Neįgaliesiems draugiškas universitetas

Negalia – ne kliūtis tapti VDU bendruomenės nariu. Tokiu moto nuo 1992 m. vadovaujasi Vytauto Didžiojo universitetas savo kasdieninėje veikloje. Atvirumas, dialogas, dėmesys kiekvienam ir tolerancija yra VDU puoselėjamos vertybės. Nuo pat universiteto įkūrimo, nuolat siekiama atsižvelgti į individualius poreikius, sudaryti vienodas sąlygas visiems studijuojantiems asmenims. VDU pirmoji iš Lietuvos aukštųjų mokyklų pradėjo rūpintis neįgalių asmenų integracijos į visuomenę per aukštąjį mokslą programa ir iki šiol garsėja kaip neįgaliesiems draugiškas universitetas, įgyvendindamas socialiai atsakingo universiteto politiką neįgaliųjų studentų atžvilgiu, kuri nekinta jau daugiau nei dvidešimt metų:

 • Taikomos stojimo į universitetą lengvatos;
 • Skiriama finansinė parama. Kiekvieną studijų semestrą universitetas teikia lengvatą studijų ir bendrabučio apgyvendinimo mokesčiui;
 • Nuolat kuriama ir rekonstruojama materialinė universiteto bazė pritaikant, adaptuojant ją fizinę negalią turintiems studentams;
 • Neįgalieji gyvena jų poreikiams pritaikytuose bendrabučio kambariuose, kuriuose turi galimybę gyventi ir juos lydintys asmenys;
 • Dauguma studijų programų yra lanksčios, gali būti pritaikytos prie neįgalaus asmens poreikių organizuojant studijų procesą, tokiu būdu vyksta nuotolinės studijos, taikomos įvairios studijų atsiskaitymo formos ir pan.;
 • Universitetas sudaro sąlygas studijuojantiesiems naudotis jiems skirtomis mokymo / ugdymo priemonėmis, įrenginiais ir tokiu būdu neįgalieji patys gali pasirūpinti studijoms reikalinga medžiaga.

Siekiant kokybinio ir kiekybinio pokyčio neįgaliųjų integracijos į visuomenę per universitetą procese VDU administracija periodiškai organizuoja universiteto administracijos susitikimus su VDU negalią turinčiais studentais. Tokie ir panašaus pobūdžio susitikimai, organizuojamos darbo grupės – tai siekis palaikyti dialogą su neįgaliaisiais kartu kuriant skirtingas negalias turintiems asmenims draugišką universitetą bei suteikti daugiau galimybių dalyvauti priimant aktualius sprendimus universitete.

Neįgalus studentas VDU visada bus išklausomas, suprantamas, pats galės dalyvauti ir prisidėti jam kuriamų, sudaromų palankių mokymosi, studijų ir gyvenimo sąlygų procese – tai ir yra vienas iš kertinių aspektų, kodėl Vytauto Didžiojo universitetas gali pelnytai didžiuotis neįgaliems draugiško universiteto statusu.

Siekiant plačiau pažinti negalią, o kartu surasti tinkamiausias bendrauti ir bendradarbiauti formas su negalią turinčiais asmenimis, kurios sudarytų sąlygas abipusiam supratimui, paremtam pagarbos vienas kitam jausmu, Universiteto bendruomenė vadovaujasi praktiniais patarimais negalios etiketo klausimais, su kuriais galite susipažinti leidinyje „Ką verta žinoti apie neįgaliųjų integraciją?“.

Neįgalieji universitete

2016–2017 mokslo metais VDU mokosi 144 judėjimo, regos, klausos negalias turinčių ar lėtinėmis ligomis sergančių studentų, iš kurių net 106 neįgaliesiems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumas.

Universiteto parama

 • Negalią turintiems studentams yra galimybė gauti mokestines lengvatas tiek studijų mokesčiui, tiek, bendrabučiuose gyvenantiems, apgyvendinimo mokesčiui.
 • Universitetas sukuria specialiesiems poreikiams pritaikytas gyvenimo sąlygas bendrabučiuose, suteikia galimybę gyventi bendrabučiuose su neįgalius studentus lydinčiais asmenimis.

Valstybės teikiama parama

2016 m. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyrė:

 •  47 302,40 Eur išmokoms specialiesiems poreikiams tenkinti negalią turintiems studentams (108);
 •  12 889,60 Eur išmokoms studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti negalią turintiems studentams (68).

Valstybinis studijų fondas vykdydamas Švietimo ir mokslo ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-07-V priemonę „Specialiųjų poreikių turintiems studentams studijų prieinamumo užtikrinimas“, 102 negalią turintiems studentams (2012 m. – 82, 2013 m. – 91, 2014 m. – 79, 2015 – 73) mokėjo tikslines išmokas (129 480,00 Eur) iš Europos socialinis fondo ir Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto lėšų.

Stojimo lengvatos, studijų organizavimas ir aplinka

VDU norintiems studijuoti neįgaliesiems taikomas atleidimas nuo registracijos mokesčio, lengvatos skaičiuojant konkursinį balą. Įstojusiems skiriamos lengvai pasiekiamos auditorijos, kadangi daugelis universiteto patalpų yra visiškai arba dalinai pritaikytos studentams, turintiems judėjimo negalią. Gyvenamoji vieta neįgaliems studentams bendrabučiuose yra skiriama ne konkurso tvarka, esant poreikiui kartu gali gyventi ir lydintysis asmuo. Sužinok daugiau.

Finansinė parama

Kiekvieną studijų semestrą tiek universitetas, tiek Lietuvos Respublikos valstybinės institucijos teikia įvairią finansinę paramą, taiko mokestines lengvatas studijuojantiems neįgaliems asmenims. VDU teikiama mokesčio už studijas lengvata gali būti skiriama neįgaliems studentams, atsižvelgiant į jų akademinius įvertinimus ir esamą darbingumo lygį.

Apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvata skiriama atsižvelgiant į mokesčio dydį prioriteto tvarka neįgaliems studentams. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skiria 4 BSI (bazinė socialinė išmoka) dydžio tikslines išmokas. Sužinok daugiau.

Daugiau apie studijų sąlygas ir finansinę pagalbą neįgaliesiems

Studentų reikalų departamentas

 • S. Daukanto g. 27-210, 44249 Kaunas
 • Tel.(8 37) 327 977
 • Faksas (8 37) 327 977
 • El. paštas srd@vdu.lt