Lietuvos geografija ir lankytinos vietos

  • Dalyko kodas: MEP 5003
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: LITHUANIAN GEOGRAPHY AND PLACES FOR VISITING
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Nerijus Jurkonis, dr. Ingrida Veliutė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas yra skirtas supažindinti studentus su Lietuvos geografijos ypatumais, aptarti Lietuvos  kraštovaizdžio gamtos ir kultūrosįvairovę,pabrėžiantregioninius skirtumus bei formavimosi raidą. Taip pat panagrinėti Lietuvos teisinę gamtos paveldo objektų ir saugomų teritorijų formavimo bazės struktūrą. Bus teoriškai ir prakštiškai mokomi tinkamai parinkti rekreacinės infrastruktūros elementus ir parengti pažintines trasas, naudojant naujųjų technologijų priemones.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to introduce students to the Lithuanian geography, to discuss the diversity of natural and cultural Lithuanian landscape by highlighting regional differences in the formation and evolution. Also to examine the legal Lithuanian database structures of natural heritage sites and protected areas. Students will be able to select recreational infrastructure elements, theoretical and practical develop cognitive routes by using new technologies tools.

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibūdinti Lietuvos teritorijos gamtinio pamato geografinius ypatumus, Lietuvos kraštovaizdžio įvairovę.
2. Atpažinti ir apibūdinti žymiausius Lietuvos gamtos paveldo objektus ir teritorijas.
3. Atrinkti rekreaciniu - turistiniu požiūriu atraktyvius gamtinius objektus.
4. Suplanuoti linijinius rekreacinės infrastruktūros elementus (pažintines – mokomosias trasas)
5. Parengti informaciją apie lankytinus gamtinio paveldo objektus ir teritorijas.

Dalyko turinys

Bendri Lietuvos teritorijos geografiniai bruožai. Teritorijos administracinis ir regioninis skirstymas. Trumpa teritorijos geografinio pažinimo apžvalga. Bendra žemės gelmių, paviršiaus reljefo ir jo raidos charakteristika. Atskirų orografinių vienetų apžvalga. Atskirų klimato elementų apžvalga. Bendra paviršinių vandenų hidrografinė charakteristika. Dirvodarinės uolienos ir dirvožemių tipai. Lietuvos augalija ir gyvūnija. Lietuvos kraštovaizdis. Lietuvos paviršiaus formavimasis ir žemėvaizdžių tipai. Lietuvos kraštovaizdžio raida ir jos atspindys dabartiniame kraštovaizdyje. Lankytinų vietų potencialo apžvalga. Gamtos vertybių apsaugos raida. Saugomų objektų kategorijos ir saugomų teritorijų sistema. Saugomų teritorijų paskirtis, steigimo tikslai, apsaugos pobūdis ir vertės požymiai. Lietuvos raudonoji knyga. Saugomos augalų, gyvūnų rūšys, bendrijos ir jų vertės požymiai. Europinės svarbos buveinės Lietuvoje. Gamtos paveldo objektai ir jų vertės požymiai. Lankytinų objektų atrinkimo principai ir požymiai. Rekreacinės infrastruktūros elementų klasifikacija. Lankytinų objektų vietų trasų sudarymo principai. Naujųjų technologijų reikšmė gamtos vertybių pažinimo praktikoje.

Dalyko studijos valandomis

Kontaktinis darbas:
Paskaitos – 30 val.
Seminarai – 15 val.
Komandinis darbas pasitelkus el. komunikavimo priemones – 15 val.
Savarankiškas studento darbas:
Individualus darbas raštu: 30 val.
Savarankiškas studento darbas (tame tarpe – pasirengimas kolokviumui ir egzaminui) – 70 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%
Namų darbas – 20%
Egzaminas – 50 %

Literatūra

1.1958    Basalykas A. Lietuvos paviršiaus reljefas. Lietuvos TSR fizinė geografija. T.1 Mintis
2.1977    Basalykas A. Lietuvos TSR kraštovaizdis. Mintis
3.2006    Baškytė R., Kavaliauskas P. ir kt. Lietuvos saugomos teritorijos. Lututė
4.1995    Isokas G. Lietuvos gamtos paminklai. Mintis
5.2004    Lietuvos gamta: saugomos teritorijos. Lututė
6.1994    Lietuvos geologija.     Mokslo ir enciklopedijų
7.2011    Ramanauskas, E. Lietuvos kultūrinio kraštovaizdžio formavimo raida ir jo erdvinio optimizavimo prielaidos (1918-2008), daktaro disertacija. VDU
Papildoma literatūra
8.1992    Lietuvos raudonoji knyga. Lututė
9.2011    Kavaliauskas, P. Kraštovaizdžio samprata ir planavimas. VU
10.Valstybinėsaugomųteritorijųtarnyba
11.2010    Gudžinskas Z., Paltanavičius, S. 101 gamtos stebuklas. Alma litera
12.2010    Prakapienė, D.; Prakapas, R. Ekskursijųrengimasirvedimas. Didakta
13.2005    Jakučiūnaitė-Kubertavičienė, R. Kelionių sudarymas. Agora
14.2011    Staniūnas, E. Rekreacijos kompleksai gamtinėje aplinkoje. Technika
15.2012    Stauskas, V. Architektūra, aplinka, atostogos. VDU