Apgyvendinimas

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia studentus apsigyventi trijuose VDU bendrabučiuose, kuriuose studentams sukurtos patogios gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygos:

Visuose bendrabučiuose yra svečių kambariai, kuriuos studentai gali rezervuoti artimųjų viešnagėms.

Daugiau apie VDU bendrabučius

Studentų reikalų tarnyba

Bendrabučių valdytojai

 • Studentų bendrabučio Nr. 1 (Taikos pr. 119) valdytojas, budėtojas(8 37) 353 964
 • Studentų bendrabučio Nr. 2 (Vytauto pr. 71) valdytojas, budėtojas(8 37) 223 639
 • Studentų bendrabučio Nr. 3 (Taikos pr. 123) valdytojas, budėtojas(8 37) 352 457

VDU bendrabučių fotogalerija. Jono Petronio (j.petronis@vkt.vdu.lt) fotografijos

Gyvenamosios vietos bendrabutyje skyrimas

Gyvenamoji vieta bendrabutyje yra skiriama vadovaujantis VDU rektoriaus patvirtintu Universiteto gyvenamųjų vietų administravimo tvarkos aprašu:

 • konkurso tvarka, kurį organizuoja Studentų reikalų tarnyba;
 • ne konkurso tvarka, Studentų reikalų tarnybos sprendimu.

Gyvenamoji vieta Bendrabutyje nesuteikiama Kauno miesto gyventojams, o Kauno rajono gyventojams suteikiama tik išskirtiniais atvejais, atsižvelgiant į socialinės padėties sudėtingumą.

Bendrabučio kambaryje gali gyventi tik tos pačios lyties asmenys.

Studentas, kuriam  buvo suteikta gyvenamoji vieta, tačiau dėl asmeninių priežasčių jis neketina joje apsigyventi, apie tai turi nedelsiant informuoti Studentų reikalų tarnybą, nurodant Studentų reikalų tarnybos prašomus įvardyti asmens duomenis.

Laisvų gyvenamųjų vietų bendrabučiuose patikra

Studentų reikalų tarnyba skelbia informaciją apie laisvas gyvenamąsias vietas bendrabučiuose, kurios skiriamos studentams šia tvarka:

 • studentas turi elektroniniu būdu rezervuotis laisvą gyvenamąją vietą;
 • studentas per Studentų reikalų tarnybos nurodytą laikotarpį turi kreiptis į Studentų reikalų tarnybą dėl apgyvendinimo procedūros.

Studentų laikino apgyvendinimo VDU bendrabutyje sistema

Studentas, kuriam nebuvo skirta gyvenamoji vieta bendrabutyje konkurso būdu, laikinai, ne ilgesniam kaip 7 (septynių) kalendorinių dienų laikotarpiui, turi galimybę rezervuoti gyvenamąją vietą naudodamasis Universiteto elektronine Studentų, kurie negyvena VDU bendrabutyje, gyvenamosios vietos rezervavimo svečio teisėmis sistema, šia tvarka:

 • studentas turi atlikti gyvenamosios vietos rezervaciją ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki atvykimo dienos;
 • gyvenamoji vieta yra suteikiama tik tada, kai rezervaciją patvirtina Studentų reikalų tarnyba;
 • studentas per vieną dieną nuo apsigyvenimo bendrabutyje dienos atsakingam Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotojui turi pateikti dokumentą, patvirtinantį apgyvendinimo mokesčio už visą laikotarpį apmokėjimą.

Studentų apgyvendinimo ir iškeldinimo procedūra

Gyvenamojoje vietoje studentas turi teisę apsigyventi per 10 (dešimt) darbo dienų nuo gyvenamosios vietos paskyrimo dienos, jei apgyvendinimo sutartyje nenumatyta kitaip. Priešingu atveju studentas netenka teisės į jam paskirtą gyvenamąja vietą.

Gyventojus apgyvendina ir iškeldina atsakingas Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotojas.

Apsigyvenimo bendrabutyje metu asmuo:

 • Pasirašo apgyvendinimo bendrabutyje sutartį
 • Privalo susipažinti su Universiteto bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis ir įsipareigoti jų laikytis
 • įgyja gyvenamosios vietos kambario raktą ir individualaus naudojimo inventorių, kuris įrašomas į gyvenamosios vietos kambario pasą paminint esamus gedimus ir trūkumus. Pretenzijos dėl gyvenamosios vietos pase nenurodytų gedimų ir trūkumų po apgyvendinimo procedūros praėjus 24 val. nepriimamos.

Gyventojas, prieš išsikeldamas iš gyvenamosios vietos, apie tai privalo pranešti atsakingam Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotojui, sumokėti Universiteto vidaus tvarkoje priskirtus su apgyvendinimu susijusius mokesčius, atlaisvinti gyvenamąją vietą ir grąžinti išduotą inventorių.

Mokesčiai už apgyvendinimą

Visi su apgyvendinimu susijusių mokesčių mokėjimo sąlygos ir terminai yra reglamentuojami apgyvendinimo sutartyje, tačiau svarbu žinoti, jog:

 • Jei apgyvendinimo sutartis yra sudaryta ilgesniam kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui, gyventojas mokestį už einamąjį mėnesį turi sumokėti iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos.
 • Jei sutartis sudaryta trumpesniam nei 2 (dviejų) mėnesių (įskaitytinai) laikotarpiui, gyventojas paskirtą mokestį už visą apgyvendinimo sutartyje numatytą apgyvendinimo laikotarpį turi sumokėti per 1 (vieną) dieną nuo apsigyvenimo gyvenamojoje vietoje dienos ir pateikti atsakingam Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotojui dokumentą, patvirtinantį mokesčio apmokėjimą.

Mokestis už svečio apgyvendinimą yra paskaičiuojamas studentui ir pridedamas prie studento apgyvendinimo mokesčio.

Gyventojams, laiku nesumokėjusiems su apgyvendinimu susijusių mokesčių, skiriamos drausminančios priemonės.

Studentų svečių apgyvendinimas bendrabutyje

Studentas, sudaręs apgyvendinimo sutartį ilgesniam kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui, turi teisę prašyti apgyvendinti svečią tam skirtoje gyvenamojoje vietoje ne ilgesniam kaip 7 (septynių) kalendorinių dienų laikotarpiui šia tvarka:

Studento svečiai gali būti apgyvendinti tik studentų svečių apgyvendinimui skirtuose bendrabučių kambariuose.

Bendrabučių savivalda

Bendrabučio taryba

Kiekviename Universiteto bendrabutyje veikia gyventojų savivaldos organas Bendrabučio taryba, kuris, vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto bendrabučių savivaldos nuostatais, yra renkamas visuotinio gyventojų susirinkimo metu ir atstovauja visų to bendrabučio gyventojų interesams bei priima sprendimus bendrabučio savivaldos klausimais.

Bendrabučio taryba

 • atsako už Gyventojų vidaus tvarkos taisyklių, Apgyvendinimo sutarties ir kitų vidaus teisės aktų laikymosi priežiūrą bendrabutyje;
 • pasiskirsto bendrabučio aukštus ir (ar) kambarius, už kuriuos kiekvienas Bendrabučio tarybos narys yra atsakingas;
 • inicijuoja drausminančiųjų priemonių taikymą ir teikia svarstymui Studentų reikalų tarnybai;
 • turi teisę teikti pasiūlymus bendrabučio administracijai, Studentų reikalų tarnybai dėl patogesnių gyvenimo ir poilsio sąlygų gyventojams sudarymo ir kitais klausimais;
 • organizuoja veiklas, skirtas arba susietas su bendrabučio gyventojais;
 • turi teisę kviesti į Bendrabučio tarybos susirinkimus suinteresuotus asmenis;
 • turi teisę inicijuoti darbo grupių, kuriose gali dalyvauti ir kiti gyventojai, sukūrimą;
 • vykdo kitą su bendrabučio savivalda susijusią ir Universiteto vidaus teisės aktams neprieštaraujančią veiklą.