Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • LMT organizuoja informacinį renginį būsimiems pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas gauti finansavimą mokslinėms išvykoms iš Lietuvos ir į Lietuvą. Renginyje bus pristatoma bendroji I kvietimo pagal poveikles informacija pareiškėjams, reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui, fiksuotieji įkainiai, paraiškos dėl projekto finansavimo pildymas.“ Informacinis renginys vyks Vilniuje, Gedimino pr. 3, rugsėjo 21 d. (pradžia 8.45 val.). Norinčius dalyvauti informaciniame renginyje maloniai prašome registruotis iki rugsėjo 20 d. 9 val.
 • Kvietimas teikti paraiškas pagal poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“. Paraiškų teikimo terminas – 2017 m. lapkričio 14 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas pagal poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“. Paraiškų teikimo terminas – 2017 m. lapkričio 14 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas pagal poveiklę „Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti“. Paraiškų teikimo terminas – 2017 m. lapkričio 14 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas pagal poveiklę „Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje“. Paraiškų teikimo terminas – 2017 m. lapkričio 14 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas tarptautinis paraiškų konkursas „Sintezė“ (angl. Synthesis) pagal Jungtinę Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programą BONUS. Paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2017 m. lapkričio 9 d. 17 val. CET (Centrinės Europos laiku). Pareiškėjai, planuojantys teikti paraiškas pagal šį kvietimą, jas turės užregistruoti iki 2017 m. spalio 9 d. 17 val. CET. Daugiau informacijos.
 • LINO LT kvietimą teikti paraiškas dar vienai vizitų grupei finansuoti. Naujasis kvietimas yra skirtas paremti Lietuvos tyrėjų išvykoms į renginius ir konsultacijas užsienyje. Paraiškos LINO LT konkursui priimamos nuolatos ir vertinamos ne rečiau kaip kas 45 dienas. Daugiau informacijos.
 • Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) paraiškas. Paraiškos priimamos iki 2017 m. spalio 13 d. 15.30 val. Daugiau informacijos.
 • „Daina“ – pirmasis bendras Lietuvos mokslo tarybos  ir Lenkijos Nacionalinio mokslo centro (lenk. Narodowe Centrum Nauki, toliau – NCN) kvietimas teikti paraiškas bendriems mokslo projektams, kuriuos įgyvendins jungtinės abiejų šalių mokslininkų grupės. Pretenduoti gauti finansavimą bendriems projektams galės visų mokslo sričių tyrėjai, tačiau bus remiami tik fundamentiniai tyrimai. Paraiškas bus galima teikti 2017 rugsėjo 15 – gruodžio 15 dienomis. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Lietuvos mokslo taryba skelbia III kvietimą teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugsėjo 29 d. 15 val. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

 • Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2). Projektu siekiama ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslo vadybininkų išš mokslo ir verslo sektorių gebėjimus integruotis į tarptautinius mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) projektus ir Europos tyrimų erdvę bei didinti mokslo ir verslo dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose, siekiant padidinti tarptautinių paraiškų skaičių. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. gegužė–2019 m. balandis. Daugiau informacijos.

Kiti kvietimai

 • Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą 2017 m. lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijai gauti. Dokumentai konkursui priimami iki 2017 m. lapkričio 1 d. el. paštu Ruta.Stanaitiene@smm.lt. Daugiau informacijos.
 • Europos humanitarinių mokslinių tyrimų tinklas HERA paskelbė kvietimą teikti paraiškas IV jungtinės mokslinių tyrimų programos „Viešoji erdvė“ (angl. Joint Research Programme Public Space) paraiškų konkursui. Paraiškos teikiamos iki 2017 m. spalio 24 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas tarptautinis Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ programos „Besikeičianti aplinka“ (angl. Changing Environments) kvietimas teikti paraiškas. Paraiškas galima teikti pagal 3 paskelbtas kvietimo temas: Fizinės aplinkos kaita, Socialinės ir ekonominės aplinkos kaita, Politinės ir kultūrinės aplinkos kaita. Paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2017 m. lapkričio 30 dienos 14 val. (CET). Daugiau informacijos.
 • Europos  Komisijos Europos gynybos fondas (angl. European Defence Fund, EDF) paskelbė paraiškų konkursus finansuoti parengiamųjų priemonių projektus moksliniams tyrimams gynybos srityje atlikti (angl. Preparatory Action on Defence Research, PADR). EDF veiklą pradėjo 2017 m. birželio 7 d. Europos Komisija EDF įsteigė siekdama efektyvinti nacionalines šalių narių investicijas į mokslinius tyrimus gynybos srityje, prototipų vystymą ir gynybos įrangos ir technologijų įsigijimus. Daugiau informacijos rasite Europos Komisijos tinklalapyje.
 • Paskelbti programos „Horizontas 2020“ srities „Kompetencijos sklaida ir dalyvavimo skatinimas” (angl. Spreading excellence and widening participation, H2020-WIDESPREAD-2016-2017) kvietimai teikti paraiškas: „WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs“ ir „WIDESPREAD-05-2017: Twinning“. Paraiškas pagal „WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs“ kvietimą galima teikti iki 2017 m. lapkričio 15 d., 17 val. Briuselio laiku. Daugiau informacijos.
 • Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas klimato kaitos srityje. Tai projektai, kuriuos Lietuvos įmonės, universitetai, įstaigos ir organizacijos įgyvendina besivystančiose šalyse, perduodamos joms technologijas ir patirtį. Projektų pobūdis gali būti įvairus, pvz. saulės jėgainių įrengimas, pastatų renovacija, netaršus transportas, miškų atkūrimas, atliekų perdirbimas, infrastruktūros pritaikymas prie klimato pokyčių, alternatyvūs ūkininkavimo būdai, ekosistemų išsaugojimas ir t.t. Projektų paraiškas galima teikti iki rugsėjo 26 d. Daugiau informacijos.
 • Ne pelno siekiančios organizacijos kviečiamos teikti paraiškas Europos Parlamento dotacijoms renginių organizavimui gauti. Paraiškų teikimo terminas – 2017 m. rugsėjo 15 d. Dotacijos gali būti skirtos tarptautiniams ar vietiniams internetiniams ar gyviems renginiams (seminarams, konferencijoms, forumams ir t. t.). Siūlomas projektas turi atitikti bent du iš žemiau pateikiamų kriterijų: projektas pasieks bent 250 000 žmonių tikslinę auditoriją (t. y. tiesioginių ar netiesioginių dalyvių); projektas pasieks mažiausiai 500 interesų grupių atstovų (t. y. verslo, pramonės, profsąjungų ir t. t.); projektas bus tarptautinio pobūdžio (t. y. jame dalyvaus bent trijų ES valstybių narių atstovai arba jis bus organizuojamas mažiausiai 3-ijose ES šalyse). Gali būti finansuojama iki 60 proc. projekto išlaidų. Daugiau informacijos.

 VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2017 m. VDU konkursai

2016 m. įvykę VDU konkursai

2015 m. įvykę VDU konkursai