorinį ekonominį reklamos kūrimo kontekstą.
3. Išmanyti reklamos strategijos kūrimo pagrindus.
4. Naudoti reklamos priemones savarankiškose kūrybinėse praktikose.
5. Susieti teoriją ir praktiką – sukurti reklamos produktą.
6. Vertinti reklamos produktus rinkodaros kontekste.
7. Vertinti reklamos produktus santykyje su viešaisiais ryšiais.

Dalyko turinys

1. Reklama – ekonominiai, socialiniai, teisiniai aspektai.
2. Reklamos sampratos raida XX-XXI amžiuje.
3. Reklamos ypatumai postfordistinėje epochoje.
4. Reklama kūrybiškos visuomenės kontekste: jos kūrimas ir vadyba.
5. Reklamos rūšys audio ir vizualioje žiniasklaidoje. Praktinis užsiėmimas.
6. Reklama ir kūrybiškų produktų / paslaugų grupės.
7. Reklamos vieta rinkodaros procese.
8. Reklamos biudžeto sudarymas. Praktinis užsiėmimas.
9. Reklamos kriterijų ir vartotojų nustatymas, reklamos kampanijos planavimas.
10. Pagrindiniai efektyvios reklamos veiksniai.
11. Internetinės reklamos vystymasis ir galimybės.
12. Reklamos poveikis vartotojui.
13. Reklaminės informacijos redagavimas. Praktinis užsiėmimas.
14. Reklama ir viešieji ryšiai.
15. Reklamos klipo internetui sukūrimas. Praktinis užsiėmimas.

Dalyko studijos valandomis

Kontaktinis darbas:
Paskaitos – 30 val.
Seminarai – 15 val.
Savarankiškas studento darbas:
Individualus darbas raštu: 30
Savarankiškas studento darbas (tame tarpe – pasirengimas kolokviumui ir egzaminui) – 70 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 %
Kolokviumas – 30 %
Kiti tarpiniai atsiskaitymai (individualus darbas raštu ir/arba individualaus ir grupinio darbo atsiskaitymai seminarų metu) – 20 %

Literatūra

1. 2010 Altstiel T., Grow J. Advertising creative. Sage
2. 2004 Čereška B., Jokubauskas D. Reklama: teorija ir praktika. Homo liber
3. 2003 Wells W. Advertising: Principles and Practice. Prentice Hall
4. 2001 Mažeikaitė R. Reklamos pradmenys. Vilnius
Papildoma literatūra
1. 2007 Beerkley H. Internetinė rinkodara smulkiajam verslui.
Logitema
2. 2009 Ogilvy D. Reklamos žmogaus išpažintis. Baltos lankos