Studijų sąlygos ir aplinka

Mentorystės programa pirmakursiams

Vytauto Didžiojo universitetas skiria visiems pirmo kurso bakalauro ir vientisųjų studijų studentams universiteto studentus mentorius, kurie padeda pirmo kurso studentams greičiau integruotis universiteto aplinkoje.

Pirmakursių mentoriai – draugiški ir aktyvūs įvairių fakultetų studentai, jau turintys studentiškos patirties, gebantys įkvėpti ir padrąsinti į universitetą įstojusį studentą, padedantys susiorientuoti universitete ir už jo ribų bei tokiu būdu iš arčiau susipažinti universitetine aplinka bei akademiniu miestu.

Mentoriai yra pasirengę padėti ir atsakyti į apgyvendinimo, studijų programų dalykų ir taisyklių, universiteto suteikiamų  socialinių ir tarptautinių galimybių ir laisvalaikio praleidimo akademinėje aplinkoje bei Kauno mieste klausimais.

Daugiau informacijos apie mentorių programą rasite čia.

Bendrabučiai

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia studentus apsigyventi VDU bendrabučiuose, kuriuose studentams sukurtos patogios gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygos.

Daugiau informacijos apie bendrabučius ir apgyvendinimo sąlygas galite rasite čia.

Stipendijos ir kita parama

Vytauto Didžiojo universitete studijuodami studentai gali tikėtis įvairios paramos, kurią teikia tiek pats universitetas, tiek kitos valstybinės įstaigos, organizacijos ar privatūs asmenys. Šia parama universitetas skatina studentus mokytis, siekti akademinių aukštumų; aktyviai dalyvauti universiteto bendruomenės gyvenime; atstovauti universitetą bei garsinsi jo vardą tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, mokslo, meno, sporto ir (ar) visuomeninės veiklos srityse.

Daugiau informacijos apie stipendijas ir kitą finansinę paramą skirtą studentams galite rasite čia.

Pažymos ir pažymėjimai

Studento pažymėjimas – tai oficialus dokumentas, kuris įrodo studento statusą universitete. Šiuo metu galioja du studentų pažymėjimų tipai – Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) ir Tarptautinis studento pažymėjimas (ISIC).

Pažymos – oficialūs Vytauto Didžiojo universiteto dokumentai, kurie yra skirti jų reikalaujančioms konkrečioms įstaigoms ir (ar) institucijoms. Pažymose yra fiksuojama su studento statusu universitete susijusi informacija, kuri yra tvirtinama įgaliotų šiuos dokumentus pasirašyti administracijos darbuotojų parašais bei antspaudu.

Daugiau informacijos apie studentų pažymėjimus bei universiteto išduodamas pažymas galite rasite čia.

Neįgaliesiems draugiškas universitetas

Negalia – ne kliūtis tapti VDU bendruomenės nariu. Tokiu moto nuo 1992 m. vadovaujasi Vytauto Didžiojo universitetas savo kasdieninėje veikloje. Atvirumas, dialogas, dėmesys kiekvienam ir tolerancija yra VDU puoselėjamos vertybės. Nuo pat universiteto įkūrimo, nuolat siekiama atsižvelgti į individualius poreikius, sudaryti vienodas sąlygas visiems studijuojantiems asmenims.

Daugiau informacijos apie VDU, kaip neįgaliesiems draugišką galite rasite čia.

Praktika ir karjeros planavimas

Kiekvienam stojančiajam į universitetą aktualu žinoti, kokias ateities perspektyvas suteiks įgytas aukštojo mokslo diplomas, kaip sukauptas žinias ir praktinius įgūdžius įvertins būsimieji darbdaviai. Universitete studentai lavina mąstymą, dalyvauja akademiniame gyvenime, kūrybinėje veikloje, įgyja aktyvios praktinės veiklos įgūdžių.

Daugiau informacijos apie praktiką ir karjeros planavimą galite rasite čia

Meninė veikla

Vytauto Didžiojo universitetas sudaro sąlygas studentų meninei, kūrybinei raiškai realizuotis per Menų centro kuruojamas veiklas, apjungiančias vizualiųjų, atlikimo ir scenos meno krypčių iniciatyvas.

Daugiau informacijos apie Menų centrą ir jo kuruojamas menines veiklas galite rasite čia

Sportas ir sveikatingumas

Sporto centras organizuoja universiteto studentų sporto, fizinio aktyvumo ir sveikatinimo veiklas, rūpinasi žinių apie sportą ir sveikatingumą skleidimu, organizuoja sporto varžybas ir renginius, reprezentuoja universitetą sportiniais laimėjimais Lietuvoje ir užsienyje.

Daugiau informacijos apie Sporto centrą bei jo kuruojamas sporto ir sveikatingumo veiklas galite rasite čia

Studentų organizacijos

Kiekvienas naujas Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės narys gali prisijungti prie jį dominančia veikla užsiimančių bendraminčių rato, kuriame ne tik prasmingai leistų savo laisvalaikį, bet ir ugdytų save kaip asmenybę, plėstų akiratį.

Universiteto studentiškos organizacijos vienija skirtingus interesus bei poreikius turinčius aktyvius universiteto studentus, suteikia erdvę vaisingoms diskusijoms, idėjų bei nuomonių apsikeitimui, saviraiškai, tobulėjimui.

Daugiau informacijos apie studentų organizacijas galite rasite čia

Savanorystė

Savanorystė (savanoriška veikla) – tai savo noru pasirinkta veikla, už kurią negaunamas finansinis atlygis, tačiau ji yra naudinga visuomenei ir suteikia patirties, pripažinimo bei pilnavertiškumo jausmą ją atliekančiam.

Vytauto Didžiojo universitetas siūlo studentams galimybę savanoriauti universitete bei tokiu būdu įgyti naujas arba patobulinti turimas žinias ir kompetencijas dalyvaujant įvairiose VDU vykdomose veiklose, susirasti draugų, bendraminčių, galų gale, išbandyti bei pažinti save ir universitetą.

Daugiau informacijos apie savanorystę universitete galite rasite čia

Verslumas

Vytauto Didžiojo universitetas siekdamas būti versliu universitetu, kuriančiu akademinių ir verslo institucijų partnerysčių ekosistemą bei padedančią pritaikyti „Artes liberales“ principus praktikoje, siūlo visų studijų krypčių studentams galimybę ugdyti verslumo kompetencijas dalyvaujant VDU Verslo praktikų centro (VPC) iniciatyvose arba pasirinkti šio centro vykdomą „Verslumo akademijos“ gretutinę studijų programą.

Daugiau informacijos apie verslumą ir „Verslumo akademijos“ gretutinę studijų programą galite rasite čia

Academia Cum Laude

„Academia Cum Laude“ – unikali individualių studijų sistema, kuri leidžia studentams patiems pasirinkti, kaip studijuoti – plečiant arba gilinant savo žinias.

Daugiau informacijos apie „Academia Cum Laude“ individualią studijų sistemą galite rasite čia

Psichologinė pagalba

VDU Psichologijos klinika siūlo pagalbą studentams išgyvenantiems įvairius psichologinius sunkumus. Neatidėliokite kreiptis pagalbos, jei dėl vidinės būsenos ar susiklosčiusios gyvenimo situacijos sunku bendrauti ar mokytis, jei užplūsta slegiančios mintys, jei manote, kad nėra išeities.

Daugiau informacijos apie psichologinę pagalbą universitete galite rasite čia