Socialinė antropologija

STUDIJŲ REZULTATAI

Baigę Socialinės antropologijos magistrantūros programą absolventai gebės (žinos ir mokės):
  • - taikyti antropologijos koncepcijas, teorinius požiūrius bei analitines perspektyvas tyrinėjant žmonijos socio-kultūrinę įvairovę, jos skirtumus ir panašumus; - taikyti nusistovėjusią antropologinių tyrimų metodologiją ir metodus (dalyvaujantį stebėjimą, kritinę teksto analizę, vizualinę dokumentaciją, kt.);
  - kritiškai taikyti antropologines žinias tyrinėjant konkrečius socialinės sąveikos atvejus, ypač valstybės ir transnacionalizmo kontekste, o taip pat tarpkultūrinio supratimo problemas;
  • - demonstruoti etnografiniais lauko tyrimais įgytą supratimą apie kultūrines ir socialines grupes bei išsakyti jų interesus ir požiūrius vietinėse, nacionalinėse bei tarptautinėse organizacijose ar institucijose;
  - identifikuoti problemines situacijas kylančias dėl įvairių globalių, transnacionalinių ir lokalių procesų susidūrimo su etninių, rasinių ar religinių tapatybių raiška ir politika;
  • - įvaldyti tarpkultūrinį supratimą ir sugebėjimą stebėti, analizuoti ir viešai siūlyti sprendimus švelninančius socialinius ir kultūrinius susidūrimus bei konfliktus;
  - sukurti tyrimo projektą, parašyti pasiūlymą tyrimui finansuoti, atlikti savarankišką lauko tyrimą, analizuoti ir interpretuoti lauko tyrimo duomenis;
  • - kritiškai įvertinti ir palyginti koncepcijas, idėjas bei tyrimų duomenis iš atskirų disciplinų bei tarpdisciplininių kontekstų, o taip pat analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti tyrimų duomenis bei suformuluoti kritiškai įvertintais tyrimų duomenimis grįstus argumentus;
  - atlikti studijų dalykų užduotis kūrybiškai, pademonstruojant savarankiškumą, racionaliai pasvertą iniciatyvą bei nepriklausomą požiūrį į tyrimų duomenis;
  • - taikyti viešo kalbėjimo įgūdžius: gebės pristatyti koncepcijas, idėjas ir duomenis bei (kur įmanoma) panaudoti audiovizualinę medžiagą, o taip pat kreiptis į skirtingas auditorijas suprantamai ir argumentuotai.
 

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Socialinės antropologijos magistro kvalifikacija suteikia galimybę studijuoti antropologijos bei sociologijos krypties doktorantūros programose bei dirbti:
  • - projektų rengėju ir vadybininku;
  - viešosios politikos tyrėju;
  • - kultūrinių išteklių vadybininku;
  - tarpkultūrinių įstaigų ir agentūrų konsultantu;
  • - žmogiškųjų išteklių vadybos patarėju;
  - migracijos, prieglobsčio ir pabėgėlių reikalų bei etninių ir kt. mažumų grupių analitiku;
  • - tarptautinių organizacijų (kultūros, švietimo, žmogaus teisių, visuomenės sveikatos, laisvės atėmimo, gynybos ir kovos su terorizmu ir t.t.), nevyriausybinių organizacijų ir fondų konsultantu;
  - tyrinėtoju socialinių tyrimų centruose, viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų centruose, žiniasklaidos institucijose.

BAIGIAMASIS DARBAS

Studijos baigiamos parengus ir sėkmingai apgynus magistrinį darbą.