Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Iki 2017 m. birželio 2 d. priimamos paraiškos paramai akademinėms asociacijoms gauti. Paramos akademinėms asociacijoms tikslas – skatinti jų veiklą, susijusią su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais, dalyvavimą keliant ir svarstant mokslo ir studijų plėtrai svarbias problemas ir ieškant racionaliausių būdų joms išspręsti. Daugiau informacijos.
 • Iki 2017 m. gegužės 12 d. priimamos paraiškos konkursinės doktorantūros vietoms gauti. Konkursinės doktorantūros tikslas – skatinti aukštos kvalifikacijos specialistų (doktorantų) rengimą mokslo ir studijų institucijose, finansuojant doktorantūros temas, kurios yra aktualios plėtojant šiuolaikinius mokslo ar meno tyrimus, ar kurios atliepia Lietuvos ūkio poreikius. Daugiau informacijos.
  • Sumaniosios specializacijos kryptys:
  • energetika ir tvari aplinka;
  • įtrauki ir kūrybinga visuomenė;
  • agroinovacijos ir maisto technologijos;
  • nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos;
  • sveikatos technologijos ir biotechnologijos;
  • transportas, logistika, informacinės ir ryšių technologijos (IRT).
  • Paraiškas galima teikti iki 2017 m. birželio 30 d. Daugiau informacijos.Lietuvos mokslo taryba skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“.
 • Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai doktorantų akademinei išvykai 2017 metų II pusmetį gauti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. gegužės 15 d. 16 val. Daugiau informacijos.
 • Lietuvos mokslo taryba skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“. Paraiškas galima teikti iki 2017 m. birželio 30 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal H2020 Marie Sklodowska-Curie veiklą „Individualios stipendijos“. Paraiškas galima teikti iki 2017 m. rugsėjo 14 d. 17 val. Briuselio laiku. Šios veiklos tikslas – sustiprinti patyrusių tyrėjų kūrybinį ir inovacinį potencialą, sudarant sąlygas įgyti naujų įgūdžių dalyvaujant pažangiose lavinimo ir mobilumo veiklose. Daugiau informacijos.
 • Iki 2017 m. birželio 13 d. priimamos paraiškos dėl podoktoratūros stažuočių finansavimo. Didžiausia finansavimo suma – 72 450 Eur, projekto trukmė turi būti 24 mėn. Projekto įgyvendinimo metu stažuotojas turi išvykti stažuotis į užsienio mokslo ir studijų instituciją ar mokslinių tyrimų centrą, laboratoriją, įmonę, įstaigą, biblioteką, archyvą, ekspediciją ir kt. Daugiau informacijos.
 • Iki 2017 m. birželio 5 d. priimamos paraiškos dėl aukšto lygio MTEP projektų finansavimo. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 600 000,00 eurų. Projekto trukmė – 42–48 mėnesiai. Priemonės tikslas – tobulinti mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant nepriklausomus aukšto lygio mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, siekiant daugiau žinių ir geresnio suvokimo. Daugiau informacijos.
 • 2017 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo (visose srityse) projektams vykdyti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. gegužės 31 d. 17 val. Finansuojamos mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitos su moksliniais tyrimais susijusios veiklos, įskaitant vizitus į partnerių Latvijoje ir Kinijoje (Taivane) institucijas bei kviestines paskaitas. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

 • Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2). Projektu siekiama ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslo vadybininkų išš mokslo ir verslo sektorių gebėjimus integruotis į tarptautinius mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) projektus ir Europos tyrimų erdvę bei didinti mokslo ir verslo dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose, siekiant padidinti tarptautinių paraiškų skaičių. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. gegužė–2019 m. balandis. Daugiau informacijos.

Kiti kvietimai

 • Vyriausybės kanceliarija paskelbė Valstybės atkūrimo šimtmečio iniciatyvų konkursą. Nevyriausybinės organizacijos ir biudžetinės įstaigos kviečiamos teikti jam paraiškas. Šimtmečio iniciatyvų konkursui paraiškas priimamos nuo 2017 m. gegužės 4 d. iki gegužės 31 d. Vyriausybės kanceliarijoje. Daugiau informacijos.
 • „ES investicijos“ tinklalapyje paskelbtas kvietimas „Kompetencijos centrų ir inovacijų technologijų, ir perdavimo centrų veiklos skatinimas“. Paraiškos priimamos iki 2017 m. liepos 24 d. Daugiau informacijos.
 • Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą. Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse: alkoholio vartojimo prevencijos srityje; bendruomenių gebėjimų stiprinimo savižudybių prevencijos srityje. Projektų paraiškų pateikimo pabaiga: 2017 m. gegužės 15 d.
 • Lietuvos mokslų akademija (LMA) skelbia Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursą. Juo siekiama remti mokslininkų, įgijusių mokslo laipsnį ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos), vykdomus aktualius mokslinius tyrimus. Paraiškos priimamos 2017 m. balandžio 20 d. – gegužės 20 d. (imtinai). Daugiau informacijos
 • Organizacijos iš Lenkijos ieško lietuvių partnerių projektų įgyvendinimui. Daugiau informacijos paspaudus nuorodą.
 • Paskelbtas 3-iasis kvietimas teikti paraiškas į INTERREG EUROPE programą. Tikslas – gerinti politikos krypčių ir programų regioninei plėtrai įgyvendinimą, daugiausia programų pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, ir kai tinkama, programų pagal ETB tikslą, skatinant keitimąsi patirtimi ir politikos mokymąsi tarp regioninės svarbos dalyvių. Paraiškos teikiamos iki 2017 m. birželio 30 d. Daugiau informacijos.
 • Italijos Respublikos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos kvietimas kreiptis dėl Italijos ir užsienio šalių dėstytojų, ekspertų, mokslininkų trumpalaikių (iki 8 d.)  vizitų, dalyvavimo tyrimų projektuose, paskaitose, seminaruose finansavimo. Kandidatai  dokumentus iki 2017 m. rugsėjo 15 d. turi pateikti Italijos ambasadai Vilniuje. Detalesnė informacija pridedama rašte ir atmintinėje. Detalesnės informacijos teirautis Italijos Respublikos ambasadoje Vilniuje (el. ambasciata.vilnius@esteri.it) .
 • Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos, remiančios dvišalį bendradarbiavimą, antrasis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2017 m. kovo 20 d. Paskutinė paraiškų teikimo diena – 2017 m. gegužės 22 d. 16:00 val. Lietuvos laiku. Daugiau informacijos.
 • Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas paramai užsieniečiams dėstytojams. Parama atvykstantiems užsienio dėstytojams ir mokslininkams – tai veikla, pagal kurią skiriama parama kviestiniams dėstytojams iš užsienio, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, siekiant stiprinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį konkurencingumą ir patrauklumą. Paraiškų teikimo tvarką ir sąlygas, paraiškų vertinimą, paramos dydžius ir atsiskaitymo tvarką  reglamentuoja „Valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos aprašas“. Parama skiriama aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta užsieniečiai dėstytojai akademinei veiklai, kuri vyksta atitinkamais metais nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. Daugiau informacijos.
 • Europos Komisija ir Estijos mokslo taryba birželio 13 d. rengia seminarą „Kaip geriausiai pritraukti talentingus mokslininkus?“  Preliminari renginio „Kaip geriausiai pritraukti talentingus mokslininkus?“ programa. Registracija į renginį – elektroninė. Visi dokumentai skelbiami „Euraxess“ tinklalapyje.
 • Tarptautinis Matsumae fondas (Japonija) kviečia vykdyti tyrimus gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos srityse. Tarptautinis Matsumae fondas (Matsumae International Foundation, MIF) kviečia teikti paraiškas pagal MIF mokslinių tyrimų programą ir gavus finansavimą kartu su partneriais Japonijoje imtis inovatyvių tyrimų prioritetinėse gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos srityse. Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. Daugiau informacijos.

Su kvietimais susiję renginiai

 • Gegužės 22 d. vyks „Horizontas 2020“ srities „Europos mokslo taryba“ informacinė diena. Daugiau informacijos.

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2017 m. VDU konkursai

2016 m. įvykę VDU konkursai

2015 m. įvykę VDU konkursai