Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Lietuvos mokslo taryba įgyvendindama projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“, skelbia kvietimą teikti prašymus finansuoti užsienio partnerių mokslininkų vizitus pagal Dalyvavimo projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ veiklose apraše, patvirtintame Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-141, nustatytus reikalavimus. Daugiau informacijos.
 • Lietuvos mokslo taryba skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimus 2017–2018 m. semestrų metu pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“. Daugiau informacijos.
 • Paraiškų teikimo terminas dėl podoktorantūros stažuočių finansavimo pratęsiamas iki 2017 m. liepos 5 d. Didžiausia finansavimo suma – 72 450 Eur, projekto trukmė turi būti 24 mėn. Projekto įgyvendinimo metu stažuotojas turi išvykti stažuotis į užsienio mokslo ir studijų instituciją ar mokslinių tyrimų centrą, laboratoriją, įmonę, įstaigą, biblioteką, archyvą, ekspediciją ir kt. Kilus klausimų kreipkitės į Studijų prorektoriaus padėjėją Silva Butkienę (tel. 8 37 327956) Daugiau informacijos.
 • Lietuvos mokslo taryba skelbia 2017 metų kvietimą teikti paraiškas paramai mokslo renginiams, taip pat mokslo renginiams, reikšmingiems Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui (toliau – Šimtmečio mokslo renginiai). Paraiškos priimamos iki 2017 m. birželio 26 d. 16 val. Daugiau informacijos.
 • Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR ššvietimo ir mokslo ministerijos gegužės 29 d. gautu raštu, atnaujino paraiškų finansuoti aukšto lygio MTEP projektus priėmimą ir pratęsė paraiškų teikimą. Paraiškas universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai gali teikti iki liepos 4 d. įskaitytinai. Daugiau informacijos.
 • Lietuvos mokslo taryba skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“. Sumaniosios specializacijos kryptys:
  • energetika ir tvari aplinka;
  • įtrauki ir kūrybinga visuomenė;
  • agroinovacijos ir maisto technologijos;
  • nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos;
  • sveikatos technologijos ir biotechnologijos;
  • transportas, logistika, informacinės ir ryšių technologijos (IRT). Paraiškas galima teikti iki 2017 m. birželio 30 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal H2020 Marie Sklodowska-Curie veiklą „Individualios stipendijos“. Paraiškas galima teikti iki 2017 m. rugsėjo 14 d. 17 val. Briuselio laiku. Šios veiklos tikslas – sustiprinti patyrusių tyrėjų kūrybinį ir inovacinį potencialą, sudarant sąlygas įgyti naujų įgūdžių dalyvaujant pažangiose lavinimo ir mobilumo veiklose. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

 • Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2). Projektu siekiama ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslo vadybininkų išš mokslo ir verslo sektorių gebėjimus integruotis į tarptautinius mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) projektus ir Europos tyrimų erdvę bei didinti mokslo ir verslo dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose, siekiant padidinti tarptautinių paraiškų skaičių. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. gegužė–2019 m. balandis. Daugiau informacijos.

Kiti kvietimai

 • Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą 2017 m. lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijai gauti. Dokumentai konkursui priimami iki 2017 m. lapkričio 1 d. el. paštu Ruta.Stanaitiene@smm.lt. Daugiau informacijos.
 • Atviros Lietuvos fondas (ALF) ir Vilniaus politikos analizės institutas (VPAI) kviečia jaunuosius mokslininkus ir kūrėjus, studentus ar abiturientus iki birželio 30 d. teikti savo originalius tekstus šia tema: „Kaip priešintis baimės politikai XXI amžiuje?“ Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas 2 etapų kvietimas pagal EEA ir Norway Grants programą: Jaunimo įsidarbinimo skatinimas. Projekto idėjos priimamos iki rugpjūčio 1 d. Daugiau informacijos. „Ecorys Polska“ kvietimas Lietuvos ir Latvijos partneriams.
 • Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“. Paraiškos pateikimo terminas 2017 m. liepos 24 d. 17 val. Daugiau informacijos.
 • Studijų kokybės gerinimas. Paraiškos pateikimo terminas 2017 m. liepos 24 d. 17 val. Daugiau informacijos.
 • Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas (toliau – Fakultetas) kviečia stažuotis magistrantus, doktorantus ir jaunuosius mokslininkus. Daugiau informacijos.
 • „ES investicijos“ tinklalapyje paskelbtas kvietimas „Kompetencijos centrų ir inovacijų technologijų, ir perdavimo centrų veiklos skatinimas“. Paraiškos priimamos iki 2017 m. liepos 24 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbti programos „Horizontas 2020“ srities „Kompetencijos sklaida ir dalyvavimo skatinimas” (angl. Spreading excellence and widening participation, H2020-WIDESPREAD-2016-2017) kvietimai teikti paraiškas: „WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs“ ir „WIDESPREAD-05-2017: Twinning“. Paraiškas pagal „WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs“ kvietimą galima teikti iki 2017 m. lapkričio 15 d., 17 val. Briuselio laiku. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas 3-iasis kvietimas teikti paraiškas į INTERREG EUROPE programą. Tikslas – gerinti politikos krypčių ir programų regioninei plėtrai įgyvendinimą, daugiausia programų pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, ir kai tinkama, programų pagal ETB tikslą, skatinant keitimąsi patirtimi ir politikos mokymąsi tarp regioninės svarbos dalyvių. Paraiškos teikiamos iki 2017 m. birželio 30 d. Daugiau informacijos.
 • Italijos Respublikos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos kvietimas kreiptis dėl Italijos ir užsienio šalių dėstytojų, ekspertų, mokslininkų trumpalaikių (iki 8 d.)  vizitų, dalyvavimo tyrimų projektuose, paskaitose, seminaruose finansavimo. Kandidatai  dokumentus iki 2017 m. rugsėjo 15 d. turi pateikti Italijos ambasadai Vilniuje. Detalesnė informacija pridedama rašte ir atmintinėje. Detalesnės informacijos teirautis Italijos Respublikos ambasadoje Vilniuje (el. ambasciata.vilnius@esteri.it) .
 • Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas paramai užsieniečiams dėstytojams. Parama atvykstantiems užsienio dėstytojams ir mokslininkams – tai veikla, pagal kurią skiriama parama kviestiniams dėstytojams iš užsienio, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, siekiant stiprinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį konkurencingumą ir patrauklumą. Paraiškų teikimo tvarką ir sąlygas, paraiškų vertinimą, paramos dydžius ir atsiskaitymo tvarką  reglamentuoja „Valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos aprašas“. Parama skiriama aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta užsieniečiai dėstytojai akademinei veiklai, kuri vyksta atitinkamais metais nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. Daugiau informacijos.
 • Tarptautinis Matsumae fondas (Japonija) kviečia vykdyti tyrimus gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos srityse. Tarptautinis Matsumae fondas (Matsumae International Foundation, MIF) kviečia teikti paraiškas pagal MIF mokslinių tyrimų programą ir gavus finansavimą kartu su partneriais Japonijoje imtis inovatyvių tyrimų prioritetinėse gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos srityse. Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. Daugiau informacijos.

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2017 m. VDU konkursai

2016 m. įvykę VDU konkursai

2015 m. įvykę VDU konkursai