Stipendijos

Vytauto Didžiojo universitetas disponuoja iš skatinamųjų stipendijų fondo (LR valstybės biudžeto skiriamų lėšų) ir kitų lėšų, skirtų studentų paramai, sudarytu VDU stipendijų fondu, iš kurio, suderinus su VDU Studentų atstovybe, mokamos visų rūšių stipendijos. Visų studijų formų ir pakopų studentų stipendijų dydį, lėšų skirstymą, skyrimo ir mokėjimo tvarką reglamentuoja Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašas.

Skatinamosios stipendijos

Skatinamosios stipendijos skiriamos geriausiems pirmosios, antrosios pakopų bei vientisųjų ir profesinių studijų formos studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose.

Pirmo kurso pirmo semestro nuolatinių studijų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams, kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 9,5 (devyni su puse), skiriamos 2 (dviejų) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintų bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio Skatinamosios stipendijos.

Skatinamosios stipendijos, kurios yra 3,5 pradedamos mokėti nuo antrojo studijų semestro ir skiriamos:

 • pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10,000 (dešimt) balų
 • antrosios pakopos ir profesinių studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10,000 (dešimt) balų ir kurie aktyviai dalyvauja mokslinėje bei (ar) meninėje veikloje, susijusioje su studijuojama studijų programa. Studentai, norėdami gauti šią stipendiją, per 10 darbo dienų nuo einamojo semestro pradžios turi pateikti prašymą akademinio padalinio, kuriame mokosi, dekanui kartu su užpildyta, universiteto rektoriaus įsakymu patvirtinta, atspausdintų ar priimtų spaudai publikacijų bei informacijos apie studento mokslinę ar meninę veiklą, sąrašo forma, kurioje pateikia paskutinių dvejų kalendorinių metų informaciją.

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams 2 BSI dydžio skatinamosios stipendijos skiriamos šia tvarka:

 • pirmo studijų semestro studentams, kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 9,5 (devyni su puse) balo;
 • antro–penkto studijų semestro studentams skatinamosios stipendijos yra skiriamos visų studijų programų, esančių konkrečiame Universiteto akademiniame padalinyje bei kurse, studentams bendrai ir skiriamos ne mažiau kaip 20 % studentų, įskaitant studentus, kuriems skatinamoji stipendija buvo paskirta vadovaujantis šio Aprašo 10 punktu, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra ne mažesnis kaip 8,000 (aštuoni) balai;
 • šešto–dešimto studijų semestro studentams skatinamosios stipendijos paskirstomos proporcingai pagal studijų programas, jos skiriamos ne mažiau kaip 20 % studentų, įskaitant studentus, kuriems skatinamoji stipendija buvo paskirta vadovaujantis šio Aprašo 10 punktu, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra ne mažesnis kaip 8,000 (aštuoni) balai

Antrosios pakopos ir profesinių studijų studentams 2 BSI dydžio skatinamosios stipendijos pradedamos mokėti nuo antrojo studijų semestro, paskirstant jas proporcingai pagal studijų programas ir skiriant ne mažiau kaip 20 % studentų, įskaitant studentus, kuriems skatinamoji stipendija buvo paskirta vadovaujantis šio Aprašo 10 punktu, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra ne mažesnis kaip 9,000 (devyni) balai.

Skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus ir mokamos vieną kartą per mėnesį:

 • rudens semestre – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d.
 • pavasario semestre – nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d.

Studentams, išvykstantiems studijuoti į užsienio universitetus pagal studijų mainų programas, skatinamoji stipendija skiriama pirmam studijų semestrui konkurso tvarka pagal paskutinės sesijos Universitete studijų rezultatų vidurkį.

Studentams, grįžusiems iš studijų pagal studijų mainų programą, skatinamoji stipendija skiriama konkurso tvarka pagal užsienio universitete pasiektus paskutinio semestro studijų rezultatus ir mokama nuo šių rezultatų įskaitymo datos Universitete šia tvarka:

 • nuo einamojo mėnesio pirmos dienos, jei studento užsienio universitete pasiekti paskutinio semestro studijų rezultatai Universitete įskaitomi iki einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) dienos;
 • nuo kito kalendorinio mėnesio pirmos dienos, jei studento užsienio universitete pasiekti paskutinio semestro studijų rezultatai Universitete įskaitomi po einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) dienos.

Užsienio lietuvių stipendijos

Universitetas, vadovaudamasis VDU užsienio lietuvių stipendijų skyrimo tvarkos aprašu, skiria stipendijas išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne aukštesnėje kaip aštuntoje klasėje ir nuo 2013 m. buvo priimti studijuoti į Universiteto pirmąją studijų pakopą arba vientisąsias studijas.

Doktorantų stipendijos

Skiriamos trečiosios studijų pakopos studentams ir mokamos, vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu, į nuolatines Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas priimtiems doktorantams arba, vadovaujantis universiteto Doktorantų stipendijų skyrimo tvarkos aprašu – į universiteto lėšomis finansuojamas studijų vietas priimtiems doktorantams.

Vienkartinės stipendijos

Vadovaujantis Vytauto Didžiojo mokestinių lengvatų teikimo ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašu, visų studijų formų ir pakopų studentams, neatsižvelgiant į studijų apmokėjimo formą, gali būti skiriamos šių rūšių vienkartinės stipendijos:

Universiteto vardo garbės stipendija

Skiriama VDU studentams, ypač pasižymėjusiems mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sporto ir (ar) visuomeninėje veikloje reprezentuojant universitetą. Universiteto vardo garbės stipendijos skyrimo tvarkos aprašas.

Universiteto vienkartinė socialinė stipendija

Stipendija yra iki 4 BSI dydžio, mokama ne daugiau kaip du kartus per semestrą ir gali būti skiriama studentui pateikus laisvos formos prašymą ir pridėjus atitinkamus, prašymą grindžiančius dokumentus:

 • netekus vieno iš tėvų (pridedama mirties liudijimo kopija ir studento gimimo liudijimas). Skiriama vienerių metų laikotarpyje po mirties
 • pasikeitus socialinei šeimos padėčiai (pridedami atitinkami dokumentai, pavyzdžiui: šeimos sudėties pažyma bei pažymos iš SODROS apie šeimos narių gaunamas pajamas; pažyma iš darbo biržos apie bedarbio statusą; pažyma iš socialinės paramos skyriaus apie gaunamą socialinę pašalpą; kiti aktualūs dokumentai)
 • įvykus kitokiai nelaimei (pridedami atitinkami dokumentai, pavyzdžiui, pažyma iš policijos)

Universiteto vienkartinė skatinamoji stipendija

Vienkartinė skatinamoji stipendija gali būti skiriama studentams už aktyvų dalyvavimą mokslinėje, meninėje, sportinėje ir (ar) studentiškoje visuomeninėje veikloje. Stipendija yra iki 5 BSI dydžio ir mokama ne daugiau kaip du kartus per semestrą Universiteto padalinio teikimu.

Universiteto rektoriaus stipendija

Gali būti skiriama kitais, VDU stipendijų skyrimo tvarkos apraše nenumatytais atvejais. Stipendijos dydis ir mokėjimo dažnumas nustatomas jį suderinus su universiteto Studentų atstovybe.

Tikslinės stipendijos

Tikslinės stipendijos universiteto studentams skiriamos pagal ES struktūrinių ir kitų fondų finansuojamų programų dokumentų reglamentuotą tvarką. Daugiau informacijos apie tikslinių stipendijų skyrimą teiraukitės fakultetų dekanatuose.

Kita parama

Kita Vytauto Didžiojo universiteto studentams teikiama parama yra reglamentuojama Vytauto Didžiojo mokestinių lengvatų teikimo ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašo.
Sužinok daugiau.

Universiteto mecenatų įsteigti stipendijų fondai


Iš privačių ar juridinių asmenų gaunamos universiteto studentų paramai skirtos lėšos yra mokamos pagal universiteto su kitomis šalimis sudarytus susitarimus arba, jeigu šiuose susitarimuose mokėjimo tvarka nėra numatyta, ji nustatoma suderinus su universiteto Studentų atstovybe.

Daugiau informacijos

Studentų reikalų departamentas

Fakultetų dekanatai

Dekanatų kontaktus rasi www.vdu.lt/fakultetai