Universiteto organizacijos steigimas ir įteisinimas

Vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto Statutu, universiteto dėstytojai, mokslo ir kiti darbuotojai, taip pat studentai savo profesiniams, kūrybiniams, kultūros, socialiniams, sporto ar kitiems poreikiams tenkinti gali kurti nepolitines organizacijas arba burtis į būrelius, draugijas ir klubus, kurių įstatai, nuostatai, reglamentas ar kiti rašytiniai dokumentai, reglamentuojantys VDU organizacijos steigimą, valdymą, veiklą ir pertvarkymą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, universiteto Statutui ir Vytauto Didžiojo universiteto organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašui.

Vytauto Didžiojo universiteto organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašas reglamentuoja Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės narius vienijančių organizacijų universitete įkūrimą (įsteigimą), įteisinimą, pripažinimą, universiteto organizacijos statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos ypatumus.

Universiteto organizacijos gali būti įteisintos steigiant naują universiteto organizaciją (ne juridinį asmenį) arba pripažįstant anksčiau įsteigtas universiteto organizacijas (juridinius asmenis) ir joms suteikiant universiteto organizacijos statusą. Šiuo statusu yra viešai pripažįstama, kad konkreti organizacija yra Vytauto Didžiojo universiteto organizacija, kuriai yra suteikiamos visos teisės ir pareigos, reglamentuotos universiteto Statute, Vytauto Didžiojo universiteto organizacijų įteisinimo ir jų veiklos apraše ir kitose universiteto vidaus teisės aktuose.

Universiteto organizacijos statusą įgijusios organizacijos yra registruojamos specialiame universiteto organizacijų registre, kurį rektoriaus įsakymu tvako Studentų reikalų tarnyba.

Universiteto organizacija, siekdama išlaikyti jai suteiktą Vytauto Didžiojo universiteto organizacijos statusą, Studentų reikalų tarnybai, ne vėliau kaip per tris mėnesius po kiekvienų kalendorinių metų pabaigos turi pateikti:

  • Laisvos formos metinę veiklos ataskaitą už praeitus kalendorinius metus
  • Užpildyti ir pateikti informaciją apie organizacijos narius ataskaitinių kalendorinių metų pabaigoje pagal Universiteto nustatytą formą
  • Nurodyti naujai išrinktus ar paskirtus asmenis (jei tokių pakeitimų buvo) į valdymo organus (vienasmenį ar (ir) kolegialų), įvardijant šių asmenų pareigas ir kontaktus
  • Suteikti kitą informaciją, pateikti dokumentus, kurių gali pageidauti rektorius arba Studentų reikalų tarnyba

Informacija organizacijos steigėjams

Daugiau apie VDU organizacijas, jų steigimą ir įteisinimą

Studentų reikalų tarnyba