Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal H2020 Marie Sklodowska Curie veiklą „Mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainai“. Paskelbtas naujas programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska Curie veiklos (MSCA) „Mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainai“ (angl. Research and Innovation Staff exchange (RISE)) kvietimas teikti paraiškas. Paraiškas galima teikti iki 2017 m. balandžio 15 d. 17 val. Briuselio laiku. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas tarptautinis programos FLAG-ERA II 2017 metų kvietimas teikti mokslo projektų paraiškas tyrimų srityse „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“. Paraiškas galima teikti nuo 2017 m. sausio 11 d. iki kovo 14 d. 17 val. (CET – Centrinės Europos laiku). Daugiau informacijos.
 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.

Kauno miesto savivaldybės kvietimai

Programoje „Iniciatyvos Kaunui“ galima teikti paraiškas 2017 metų veikloms pagal ššias sritis ir prioritetus:

 • Bendrosios gyventojų kultūros ugdymo sritys (paraiškos priimamos iki 2017 m. vasario 28 d.):
  1. Etnotradicijų tęstinumas ir daugiakultūrio dialogo stiprinimas;
  2. Profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumo visuomenei didinimas;
  3. Naujų kultūros paslaugų ir produktų sukūrimas, įtraukiant miesto bendruomenę;
  4. Kultūrinės įtraukties rengiantis paminėti Lietuvos valstybės šimtmetį (2018 m.) skatinimas. Daugiau informacijos.

Lietuvos kultūros tarybos (LKT) kvietimai

Iki 2017 m. kovo 14 d. priimamos paraiškos pagal priemones:

 • Architektūra ir dizainas
 • Vizualieji menai (dailė, fotografija, tardisciplininis menas)
 • Scenos menai
 • Literatūra
 • Muzika
 • Etninė kultūra ir tautodailė
 • Tarpsritiniai projektai
 • Mėgėjų menas
 • Kultūros edukacija
 • Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektai
 • Skaitmeninių kultūros objektų sklaida
 • „Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaida
 • Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje ir kt. Daugiau informacijos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia teikti finansines paraiškas finansavimui 2017 metams. Paraiškas gali teikti Lietuvos valstybinės mokslo ir studijų institucijos, vykdančios 7BP projektus, dėl kurių įgyvendinimo yra pasirašytos projektų dotacijos sutartys su Europos Komisija (ar nustatyta tvarka prie jų prisijungta). Galutinė paraiškų pateikimo data yra 2017 m. vasario 24 d. 15.00 val. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“. Kvietimu siekiama skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis. Paraiškos teikimo terminas – 2017 m. sausio 16 d. 09:00 val. – 2017 m. kovo 16 d. 16:00 val. Daugiau informacijos.
 • Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2). Projektu siekiama ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslo vadybininkų išš mokslo ir verslo sektorių gebėjimus integruotis į tarptautinius mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) projektus ir Europos tyrimų erdvę bei didinti mokslo ir verslo dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose, siekiant padidinti tarptautinių paraiškų skaičių. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. gegužė–2019 m. balandis. Daugiau informacijos.

Kiti kvietimai

 • Tarptautinis Matsumae fondas (Japonija) kviečia vykdyti tyrimus gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos srityse. Tarptautinis Matsumae fondas (Matsumae International Foundation, MIF) kviečia teikti paraiškas pagal MIF mokslinių tyrimų programą ir gavus finansavimą kartu su partneriais Japonijoje imtis inovatyvių tyrimų prioritetinėse gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos srityse. Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. Daugiau informacijos.
 • 2017 metais Lietuvos mokslininkės turės galimybę kandidatuoti L’Oréal Baltic stipendijai gauti pagal programą Mokslo moterims (For Women in Science), kuri parengta bendradarbiaujant su Lietuvos mokslų akademija ir Lietuvos nacionaline UNESCO komisija. Daugiau informacijos.
 • Priimamos paraiškos pagal „UEFA Research Grant Programme“ – skirtą futbolo tyrimams iš įvairių akademinių perspektyvų. Prie paraiškos reikia pridėti nacionalinės futbolo federacijos palaikymo raštą, dėl kurio reikėtų kreiptis į Lietuvos futbolo federacijos atstovą Vytautą Žirgutį (v.zirgutis@lff.lt). Paraiškos priimamos iki 2017 metų kovo 31 dienos. (Daugiau informacijos paspaudus nuorodą).
 • Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas „Erasmus+“ programos veikloms 2017 metams.

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2016 m. VDU konkursai

2015 m. įvykę VDU konkursai