Netekome VDU garbės profesoriaus Vytauto Černiaus

1460

Balandžio 10 d. Čikagoje (JAV) staiga mirė Vytauto Didžiojo universiteto garbės profesorius, Atkuriamojo Senato narys Vytautas Černius.

Vy­tau­tas  Čer­nius gi­mė 1926 m. Ma­žei­kiuo­se. Kai bū­si­ma­jam pro­fe­so­riui bu­vo 15 me­tų, šei­ma pasitraukė į Vo­kie­ti­ją, kur 1946 m. jis bai­gė Diep­holzo Un­roso pa­bė­gė­lių sto­vyk­los gim­na­zi­ją. 1948–1951 m. stu­di­ja­vo gam­tos moks­lus Miuns­te­rio uni­ver­si­te­te. 1951 m. emig­ra­vo į JAV, 1952–1953 m. stu­di­ja­vo ir bai­gė bakalauro studijas Bos­to­no uni­ver­si­te­te Ma­sa­ču­set­se. 1966 m. Či­ka­gos uni­ver­si­te­te įgijo filosofijos daktaro laips­nį (mo­kyk­li­nė psicho­lo­gi­ja). Dir­bo In­dia­nos vals­ty­bi­nia­me uni­ver­si­te­te; 1967 m. tapo Tem­ple’o uni­ver­si­te­to (Fi­la­del­fi­ja) do­cen­tu, vė­liau – profe­so­riu­mi.

Į Lietuvą profesorius grįžo prasidėjus Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimui. Prof. V. Černius buvo pirmojo VDU Senato dalyvis, o 1991 m. inicijavo Pedagogikos centro įkūrimą, ilgą laiką buvo šio centro vedėjas, nuolat rūpinosi Lietuvos mokytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimu ir edukologijos mokslo bei studijų vystymu universitete. Savo patirtimi jis dalijosi su dėstytojais, doktorantais, magistrantais, universitetui padovanojo savo asmeninę biblioteką. Para­šė daugiau kaip 50 publikacijų: straipsnių, mokomųjų leidinių an­glų, vo­kie­čių, lie­tu­vių kalbo­mis. Lietuvių kalba išleido tris knygas. Perkopęs į antrą gyvenimo pusę, prof. V. Černius skyrė daug savo jėgų ir laiko universitetui, dažnai čia lankėsi ir dirbo.

Širdyje visada buvo Žmonių Žmogus, dirbo dėl Lietuvos žmonių, jos mokytojų, būdamas puikus psichologas su visais rasdavo bendrą kalbą ir bendravimą visuomet vertino labiau nei teorijas. Viename savo straipsnyje profesorius rašė: „Gyvenimas ir žmogaus elgesys yra daug turtingesni ir sudėtingesni, negu bet kuri konceptuali sistema pajėgi aprašyti. Teorija tėra netobulas tikrovės atspindys, ir tas, kuris naudojasi teorija, turi ją taikyti taip, kad ji tiktų gyvenimui, o ne bandyti įsprausti teoriją į gyvenimo rėmus“.

2011 m. profesoriui Vytautui Černiui buvo skirta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityje. Paskutinis jo darbas – Lietuvos istorija (anglų kalba), kurią visai neseniai baigė rašyti.

Jo atminimas visuomet bus gyvas jį pažinojusių, kartu dirbusių kolegų, mokytojų, studentų širdyse.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.