Globalizacijos ir antiglobalizmo antropologija

  • Dalyko kodas: SAT 5027
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Anthropology of Globalization and Anti-Globalism
  • Dalykas atestuotas: 2016-06-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. Vytis Ciubrinskas ir vizituojantis profesorius

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso metu nagrinėjami globalizacijos ir anti-globalizmo antropologijos tyrinėjimai. Šie antropologiniai tyrimai tapo vieni iš populiariausių tyrimo laukų antropologijoje per pastaruosius du dešimtmečius. Pirmojoje kurso dalyje aptariamos teorinės įžvalgos, metodai ir svarbiausios globalizacijos tyrimų antropologijoje prieigos; sykiu diskutuojamos ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos perspektyvos. Antrojoje kurso dalyje aptariamos esminės temos antropologijoje tyrinėjant globalaus ir lokalaus sąveiką: valstybė globaliame pasaulyje, globalus kapitalizmas, globalioji žiniasklaida, kompleksiškas kultūros vaidmuo globalioje arenoje. Trečiojoji kurso dalis skirta lokalumo reikšmei globalizacijos kontekste ir etnografinėms anti-globalizmo, socialinių judėjimų tyrimams. Kurso metu taip pat atliekamos praktinės užduotys skirtos etnografiškai tyrinėti globalizaciją ir anti-globalizmą Lietuvoje.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course presents and discusses the anthropological study of globalization and its counter-movements, one of the most vibrant anthropological fields of the last two decades. In a first part, theoretical premises, methods and the most important approaches in the anthropology of globalization are presented and the characteristics of the anthropological approach are discussed alongside approaches from economics, political science, and sociology. Some key issues in the anthropological study of the intertwining of the global and the local are discussed in the second part: the state in the globalized world, global capitalism, global media, and the complex role of culture in the global arena as both local resource and global commodity, exemplified by studies on beauty pageants and the politics of indigeneity. The third part of the course will address the role of the local in global times and ethnographic studies of counter/alter-globalization, of social movements that contest the hegemony of global capital and neo-liberalism. Also included is a practical exercise in the ethnographic investigation of globalization and anti-globalism in Lithuania.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Įvadas į sociokultūrinę antropologiją

Dalyko studijų rezultatai

1. Visapusiškas išmanymas antropologinių prieigų (metodologinių ir teorinių), tyrinėjančių globalizaciją ir kontra-judėjimus.
2. Kritiškas požiūris į antropologinius globalizacijos procesų tyrimus, gebėjimas diskutuoti apie kompleksišką santykį tarp globaliai judančio kapitalo, galios, kultūros ir jų įvietinimo.
3. Studentai geba parengti tyrimo projektą, atlikti tyrimą, analizuoti surinktą empiriką ir pristatyti projekto rezultatus.

Dalyko turinys

1. Įvadas į globalizacijos konceptualizavimą iš antropologijos perspektyvos. Globalizacija ir fragmentacija Globalizacija ir lokalumas, globalizacija ir anti-globalizmas( A. Appadurai, J. Friedman, U. Hannerz, J. S. Vertovec, P. Werbner)
2. Pagrindinės globalizacijos apjungtos žmonijos antropologinių studijų temos: kosmopolitizmas, ‘global scapes’, kreolizacija ir hibridizacija; deteritorializacija, transnationalizmas.
3. Globalizmas ir valstybės vaidmens kaita, globali gamyba ir vartojimas, kultūros vaidmuo globalizacijoje tarp globalaus ir lokalaus 9pavyzdžiai iš mažumų ir migrantų etnifikacijos bei iš čiabuvių identiteto politikos).
4. Anti-globalizmas: ‚lokalumo‘ ir vietinės bendruomenės vaidmuo globalizuotame pasaulyje, „alternatyvios modernybės‘ ideologijos ir judėjimai, ‚alter-globalization‘. Socialinio aktyvizmo prieš globalizmą veikimo būdai. Konkrečių judėjimų pavyzdžių analizė.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Grupinis darbas 15 val.
Individualus darbas 100 val.
Viso: 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Vidursemestrinis atsiskaitymas -30 %, savarankiška užduotis -20 %, egzaminas(raštu) – 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 1996 Appadurai, Arjun: Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization University of Minnesota Press
2 2008 Webner, Pnina Anthropology and the New Cosmopolitanism Berg
3. 2014 Eriksen T. H.. Globalization. The Key Concepts Bloomsbury
4 2003 Friedman, J. Globalization, the State, and Violence AltaMira Press
5. 1994 Friedman, Jonathan: Cultural Identity and Global Process Sage
6. 2002 Inda, Jonathan Xavier & Renato Rosaldo (eds.): The Anthropology of Globalization Blackwell
Papildoma literatūra
1. 2012 Heiman, R., C. Freeman & M. Liechty (eds.) The Global Middle Classes: Theorizing through Ethnography Santa Fe: SAR Press
2. 1996 Cohen, C.B., R. Wilk & B. Stoeltje (eds.) Beauty Queens on the Global Stage: Gender, Contests, and Power. New York: Routledge
3. 2010 Ritzer, G. Globalization .A Basic Text. Wiley-Blackwell