Informacija įstojusiems į VDU

8425

Džiaugiamės, jog bakalauro studijas 2015 m. pasirinkote Vytauto Didžiojo universitete. Linkime jums turiningų ir prasmingų studijų metų!

Prieš pasirašant studijų sutartį, pasitikrinti, ar tikrai įstojote į Vytauto Didžiojo universitetą, galite prisijungę prie LAMA BPO sistemos adresu www.lamabpo.lt. Primename, jog norint tapti pilnateisiu VDU studentu, Jums reikia atvykti į universitetą ir pasirašyti studijų sutartį adresu S. Daukanto g. 28 (VDU didžioji salė), Kaunas.

Papildomo bendrojo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 12 d. iki 17 valandos. Stojantieji rezultatą pamatys savo prašyme prisijungę prie LAMA BPO informacinės sistemos.

Sutarčių pasirašymas

Papildomas bendrasis priėmimas (rugpjūčio 13–14 dienomis)

Įstojusiems papildomo priėmimo metu atvykti į VDU ir pasirašyti studijų sutartį būtina nuo rugpjūčio 13 iki 14 d.

Priėmimo komisijos darbo laikas:

rugpjūčio 13 d. (ketvirtadienį) 8.00 – 18.00 val.
rugpjūčio 14 d. (penktadienį) 8.00 – 17.00 val.

Pakviestieji studijuoti būtinai turi pasirašyti studijų sutartis iki rugpjūčio 14 dienos 17 valandos. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų ir nepasirašius studijų sutarties, kvietimas studijuoti anuliuojamas.

Pasirašant sutartį būtina turėti šiuos dokumentus:

 • Pasą arba asmens tapatybės kortelę.
 • 1 dokumentinę nuotrauką.
 • Brandos atestatą ir jo priedą (priedai, papildomai laikyti ar perlaikyti egzaminai ir t.t.).
 • Jei vidurinis išsilavinimas įgytas ne Lietuvos Respublikoje – pateikiami Studijų kokybės vertinimo centro išduoti dokumentai.
 • Jei baigta aukštesnioji arba aukštoji mokykla – pateikiama diplomo kopija. Taip pat visi kiti papildomus profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai.
 • Registracijos mokesčio kvitą – 35 Eur; įstojusieji į valstybės nefinansuojamas vietas – mokesčio už studijas kvitą.
 • Dokumentą (-us), patvirtinantį pavardės keitimą (originalą), jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
 • Suaugusiųjų mokymo centro pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti).
 • Tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I-III vietų laimėtojams – tai įrodančius dokumentus, už kuriuos buvo skirti papildomi balai.
 • Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimo sertifikatą.
 • Įgaliotieji asmenys privalo turėti notariškai patvirtintą stojančiojo įgaliojimą.
 • Visus kitus dokumentus, kuriuos stojantysis nurodė pildydamas prašymą LAMA BPO sistemoje.

Jei pakviestas studijuoti asmuo pats negali atvykti į sutarčių pasirašymą, sutartis su universitetu gali būti pasirašyta ir įgalioto asmens. Šie asmenys, įforminant priėmimą ir pasirašant studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą įgaliojimą.

Registracijos ir studijų mokestis

Įstojusiems į valstybės finansuojamas studijas

Visi įstojusieji į valstybės finansuojamas studijas ar valstybės nefinansuojamas studijas su studijų stipendija, prieš atvykdami pasirašyti sutartį su universitetu, privalo sumokėti 35 Eur registracijos mokestį*. Mokestis turi būti sumokėtas prieš pasirašant sutartį pagal pateiktą mokėjimo informaciją.

Įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijas

Įstojusieji į valstybės nefinansuojamas (mokamas) studijas sutarties pasirašymo metu priėmimo komisijai turi pateikti dokumento (banko kvito arba bankinio pavedimo) patvirtinančio sumokėto registracijos mokesčio* ir studijų įmokos už 2015/2016 metų rudens semestro studijas, kopijas. Registracijos mokesčio ir studijų įmokos mokėjimo informacija

Įstojusieji į mokamas studijų programas ir ketinantys imti paskolą studentai mokestį už studijas gali mokėti ir dalimis. Jei įstojusieji mokestį už studijas pasirenka mokėti dalimis, iki sutarties pasirašymo jie privalo sumokėti bent 150 Eur. Likusi studijų kainos suma turi būti sumokėta iki rugsėjo 30 dienos. Studijų mokesčio dydis pirmąjį semestrą lygus studijų krypties (studijuojamos programos) vieno semestro studijų kainai, nustatytai LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu ir patvirtintai VDU Senato. Studijų programų semestro kainos 2015/2016 m.m.

*Nuo registracijos mokesčio atleidžiami šie asmenys: gimusieji 1991 metais arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų; gimusieji 1991 metais arba vėliau vaikų globos namų auklėtiniai; asmenys, kurių darbingumo lygis yra 0–45 proc. Šie asmenys kartu su sutarties pasirašymui reikalingais dokumentais vietoje sumokėto registracijos mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Anglų kalbos žinių patikrinimas

Pasirašant studijų sutartis vyks diagnostinis anglų kalbos testas, kuris yra privalomas visiems VDU bakalauro studijų programų pirmakursiams (išskyrus anglų filologijos ir anglų-vokiečių filologijos programų pirmakursiams).

Pirmojo kurso studentai priskiriami atitinkamam anglų kalbos lygiui pagal turimą anglų kalbos kompetenciją, kuri nustatoma sudedant Užsienio kalbų instituto (UKI) diagnostinio testo rezultatus (50 proc.) ir vidurinio išsilavinimo mokyklinės įskaitos, galutinio pažymio bei valstybinio egzamino įvertinimus (50 proc.).

Studentams, kurių valstybinio anglų kalbos egzamino įvertinimas – 80 ir daugiau procentų arba kurie pateikia standartizuotų anglų kalbos testų atitinkamą rezultatą, diagnostinio testo laikyti nereikia. Prašome pristatyti standartizuoto testo pažymėjimo kopiją į UKI, K. Donelaičio g. 52-603. Šiems studentams užskaitoma anglų kalbos B2 lygio kompetencija ir nereikia klausyti privalomųjų B1 ir B2 lygių. Taigi, sutaupoma 12 ECTS kreditų, skirtų privalomiesiems anglų kalbos dalykams; juos galima panaudoti toliau mokantis anglų kalbos C1 ir C1/C2 lygių arba renkantis kitas užsienio kalbas. Registracija į anglų kalbos C1 ir C1/C2 lygių dalykus arba kitas užsienio kalbas vyks semestro pradžioje bendra tvarka.

Diagnostinį anglų kalbos testą galima laikyti pagrindinio ir papildomo priėmimo metu pasirašant studijų sutartis VDU Užsienio kalbų institute S. Daukanto g. 28-306 Kaune (pagal pateiktą tvarkaraštį). Diagnostinis testas laikomas vieną kartą.

Diagnostinio anglų kalbos testo tvarkaraštis

Papildomas bendrasis priėmimas 2015 08 13 – 2015 08 14

rugpjūčio 13 d. (ketvirtadienį) 9.00 – 18.00 val.
rugpjūčio 14 d. (penktadienį) 9.00 – 17.00 val.

Daugiau informacijos teikiama tel. 8 619 22 399 ir (8 37) 32 78 45

Kita svarbi informacija

Išsamesnę informaciją apie sutarčių pasirašymą teikia:

Studijų informacijos centras

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.