Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Lietuvos mokslo taryba skelbia VII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams įgyvendinti 2017–2020 metais. Paraiškos gali būti teikiamos šiems konkursams:
   • 1 konkursas. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų (I KONKURSO NUOSTATOS);
   • 2 konkursas. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jaunųjų mokslininkų projektai (II KONKURSO NUOSTATOS);
   • 3 konkursas. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vykdomi bendrai su užsienio šalių partneriais (III KONKURSO NUOSTATOS).
 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal H2020 Marie Sklodowska Curie veiklą „Mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainai“. Paskelbtas naujas programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska Curie veiklos (MSCA) „Mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainai“ (angl. Research and Innovation Staff exchange (RISE)) kvietimas teikti paraiškas. Paraiškas galima teikti iki 2017 m. balandžio 15 d. 17 val. Briuselio laiku. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas tarptautinis programos FLAG-ERA II 2017 metų kvietimas teikti mokslo projektų paraiškas tyrimų srityse „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“. Paraiškas galima teikti nuo 2017 m. sausio 11 d. iki kovo 14 d. 17 val. (CET – Centrinės Europos laiku). Daugiau informacijos.
 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.

Kauno miesto savivaldybės kvietimai

Nuo gruodžio 29 d. programoje „Iniciatyvos Kaunui“ galima teikti paraiškas 2017 metų veikloms pagal ššias sritis ir prioritetus:

 • Miesto įvaizdžio stiprinimas;
 • Kauno, kaip sporto miesto, įvaizdžio gerinimas;
 • Visuomenės sveikatos stiprinimas;
 • Aplinkosauginis švietimas.

Daugiau informacijos.

Lietuvos kultūros tarybos (LKT) kvietimai

Nuo 2017 m. vasario 9 d. bus priimamos paraiškos pagal programas:

 • Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektai.
 • Menas žmogaus gerovei.
 • Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir konservavimas.
 • Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai.
 • Skaitmeninių kultūros objektų sklaida.
 • „Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaida.
 • Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų fotografavimas.
 • Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymas.
 • Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimas.
 • Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybes
 • Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinį paviljoną 16-oje Venecijos architektūros bienalėje projektą 2017 m. ir įgyvendinti projektą 2018 m.

Daugiau informacijos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“. Kvietimu siekiama skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis. Paraiškos teikimo terminas – 2017 m. sausio 16 d. 09:00 val. – 2017 m. kovo 16 d. 16:00 val. Daugiau informacijos.
 • Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2). Projektu siekiama ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslo vadybininkų išš mokslo ir verslo sektorių gebėjimus integruotis į tarptautinius mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) projektus ir Europos tyrimų erdvę bei didinti mokslo ir verslo dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose, siekiant padidinti tarptautinių paraiškų skaičių. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. gegužė–2019 m. balandis. Daugiau informacijos.

Kiti kvietimai

 • Tarptautinis Matsumae fondas (Japonija) kviečia vykdyti tyrimus gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos srityse. Tarptautinis Matsumae fondas (Matsumae International Foundation, MIF) kviečia teikti paraiškas pagal MIF mokslinių tyrimų programą ir gavus finansavimą kartu su partneriais Japonijoje imtis inovatyvių tyrimų prioritetinėse gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos srityse. Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. Daugiau informacijos.
 • Primename, kad vis dar priimamos paraiškos pagal „Jean Monnet“ veiksmus: Profesūra, moduliai, kompetencijos centrai, parama asociacijoms, tinklai, projektai. Paraiškos teikiamos iki 2017 m. vasario 23 d. 13 val. Lietuvos laiku. Daugiau informacijos paspaudus nurodą.
 • 2017 metais Lietuvos mokslininkės turės galimybę kandidatuoti L’Oréal Baltic stipendijai gauti pagal programą Mokslo moterims (For Women in Science), kuri parengta bendradarbiaujant su Lietuvos mokslų akademija ir Lietuvos nacionaline UNESCO komisija. Daugiau informacijos.
 • Priimamos paraiškos pagal „UEFA Research Grant Programme“ – skirtą futbolo tyrimams iš įvairių akademinių perspektyvų. Prie paraiškos reikia pridėti nacionalinės futbolo federacijos palaikymo raštą, dėl kurio reikėtų kreiptis į Lietuvos futbolo federacijos atstovą Vytautą Žirgutį (v.zirgutis@lff.lt). Paraiškos priimamos iki 2017 metų kovo 31 dienos. (Daugiau informacijos paspaudus nuorodą).
 • Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas „Erasmus+“ programos veikloms 2017 metams.
  • Pirmasis paraiškų teikimo terminas Mobilumo mokymosi tikslais projektams (KA1) Švietimo ir mokymo srityje jau 2017 m. vasario 2 d. 13.00 val.
  • Paraiškų teikimo terminas Strateginių partnerysčių projektams (KA2) Švietimo ir mokymo srityje yra 2017 m. kovo 29 d. 13.00 val. Daugiau informacijos.
  • Pirmasis paraiškų teikimo Erasmus+ Jaunimo srityje taip pat iki 2017 m. vasario 2 d. 13.00 val.
  • Visi kvietimų terminai.
 • 2016 m. spalio 24 d. programos COST aukšto lygio pareigūnų komitetas 25 naujas COST veiklas.Visa informacija apie naujai patvirtintas COST veiklas bus paskelbta oficialiame COST tinklalapyje š.m. lapkričio 16 d. Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Paraiškos teikiamos pagal „Dalyvavimo COST programos veiklose paraiškų teikimo, jų vertinimo ir atstovų skyrimo tvarkos aprašą“. Daugiau informacijos.

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2016 m. VDU konkursai

2015 m. įvykę VDU konkursai