Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

Studijų programos tikslas - parengti universitetinį išsilavinimą įgijusį, atsakingą, kompetentingą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogą, turintį plačią teorinę ugdymo vaikystėje sampratą, kūrybiškai interpretuojantį kultūros tradicijas, gebantį organizuoti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą(si) globalizacijos, socialinės įvairovės ir naujų technologijų kontekste, kurti ir diegti vaikų ugdymo(si) inovacijas, plėtoti partnerystę su šeima, profesinėmis ir kitomis bendruomenėmis.

  • Fakultetas: Švietimo akademija
  • Valstybinis kodas: 6121MX064
  • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
  • Studijų kryptis: Pedagogika
  • Studijų trukmė: NL (4); I (6)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota (Akreditavimo įsakymas)