Veiklos tyrimas siekiant socialinio teisingumo globaliniame kontekste

  • Dalyko kodas: SOD 5015
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Participatory Action and Qualitative Research to Advance Social Justice: a Global Perspective
  • Dalykas atestuotas: 2016
  • Atestacija galioja iki: 2019
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. dr. Katherine Tyson McCrea (Chicago Loyola university), Prof. dr. Jonas Ruškus, Socialinio darbo katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiame studijų dalyke studentai gilinsis į veiklos tyrimo dalyvaujant, taip pat į kokybinio tyrimo metodologiją, tai darydami kartu su partneriais iš Čikagos Lojolos universiteto (JAV), kurie kartu su VDU studentais paskaitų metu kiekvieną savaitę dalyvaus bendrose vaizdo konferencijose. Tokiu būdu, Lietuvos ir JAV studentai mokysis vieni iš kitų diskutuodami ir rengdami bendrus veiklos tyrimo dalyvaujant projektus, įgis būtinų gebėjimų veiklos tyrimui dalyvaujant atlikti. Dalyko skaitiniai – knygos ir moksliniai straipsniai – apibūdina veiklos tyrimą dalyvaujant bei kokybinį tyrimą, be to, pateikia įvairiose šalyse atliktų veiklos tyrimų dalyvaujant bei kokybinių tyrimų pavyzdžius.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course gives students the chance to learn and to try out participatory action and qualitative research methods, along with partners at Loyola University Chicago in USA, who will participate via videoconferencing. Students will be able to learn from each other and participate in projects together. Readings for the course are based both on textbooks on participatory action and qualitative research, and examples of participatory action and qualitative research projects. In preparation research project students learn to plan and articulate research process. During preparation research project students chose area of research based on own interests and work individually and in small groups. At the end of the semester students will present research project in written and an oral forms.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Socialinių tyrimų metodai (pagrindai, bakalauro studijos)

Dalyko studijų rezultatai

1.1. Gebėti pritaikyti tyrimo metodologijos žinias atliekant vertinamąjį tyrimą.
1.2. Gebėti įrodyti rengiamo tyrimo projekto reikšmingumą.
1.3. Gebėti suderinti tyrimo ir praktinės vietos, kurioje projektuojama atlikti tyrimą, ypatumus suderinant tyrimo problemą, tikslą, uždavinius bei empirinės analizės instrumentus.
1.4. Gebėti atpažinti ir apibūdinti su tyrimo projektu susijusias etines procedūras, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti tyrimo dalyvius.
2.1. Gebėti socialinio darbo tyrimo priemonėmis aktyviai prisidėti sprendžiant socialines problemas ir kuriant socialinį teisingumą.
2.2. Gebėti matyti vertinamąjį tyrimą kaip metodų visumą, kuriais siekiama plėtoti grįžtamąjį ryšį mikro, mezo ir makro lygmenyse siekiant geriau pagrįsti sprendimų priėmimą.
2.3. Gebėti kurti arba pasinaudoti esamomis priemonėmis, kurios leis apibūdinti tyrimo stiprybes ir silpnybes pagrįstumo ir patikimumo aspektais.
3.1. Gebėti maksimaliai padidinti tyrimo galimybes atskleidžiant subjektyviąsias tyrimo dalyvių prasmes jų pačių kalba.
3.2. Suvokti šališkumo svarbą tyrime ir gebėti išvengti šališkumų (lyties, etninių grupių, kilmės šalių, negalios, amžiaus, religijos atžvilgiu ir pan.).
3.3. Gebėti, visavertiškai įtraukiant tyrimo dalyvius į tyrimo procesą, realizuoti  įgalinimo principus, skatinant tyrimo dalyvių kritinį mąstymą ir lavinant dalyvavimo įgūdžius.
3.4. Gebėti tyrimą pritaikyti tokiu būdu, kad  tyrimo procesas ir rezultatas atskleistų socialinio darbo intervencijos, visų tyrimo dalyvių bendradarbiavimo, o taip pat ir socialinių pokyčių potencialo galimybes.
3.5. Gebėti būti jautriam kliento ir jo realybės įvairovei.

Dalyko turinys

Dalyko įvadas.
Socialinis judėjimas dėl įrodymais grįstos praktikos.
Tyrimo esminės problemos.
Mokslinis pagrįstumas.
Šiuolaikinės mokslo apibrėžtys socialinio darbo aspektu (paradigmos ir metateorijos).
Kas yra tyrimo tikslas?
Problemos formuluotė priklausomai nuo metodologinių pasirinkimų.
Kliento vertinimo ir dalyvavimo paslaugose plėtojimo tyrimų principai.
Tyrimų su pažeistomis ir pažeidžiamomis populiacijomis temos ir metodai.
Keletas esminių tyrimo projekto savybių.
Vartotojų vertinimai: privalumai ir trūkumai.
Teisinis ir etinis klinikinio tyrimo kontekstas.
Kokybinio tyrimo etika.
Informuotas sutikimas ir konfidencialumas.
Tyrėjo ir pažeistų sistemų santykis atliekant tyrimą.
Hull House tyrėjo savybės.
Tyrėjo ir kaimynų solidarumo funkcijos.
Specifiniai solidarumu grįsto tyrimo privalumai.
Hull House tyrimu išspręstos dilemos.
Tyrimas, grįstas santykiais.
Esminiai tarpkultūrinio tyrimo aspektai.
Žinojimo metateorija.
Kaip atlikti literatūros apžvalgą.
Teorijos elementai.
Ontologinės ir epistemologinės prielaidos.
Teorijos vertini kriterijai.
Mokslinių žinių vertinimo standartai.
Eksperimentinė kontrolė.
Alternatyvių paaiškinimų kontrolės keliai.
Esminių duomenų surinkimo metodai.
Duomenų rinkimas ir analizė.
Kiekybizuotų duomenų analizė.
Kokybinių duomenų analizė.
Kaip atsiranda kokybinės kodavimo kategorijos/temos.
Kodavimo sistemos plėtojimas.
Kokybinių duomenų analizės aspektai.
Esminiai pasirinkimai projektuojant tyrimą.
Dalyvaujančio veiklos tyrimo privalumai.
Šiuolaikinis dalyvaujantis veiklos tyrimas.
Veiklos tyrimas.
Veiklos tyrimo standartai.
Kliento turimos paslaugų perspektyvos vertė.
Diskusija apie klientų atliekamų paslaugų vertinimo privalumus ir trūkumus.
Vertinamojo ir paslaugų plėtotėje dalyvaujančio veiklos tyrimo principai.
"Esu patenkintas, kad manęs paklausei" - duomenų analizės procesas, diskusija apie šališkumus, esminiai radiniai, kategorijų kodavimas.
Vertybės, socialinė nelygybė, kultūriniai šališkumai, susiję su tyrimo procesu.
Būdai, leidžiantys atpažinti šališkumus tyrimo projekte.
Engiamųjų pedagogika pagal Paolo Feeire.
Tyrimų, maksimaliai padidinančių tyrimo dalyvių dalyvavimą, apžvalga.
Prasminio tyrimo samprata.
Bendruomenės plėtotė atliekant vartotojų vertinimo tyrimą.
Stiprybėmis grįstas požiūris tyrime.
Tarptautinės socialinio darbo sampratos pritaikymas atliekant socialinio darbo tyrimą.
Tyrėjo vaidmuo atliekant veiklos tyrimą ekstremalaus engimo būklėje: tyrimo College kalėjime JAV pavyzdys.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Seminarai (S) 15 val.
Darbas grupėse 15 val.
Savarankiškas darbas 120 val. (Pasirengimas kolokviumui – 15 val.; Egzaminui – 30 val. Savarankiško darbo parengimas ir pristatymas žodžiu bei raštu – 75 val.)
Iš viso 180 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas: Praktinės socialinių paslaugų organizacijos pristatymas (darbas grupėje) (20%). Namų darbas: mokslinių straipsnių analizė ir pristatymas žodžiu, dalyvavimas diskusijose (30%). Egzaminas: Tyrimo projekto parengimas (50%).

Literatūra

1. 2011 McNiff, Jean . All you need to know about action research Los Angeles (Calif.)[etc.] : Sage
2. 2012 Philip Nyden. Public sociology : research, action, and change Los Angeles (Calif.) [etc.] : Sage
3. 2008 Participatory action research Los Angeles (Calif.) [etc.] : Sage Publications
4. 2007 Participatory action research approaches and methods : connecting people, participation and place / edited by Sara Kindon, Rachel Pain and Mike Kesby.
London ; New York (N.Y.) : Routledge : Taylor & Francis Group
5. 2008 Participatory action research for educational leadership : using data-driven decision making to improve schools / James, E Alana Los Angeles (etc.): Sage