Finansinė parama

Parsisiųsk tekstą PDF formatu

Kiekvieną studijų semestrą tiek universitetas, tiek Lietuvos Respublikos valstybinės institucijos teikia įvairią finansinę paramą, taiko mokestines lengvatas studijuojantiems neįgaliems asmenims.

Universiteto teikiama finansinė parama

Kiekvieno studijų semestro pradžioje universitetas teikia finansinę paramą studijų ir bendrabučio apgyvendinimo mokesčio lengvatoms. Dėl jos neįgalusis turi kreiptis į Studentų reikalų tarnybą.

Mokesčio už studijas lengvata gali būti skiriama neįgaliems studentams, atsižvelgiant į jų akademinius įvertinimus ir esamą darbingumo lygį. Neįgalusis norėdamas pretenduoti į studijų mokesčio lengvatą turi, pateikti šiuos dokumentus:

 • Motyvuotą prašymą, vizuotą atitinkamo akademinio padalinio vadovo, kuris yra pateikiamas kiekvieno semestro pradžioje, per Studentų reikalų tarnybos ir Studentų atstovybės nustatytą terminą
 • Neįgalumo pažymėjimo kopiją

Apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvata skiriama atsižvelgiant į mokesčio dydį prioriteto tvarka neįgaliems studentams. Neįgalusis norėdamas pretenduoti į bendrabučio apgyvendinimo mokesčio lengvatą turi, pateikti šiuos dokumentus:

 • Motyvuotą prašymą, kuris pateikiamas kiekvieno semestro pradžioje per Studentų reikalų tarnybos ir Studentų atstovybės nustatytą terminą; šeimos sudėties pažymą
 • Dokumentus apie šeimos narių gaunamas pajamas
 • Neįgalumo pažymėjimo kopiją
 • Kitus dokumentus, turinčius įtakos apgyvendinimo mokesčio lengvatai gauti

Valstybės teikiama finansinė parama

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Vadovaujantis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 (Žin., 2006, Nr. 93-3655), finansinę pagalbą iš Neįgalijų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir dabo ministerijos gauti gali studentai, kurie:

•    turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
•    studijuoja aukštojoje mokykloje pirmą kartą pagal pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą, pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą, pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą, trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
•    neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Studentas, atitinkantis šias sąlygas ir siekiantis gauti tikslinę išmoką, arba jo įgaliotas asmuo universiteto Studentų reikalų tarnybai turi pateikti:
•    tinkamai užpildytą ir pasirašytą prašymą dėl finansinės pagalbos teikimo;
•    galiojančio neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

Prašymai tikslinėms išmokoms gauti pildomi du kartus per metus ir pateikiami Studentų reikalų tarnybai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kiekvieno studijų semestro pradžios.

Tikslinės išmokos teikiamos visą akademinių metų semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį) arba iki studijų pabaigos.

Valstybinis studijų fondas

Realizuojant projektą, skirtą įgyvendinti 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą” VP1-2.3-ŠMM-07-V priemonę „Specialiųjų poreikių turintiems studentams studijų prieinamumo užtikrinimas”, kuriam lėšas skyrė Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos nacionalinis biudžetas, projekto vykdytojas Valstybinis studijų fondas ir Vytauto Didžiojo universitetas, šio projekto partneris, vadovaujantis partnerystės sutartimi bei Vytauto Didžiojo universiteto neįgaliems studentams skiriamų tikslinių išmokų skyrimo tvarkos aprašu, neįgaliesiems studentams skiria 4 BSI (bazinė socialinė išmoka) dydžio tikslines išmokas.

Prašymai tikslinėms išmokoms gauti, pildomi du kartus per metus ir pateikiami Studentų reikalų tarnybai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kiekvieno studijų semestro pradžios.

Tikslinės išmokos teikiamos visą akademinių metų semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį) arba iki studijų pabaigos.

Tikslinė išmoka yra skiriama Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems šias sąlygas:

•    teisės aktų nustatyta tvarka turintiems nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
•    studijuojantiems pirmą kartą pagal: pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą; antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą; laipsnio nesuteikiančią studijų programą; trečios pakopos (doktorantūros) studijų programą;
•    neturintiems: akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą; nuobaudų, skirtų vadovaujantis VDU studijų reguliaminu.

Studentas, atitinkantis šias sąlygas, siekiantis gauti tikslinę išmoką, arba jo įgaliotas asmuo universiteto Studentų reikalų tarnybai turi pateikti:

•    Tinkamai užpildytą ir pasirašytą prašymą skirti tikslinę išmoką
•    Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją
•    Galiojančio neįgaliojo pažymėjimo kopiją

VDU studentų prašymai gauti tikslines išmokas 2012–2013 m. m. pavasario semestro metu priimami iki 2013 m. vasario 18 d. (įskaitytinai). Plačiau apie tai skaitykite VDU naujienoje “Priimami studentų su negalia prašymai išmokoms”.

Daugiau informacijos apie studijų sąlygas ir finansinę pagalbą neįgaliesiems teikia studentų reikalų tarnyba

 • Lygių galimybių ir socialinės įtrauktiems koordinatorius Martynas Jockus
 • S. Daukanto g. 27-206, 44244 Kaunas
 • Mob. tel. +370 687 44186 (darbo dienomis)
 • Faksas (8 37) 327 977
 • El. paštas info@srt.vdu.lt
 • Internetas Studentų reikalų tarnyba