Priėmimas į vientisąsias teisės studijas

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Vientisosios teisės studijos – nepertraukiamos studijos apimančios pirmąją (bakalauro) ir antrąją (magistrantūros) pakopas, kurias baigus yra suteikiamas Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis ir teisininko profesinė kvalifikacija. Studijų trukmė – 5 metai (10 semestrų). Pagal finansavimo pobūdį studijos yra valstybės finansuojamos ir mokamos.

Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą, priimami bendrojo priėmimo metu.

Daugiau informacijos įgijusiems vidurinį išsilavinimą apie priėmimą teikia

Studijų marketingo tarnyba

Įgijusiems universitetinį ar profesinį bakalauro laipsnį

Stojantiesiems, turintiems universitetinį ar profesinį ne teisės krypties bakalauro laipsnį, VDU Teisės fakultetas siūlo podiplomines tęstines teisės vientisąsias ir podiplomines tęstines teisės papildomąsias studijas.

Podiplominės tęstinės vientisosios teisės studijos

Tai nuosekliosios mokamos studijos, apimančios pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistro) pakopas. Sužinok daugiau apie podiplomines studijas ir jų tvarką.

Podiplominės tęstinės teisės papildomosios studijos

Tai nenuosekliosios mokamos studijos skirtos profesinį bakalaurą turintiems asmenims. Šios studijos apima pirmosios (bakalauro) pakopos studijų dalykus, kurių nėra studijavę ketinantieji stoti į teisės vientisųjų studijų programą. Turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį gali būti priimti į antrąjį vientisųjų teisės studijų programos kursą (sudarant papildomų studijų programą). Turintys universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį gali būti priimti į trečiąjį vientisųjų teisės studijų programos kursą. Sužinok daugiau apie papildomąsias studijas ir jų tvarką.

Studijų kaina

Tiek podiplominės tęstinės vientisosios teisės studijos, tiek papildomosios studijos yra mokamos. Semestro studijų kaina – 2016 Lt. Be to, 10 procentų geriausiai besimokančiųjų gali būti atleidžiami nuo mokesčio už studijas atsižvelgiant į egzaminų sesijos rezultatus.

Stojimo sąlygos

Stojimas į šias studijas yra organizuojamas Teisės fakulteto. Konkursinis balą (K) sudaro bakalauro diplomo priedėlio visų egzaminų pažymių aritmetinis vidurkis (A) bei bakalauro baigiamojo darbo pažymys (C) pagal formulę K=0,8A+0,2C. Stojantieji, turintys ne VDU aukštojo mokslo diplomą, privalo laikyti diagnostinį anglų kalbos testą. 

Išsamesnę informaciją apie priėmimą į vientisąsias teisės studijas asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Teisės fakultetas