Mokestinės lengvatos

Kiekvienais finansiniais metais Vytauto Didžiojo universitetas, realizuodamas socialiai atsakingo universiteto misiją, metinio biudžeto plane, numato tikslinių lėšų dalį, taip pat skiria kitas savo turimas ar iš kitų finansinių šaltinių gaunamas lėšas, kuriomis pasinaudojant teikia šias mokestines lengvatas studentams:

  • Mokesčio už studijas lengvatą, kuri gali būti skiriamaUniversiteto studentams, kurių sudėtinga socialinė padėtis ir paskutinės sesijos išklausytų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkis (pirmo kurso studentams – stojamasis konkursinis balas) yra ne mažesnis kaip 8 (aštuoni) balai;
  • Apgyvendinimo mokesčio lengvatą,kurigali būti suteikiama atsižvelgiant į studento socialinę padėtį ir gyvenamąją vietą bendrabutyje.

Konkursas mokestinėms lengvatos gauti yra skelbiamas viešai oficialiame VDU interneto portalekiekvieno studijų semestro pradžioje einamajam studijų semestrui.Studentai, pretenduojantys gauti mokestines lengvatas konkurso būdu, turi pateikti Studentų reikalų tarnybosnustatytos formos prašymą (anketą), dokumentus apie socialinę studento situaciją bei kitus dokumentus, turinčius įtaką mokestinei lengvatai gauti.

Mokestinės lengvatos konkurso būdu yra skiriamos prioriteto tvarka:

  • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
  • neįgaliems studentams, atsižvelgiant į esamą darbingumo lygį;
  • studentams iš šeimų, kurios augina 4 ir daugiau vaikų, jei jie yra mažamečiai; mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar, būdami vyresni kaip 18 metų, mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje;
  • studentams atsižvelgiant į šeimos pajamas, tenkančias vienam asmeniui.

Studentams mokestinės lengvatos gali būti skiriamos ir ne konkurso būdu,jų skyrimą suderintus su Studentų atstovybės prezidentu ir Studentų reikalų tarnybos direktoriumi, šiais atvejais:

  •  už pasiekimus mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sportinėje veikloje ir (ar) aktyvų dalyvavimą visuomeninėje Universiteto veikloje. Šių lengvatų skyrimo pagrindas yra motyvuotas studento (tarpininkaujant atitinkamo padalinio vadovui), Universiteto padalinio vadovo arba SA prezidento prašymas.
  • studento prašymu, tarpininkaujant atitinkamo padalinio vadovui, iš Universiteto padalinio disponuojamų lėšų.
  • studentams, neturintiems akademinių skolų, kurių pagrindinė darbovietė yra Universitetas, atsižvelgiant į motyvuotą darbuotojo prašymą, tarpininkaujant atitinkamo padalinio vadovui.
  • studentams atvykstantiems pagal tarptautines programas ir projektus bei dvišalius tarpinstitucinius susitarimus.

Vytauto Didžiojo universiteto teikiamos mokestinės lengvatos studentams skiriamos vadovaujantis Vytauto Didžiojo mokestinių lengvatų teikimo ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašuir gali sudaryti iki 100 proc. mokesčio mokėjimo.

PASTABA:

Universitetas studentams vienu metu gali skirti kelias mokestines lengvatas, tačiau jos gali būti suteiktos atsižvelgiant į visą jiems skirtą Universiteto paramą, mokamas stipendijas, suteiktas lengvatas ir (ar) Universitetui mokamų mokesčių dydį, taip pat universitetas, skirdamas mokestines lengvatas, gali atsižvelgti į studentams iš valstybės biudžeto lėšų (per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinį studijų fondą ir t. t.), vadovaujantis Lietuvos Respublikos institucijų nustatyta tvarka, ar iš privačių juridinių ar fizinių asmenų studentams suteikiamą paramą, skiriamas stipendijas, suteiktas mokestines lengvatas ir (ar) Universitetui mokamų mokesčių dydį.