Anglų kalba C1: gamtos mokslams

  • Dalyko kodas: ANK 0609
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: English C1: for Sciences
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Daiva Pundziuvienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas gamtos mokslų studentams, siekiantiems įgyti anglų kalbos kompetenciją įgudusiųjų lygmenyje su gamtos mokslu susijusiose situacijose – ruošiant mokslo darbą, dalyvaujant įvairiose mokslinėse konferencijose, rengiant pristatymą konferencijai ir kt. Kurso metu plėtojami gebėjimai rašyti mokslo darbą. Dalyko tikslas – pagerinti gamtos mokslų studentų komunikacinę kalbos kompetenciją, reikalingą bendravimui profesinėje srityje (pvz. dirbant laboratorijoje, apibūdinant eksperimentus, užmezgant naudingus kontaktus). Taikoma mišri studijų forma: paskaitos, seminarai, darbas grupėse, diskusijos, situacijų analizė, darbas SANAKO multimedija laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course is designed for students in science who intend to develop English proficiency in various situations related to science: writing up a research, participating at various conferences, preparing a presentation at a conference, etc. This course also develops scientific writing skills. This course aims at improving the students’ in science language competence necessary for communication in profession-related fields (e.g. working in the lab, describing experiments, making useful contacts). Different forms of studies include: lectures, seminars, self-study tasks and work in the SANAKO lab and in the virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises), independent work applying theory in practice.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B2 lygmens anglų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti C1 lygmenį atitinkančias gramatines ir lingvistines struktūras, gamtos mokslų kalbos aktyvųjį žodyną.
Skaityti ir suprasti, analizuoti tekstus gamtos mokslų tematika, pasirengti viešajam dialogui (mokslinei diskusijai).
Diskutuoti profesine tematika taikant komunikacines strategijas, reaguoti į argumentus, pateikti logiškai susijusius klausimus ir argumentuotus atsakymus, užtikrinant produktyvią diskusiją.
Interpretuoti įvairaus pobūdžio susistemintų duomenų pateiktis - grafikus, lenteles, apibrėžti profesinės srities terminus, analizuoti analogijas, rengti ilgo teksto santraukas.
Parengti pranešimus studijuojamos srities tematika, dalyvauti improvizuotos kalbos pristatymuose.
Analizuoti ir argumentuoti pasirinktos tematikos atlikto tyrimo rezultatus bei daryti išvadas.

Dalyko turinys

Karjeros planavimas gamtos mokslų srityje.
Reziumė ir gyvenimo aprašymo rašymas.
Pasiruošimas interviu.
Bendravimas su mokslinėmis bendruomenėmis.
Dalyvavimas susitikime.
Eksperimentavimas.
Duomenų kaupimas, pasiruošimas eksperimentui, prognozės, hipotezės kėlimas.
Eksperimento procesų, rezultatų bei problemų apibūdinimas.
Gamtos mokslų srities mokslo darbo rašymas.
Būsenų ir procesų apibūdinimas.
Duomenų aprašymas: skaičiai ir skaitinės reikšmės.
Duomenų analizavimas ir apibendrinimas.
Vaizdinių duomenų apibūdinimas.
Rezultatų susisteminimas ir parsirengimas diskusijai.
Mokslo darbo įžangos bei santraukos rašymas.
Pranešimo pristatymas konferencijos metu.
Kontaktų užmezgimas konferencijos metu.
Gamtos mokslų terminų ir žinių bankai.
Specialiųjų terminų žodyno sudarymas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - darbai raštu, 20% - darbai žodžiu, 10% - aktyvus dalyvavimas klasės diskusijose ir virtualiuose forumuose).

Literatūra

1. 2011 Armer, T. Cambridge English for cientists. Students’ Book. Cambridge University Press
2. 2009 Kelly, K. Science.Macmillan Vocabulary Practice Series. Macmillian
3. Mokomoji medžiaga MOODLE aplinkoje.
Papildoma literatūra
http://www.learner.org
http://phet.colorado.edu